Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

II.B.1- Phiêu tụng đề (nêu tụng lại đề mục)

Nãi vi minh viết (bèn - nghĩa là làm lời minh rằng):

 Lời minh (111) đây, chính là y theo những câu văn trong phần trường hàng trước kia, mà trùng tuyên nghĩa lại, để xâu kết làm thành bài tụng, khiến cho các học giả dễ bề ghi nhớ lấy, hầu trọn đời chẳng quên vậy.

 Song, với câu văn, thứ lớp trong phần trùng tụng đây, có hơi khác với phần trường hàng. Vậy, các học giả bất tất câu nệ theo câu văn mà để ý xuyên tạc (112), mà chỉ lấy ý hiểu thì, nghĩa lý đâu chẳng chu tất.

 Ký: Minh là cảnh giới (báo cáo) tức là lời bảo răn, chỗ gọi là khắc cốt minh tâm, như khắc vào đá để chẳng quên mất đi. Chừ đây, đề cử lên đại cương, thâu lấy cốt yếu, kết làm lời tụng, để cho học giả dễ bề nhớ đọc vậy.

Xem mục lục