Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

 

Chương V

Thần Linh Và Ma Quỷ Chỉ Là
Sự Hóa Hiện Của Tâm Thức

 

Saraha

 

Vào một dịp khác , tôi gặp đại thành tựu giả Saraha trong một thị kiến . Tôi hỏi ngài : “Thưa bậc vĩ đại của những thành tựu giả . Làm sao con có thể tịnh hóa những che chướng ? . Làm sao con có thể chắc chắn là có những thần linh ? . Làm sao con có thể giải thoát khỏi những ma quỷ và chướng ngại ? .  Xin ngài từ bi nói cho con nghe những điều này ! ” .

Ngài ban cho sự trả lời sau đây : “ Hỡi người đại căn , con phải chiến thắng những tỳ vết sâu kín về lợi và hại , thiện và ác . Về cái được gọi là những che chướng . Thuật ngữ “ Che chướng ” và “ Không nhận biết tánh giác nội tại ” ( Ma-rig-pa - Vô minh ) ám chỉ việc : Không rõ biết bản tánh nền tảng hiện thể là tánh Không . Và thuật ngữ “ Tập khí ” ( Bag-chag ) . Ám chỉ cố chấp về sự không rõ biết . Những cái ấy không thể xóa sạch bằng những nỗ lực bình thường như thực hành về thân và ngữ . Những che chướng chỉ có thể được tịnh hóa nhờ trí huệ phân biệt để đi đến kết luận kiên quyết về thật tánh của thực tại .

Mọi đức hạnh thiện về thân và ngữ trụ ở đâu ? . Kho chứa được tích tập của chúng ở đâu ? . Khi khảo sát và phân tích nguồn gốc nó đến . Nơi nó trụ và nơi nào nó đi đến . Hãy xem xét thiện nghiệp tích tập như thế nào nếu nó không hiện hữu một cách khách quan . Bằng cách khảo sát thiện nghiệp tích tập như thế nào và ở đâu trong bản tánh trống không của tâm ở ngoài , ở trong hay chặng giữa . Ở đỉnh hay ở bất cứ đâu .

Con sẽ xác định : Nó không hiện hữu một khách quan . Tất cả không gì khác hơn công đức được tích góp trong vòng sinh tử . Tương tự , vô số những ác nghiệp được tích tập ở đâu ? . Kho chứa của chúng ở chỗ nào ? . Hãy khảo sát bất kỳ điều hại nào có thể tác động đến tánh Không của tâm . Nó ở ngoài hay trong, . Trên , dưới hay khoảng giữa .

Nếu khảo sát kỹ lưỡng dòng tâm những người luôn tận tụy và làm những nghiệp thiện về thân và ngữ trong hiện tại . Và những người để cả cuộc đời mình dấn thân vào những ác nghiệp . Con sẽ thấy : Không mảy may khác biệt nào trong tâm thức của hai loại người ấy . Tất cả vẫn lả sự tiếp diễn của ưa và ghét . Hy vọng và sợ hãi . Nếu đạt giải thoát . Giải thoát chỉ vì tâm họ giải thoát . Nếu mê lầm . Mê lầm chỉ vì tâm họ mê lầm .

Nhưng tâm cả hai loại người này chưa giải thoát . Vì thế không có chút gì khác nhau trong tâm sinh tử của họ . Như vậy dù có sự khác biệt tạm thời về hình thức giữa nghiệp tốt và nghiệp xấu . Chúng chỉ phát sinh hạnh phúc hay khổ đau tạm thời . Nhưng cái nào cũng không gì khác hơn sự kéo dài thêm hiện hữu sinh tử .

Nếu không đến kết luận quyết định như thế về hạnh tốt . Con sẽ lẫn lộn hai cái : Con đường giải thoát trọn vẹn với đức hạnh tích tập phước đức tạm thời . Như vậy con không thể đạt được mục đích toàn giác . Nếu không đi đến kết luận quyết định về hạnh xấu . Con sẽ không hiểu sự kiện bản tánh chân thật không rỏ biết chính nó . Vì thế đã tạo ra che chướng đó là căn bản vô minh mê lầm . Như thế con không thể nhận ra nguyên nhân của vô minh . Chính vì điều này chỉ kéo dài sự mê lầm đến vô tận trong vòng sinh tử . Con phải hiểu then chốt là đạt đến kết luận quyết định này .

