Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

Bìa NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH
VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN

Một tuyển tập những khai thị của đức Liên Hoa Sanh cho dakini Yeshe Tsogyal và các đệ tử thân cận khác từ những khám phá kho tàng terma của Nyang Ral Nyima OŠzer, Guru Chošwang, Pema Ledrel Tsal, Sangye Lingpa, Rigdzin Gošdem, & Chokgyur Lingpa. Lời dạy mở đầu của H. E. Tulku Urgyen Rinpoche Erik Pema Kunsang dịch từ tiếng Tây Tạng sang Anh ngữ

Bản Việt ngữ : An Phong - Thiện Tri Thức xuất bản 1998, 1999

 

Nguyên bản: Advice from the Lotus-Born - Nhà xuất bản Rangjung Yeshe, 1994

Xem mục lục