Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (281)


KINH LĂNG GIÀ Việt Dịch : Tỳ Kheo Thích Duy Lực
4,033
  • LĂNG GÌA A BẠT ĐA LA BỬU KINH Pháp Sư Tam Tạng Ấn Độ Cầu Na Bạt Đà La dịch từ Phạn sang Hán đời nhà Tống. Việt Dịch : Tỳ Kheo Thích Duy Lực Thành Hội Phật Giáo HCM Xuất Bản 1994
  • Mục Lục Chi Tiết
  • PHẨM NHẤT THIẾT PHẬT NGỮ TÂM (Phần 1) Ðệ Nhất Nghĩa Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm Lý Luận Về sừng Thỏ Nhất Xiển Ðề Ba Thứ Tự Tánh Hai Vô Ngã
  • PHẨM NHẤT THIẾT PHẬT NGỮ TÂM ( Phần 2 ) Như Lai Tạng Thế nào là Ý Sanh Thân? Phật thuyết tướng nhân duyên của tất cả các pháp Tướng ngôn thuyết vọng tưởng Nhất hay dị, đồng hay chẳng đồng. Ba thứ lượng Bốn thứ thiền Thánh chủng tánh Thế nào là
  • QUYỂN THỨ BA Ý Sanh Thân Năm Tội Vô Gián Tính Bình Ðẳng Của Phật Quả Không Một Lời Nào Do Phật Thuyết Về Hữu Và Vô Của Tất Cả Các Pháp Thuyết Tướng Tông Thông Thế nào Là Ngữ, Thế Nào Là Nghĩa Thuyết Thông và Tông Thông Chín Thứ Chuyển Biến Luận
  • QUYỂN BỐN Ta chẳng thuyết một chữ, chẳng đáp môt chữ Các Kiến Giải Về Vô Thường Sự sanh diệt của ấm giới nhập Năm Pháp Tự tánh Thế nào là tướng SÁT NA của tất cả các pháp? Ba loại Ba La Mật Công đức và tội lỗi của người ăn thịt và không ăn thịt
  • HẾT 27-01-21