Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

Buddha! Buddha! Buddha! Impossible to be seen!
Mind! Mind! Mind! Impossible to be told!
When the mind arises, the Buddha is born.
When the Buddha is gone, the mind vanishes.
There is never a place where the mind is gone while the Buddha remains.
There is never a time when the Buddha is gone while the mind remains.
If you want to understand the mind of the Buddha and the mind of birth and death, simply wait for Maitreya and ask him.

There was no mind anciently; there is no Buddha now.
All unenlightened beings, holy beings, human beings, heavenly beings are just like flashes of lightning.
The mind's nature is neither right nor wrong.
The Buddha-nature is neither real nor unreal.
Suddenly arising and suddenly ceasing,  anciently leaving and now coming, 
you've wasted your time with thinking and discussing.
In that way, you would bury the Vehicle of the Patriarchs 
and cause the devils to hound in the house.

If you want to find the mind, stop searching outward.
The nature of the mind is naturally still and void.
The Nirvana and the cycle of birth and death are just illusory shackles.
The fetters and Enlightenment are hollow opposites.
The mind is Buddha; Buddha is the mind.
That profound meaning has shone brightly since endless time.
When spring comes, the spring flowers blossom naturally.
When autumn comes, the autumn water reveals deep beauty.

If one removes the false thoughts and keeps the true nature, 
he is similar to someone who searches for the reflections but misses the mirror.
He doesn’t know that reflections come from the mirror,
and that the false actually appears from the truth.
False thoughts are neither real nor unreal.
That which the mirror reflects is neither warped nor flat.

There is neither sinfulness nor blessedness.
Don’t mistake wish-fulfilling gems for the white gemstone.
Gems can have scratches; gemstones, defects.
The mind's nature is neither rosy nor green, neither gained nor lost.
Seven times seven is forty-nine.
The six perfections and the ten thousand conducts are waves on the ocean;
The three poisons and the nine kinds of sensations, the sun in the sky. 
Be still, be still, be still; Sink down, sink down, sink down.
The essence of all phenomena is the Buddha mind.
The Buddha mind and your mind are one.
Such is, naturally, the profound meaning since endless time.

Walk in Zen, sit in Zen, then you will see the lotus blooming in the firing kiln.
When your will becomes weak, just strengthen it.
When your place is peaceful and suitable, just stay there.
Ah ah ah! Oh oh oh!
Sunken or floating, bubbles on the ocean are all empty.
All deeds are impermanent; All phenomena are void.
Where can you find the sacred bones of your late master?
Be mindful, be mindful, be awake; Be awake, be mindful, be mindful.
Keep four corners in contact with the ground; don’t let things tilt.
If someone here trusts like that,  he can start walking from the crown of Vairocana Buddha.
Shout!

TUE TRUNG (1230 – 1291)

--- ---

PHẬT TÂM CA  

Phật! Phật! Phật! Không thể thấy 
Tâm! Tâm! Tâm! Không thể nói. 
Nếu khi tâm sanh là Phật sanh 
Nếu khi Phật diệt là tâm diệt. 
Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu 
Diệt Phật còn tâm khi nào hết? 
Muốn biết Phật tâm, sanh diệt tâm 
Đợi đến sau này Di-lặc quyết. 

Xưa không tâm, nay không Phật 
Phàm, Thánh, người, trời như điện chớp. 
Tâm thể không thị cũng không phi 
Phật tánh chẳng hư cũng chẳng thật. 
Bỗng dưng dấy, bỗng dưng dừng 
Xưa qua nay lại luống nghĩ bàn. 
Đâu chỉ chôn vùi thừa Tổ tông 
Lại khiến yêu ma nhà mình lộng.

Muốn tìm tâm, đừng tìm ngoài 
Bản thể như nhiên tự rỗng lặng. 
Niết-bàn sanh tử buộc ràng suông

Phiền não Bồ-đề đối địch rỗng. 
Tâm tức Phật, Phật tức tâm 
Diệu chỉ sáng ngời suốt cổ kim. 
Xuân đến, tự nhiên hoa xuân nở 
Thu về, hiện rõ nước thu sâu. 

Bỏ vọng tâm, giữ chân tánh 
Như người tìm bóng mà quên kính. 
Đâu biết bóng có từ nơi gương 
Chẳng rõ vọng từ trong chân hiện. 
Vọng đến không thật cũng không hư 
Gương nhận không cong cũng không thẳng. 

Cũng không tội, cũng không phước 
Lầm sánh ma-ni cùng bạch ngọc. 
Ngọc có vết chừ châu có tỳ 
Tánh vốn không hồng cũng không lục. 
Cũng không được, cũng không mất, 
Bảy lần bảy là bốn mươi chín. 
Tam độc cửu tình nhật trong không 
Lục độ vạn hạnh sóng trên biển.  
Lặng, lặng, lặng, chìm, chìm, chìm 
Cái tâm muôn pháp là tâm Phật. 
Tâm Phật lại cùng tâm ta hợp 
Lẽ ấy như nhiên suốt cổ kim. 

 Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền 
Trong lò lửa rực, một hoa sen.
Ý khí mất thì thêm ý khí 
Được nơi an tiện hãy an tiện. 
Chao! Chao! Chao! Ối! Ối! Ối! 
Bọt trong biển cả nổi chìm rỗng.  
Các hạnh vô thường tất cả không
Linh cốt Tiên sư chỗ nào thấy? 
Tỉnh tỉnh thức, thức tỉnh tỉnh 
Bốn góc đạp đất chớ chinh nghiêng.
Người nào nơi đây tin được đến 
Trên đảnh Tỳ-lô cất bước đi 
Hét!

TUỆ TRUNG (1230 - 1291) -- Bản dịch HT Thanh Từ

Xem mục lục