Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

Xá-lợi Tử !

1. Đây là ngài Xá-lợi-phất, vị mà theo kinh Lăng Nghiêm đắc A-la-hán nhờ nhĩ thức. Âm thanh là một rung động tần số, nên bao giờ cũng gây một ảnh hưởng từ vật chất đến tâm linh. Đó là ý nghĩa của các Thần chú (Mantra). Chỉ một tiếng kêu này cũng đủ để Xá-lợi-phất thức tỉnh trước thực tại Không. Sự thức tỉnh bằng cách gọi tên này được áp dụng rất nhiều trong Thiền tông.

2. Chỉ một tiếng gọi đủ phá tan năm ấm.
Có một vị Thiền sư gọi đệ tử: “Xà-lê!”
Đệ tử ứng tiếng: “Dạ.”
Thiền sư hỏi: “Ai đó?”

3. Một hôm ngài Ca-diếp gọi A-nan: “A-nan!”
A-nan đáp: “Dạ.”
Tổ nói: “Cây phướn trước chùa ngã rồi!”
A-nan liền ngộ.

4. Khi một Thiền sư gọi chúng ta, ta trả lời như thế nào? Nếu trả lời, ta đang mắc vào ngã tướng và năm ấm. Không trả lời thì không được, lưỡng nan này làm sao vượt qua? Vượt qua được tức vượt qua mọi khổ ách. Chúng ta hãy tự hỏi lấy chính mình” “Ai đó?” Ai đang nói, đang đi, đang ăn, đang suy tưởng? Có ai là có sanh tử. Nếu biết hỏi lấy chính mình thì cũng biết giải thoát chính mình.

Xem mục lục