Hơn nữa , khi cái được gọi là : “ Những thần linh giúp đỡ và bảo vệ ” . Được khảo sát đến gốc nguồn ban đầu . Nơi ở và chỗ đến sau cùng của họ . Con sẽ thấy họ không hiện hữu khách quan ở bên ngoài . Những thần linh như hiện hữu trong sắc , thanh , hương , vị , xúc . Nghĩa là những đối tượng của giác quan .

Nếu con nghĩ  họ hiện hữu với một trong những nguyên tố ( các đại ) tạo thành thế giới như đồ chứa đựng ; và các sự vật chứa trong đó . Con hãy khảo sát những nguyên tố đến cấp độ các nguyên tử và các hạt .  Đồng thời con khảo sát những sự gán tên tương ứng và cách thức hiện hữu về mặt chất thể của những nguyên tố .

Do khảo sát kỹ về những thần linh có thể làm lợi như thế nào . Tương tự những ma quỷ có thể làm hại thế nào . Con sẽ hiểu được : Họ không hiện hữu một cách khách quan .  Mọi hạnh phúc và khổ đau là những kinh nghiệm phù du về những hiện tượng hình tướng bề ngoài biểu lộ với tâm như những giấc mộng . Không có cái nào xảy ra trên cơ sở có thể định danh là : “ Lợi’ hay hại ” do những thần linh hay ma quỷ .

Nếu con nghĩ những ma quỷ làm hại con . Hãy khảo sát điều hại nào có thể được gây ra bởi sự gán tên “ ma quỷ ” . Vì sự gán tên không có đối tượng thuộc về giác quan sắc , thanh , hương , vị , xúc . Con không thấy cái gì hiện hữu . Tất cả chỉ là sự trống không không hiện hữu một cách khách quan .

Con người dưới ảnh hưởng của mê lầm . Nhìn phần thân trên và phần thân dưới cho là tốt và xấu . Vì phần thân trên có vẻ sạch nên họ nhìn như là thần linh . Phần thân dưới có vẻ không sạch họ nhìn như là ma quỷ .  Như vậy , hy vọng và sợ hãi xảy ra không ngừng do sức mạnh trói buộc của vọng tưởng về một thứ gọi là “ Tự ngã ” .

Thế nên , những kinh nghiệm vô thường của hạnh phúc và khổ đau xảy ra không dứt .  Tất cả không gì ngoài những kinh nghiệm phù du của vòng sinh tử . Không một mảy may thật có như cái gì khác ngoài mình . Điều này có thể chứng tỏ bằng một  thí dụ đơn giản là : Tất cả chỉ là một giấc mộng .

Điểm then chốt ở đây là :

Thấu hiểu cách thế của hiện thể đúng như tạo thành phương tiện để xua tan những chưóng ngại trong thiền định . Mọi chướng ngại hình thành ; bởi thiếu tin chắc chắn sẽ được xua tan . Con sẽ tin chắc nghĩa thật tánh của thực tại và hoàn thành sự tự tin kiên cố không tồn đọng chút nghi ngờ . Khi đã thoát khỏi che chướng vì không nhận biết tánh giác nội tại . Con sẽ làm chủ trò phô diễn vĩ đại và thường trực biến đổi của tánh giác nội tại .

Đây cũng là gốc của những Pháp sâu xa Làm An Bình ( Zhijed ) và Cắt Xuyên Thấu Những Ma Chướng ( Dudkyi Chodyul ) . Con chớ tìm kiếm bất cứ thần linh nào khác ngoài tánh giác nội tại tự nhận biết . Con sẽ đạt đến xác quyết : Không có ma quỷ nào ngoài những tư tưởng lan man .

Trong mọi thực hành Sadhana và nghi thức để tránh những tai họa . Tất nhiên sự hiểu biết này không thể thiếu . Nếu có cái hiểu như vậy , con đích thực là Đại thiền sư của như huyễn . Người chứng ngộ mọi hiện tượng đều là như huyễn .

Hỡi đứa con trong tánh giác nội tại mà tâm đã thanh tịnh . Hãy dạy điều này cho những người đáng giáo hóa . Vì có lẽ họ cũng sẽ trở thành những thiền giả của đường lối tâm linh vĩ đại của bí mật rốt ráo ” . Nói như thế xong ngài biến mất khỏi tầm nhìn .

Xem mục lục