Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (14)


Xem mục lục

 

 

“Này thiện nam tử, Bồ Đề tâm thành tựu vô lượng công đức, tuyệt diệu nhựy. Tóm lại Bồ Đề tâm cũng đồng như Phật pháp và các công đức của quả Phật. Tại sao thế ? Bởi vì chính Bồ Đề tâm mà hạnh Bồ tát bắt đầu khởi hành và cũng chính từ đó́t thảy Như Lai trong quá khứ, hiện tại và vị lai xuất hiện ở thế gian.

Vị̀y, này thiện nam tử. Một khi ước vọng giác ngộ tối thượng được phát khởi, vô số công đức cũng được phát sinh và cả đến ý thức ẩn áo nhất của Nhất thiết trí cũng phải sinh từ đó.

 

̀ tát Di Lặc

 

Xem mục lục