Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (16)


Xem mục lục

CHÚ THÍCH

1. Bốn Tư Tưởng Xoay Chuyển Tâm Thức : những thiền định về đời người có tự do và thuận tiện, vô thường và cái chết, bản chất khổ đau của vòng sanh tử, và nghiệp báo nhân quả.
2. Thực hành chuyển di tâm thức (TT. pho ba) : theo Đại Toàn Thiện, sự chuyển di tối cao là sự chứng ngộ bản tánh tuyệt đối nguyên sơ của những hiện tượng, Như Lai tạng.
3. Vira (TT. dpa bo) : một Bồ tát nam chứng ngộ cao biểu lộ trong thế giới này để giúp đỡ chúng sanh. Nghĩa đen là một “anh hùng”, can đảm lớn lao trong việc không theo phiền não và chuyên cần thực hành tâm linh.
4. Dakini : một Bồ tát nữ chứng ngộ cao biểu lộ trong thế giới này để giúp đỡ chúng sanh. Nghĩa đen là một người nữ “đi trên trời”, ám chỉ sự kiện các vị đó di chuyển trong không gian tuyệt đối (tánh Không) của những hiện tượng.
5. Kila : từ kila trong Sanskrit nghĩa là “dao găm”, nhưng ở đây cũng ám chỉ đến hóa thần bổn tôn Vajrakilaya.
6. Phá Thấu (TT. khregs chod) : giai đoạn đầu trong hai giai đoạn của thực hành Đại Toàn Thiện, trong đó người ta mở băng qua và thâm nhập sự thanh tịnh bổn nguyên của tánh giác. Về Phá Thấu và Nhảy Qua có thể xem thêm Phật Tâm của Longchen Rabjam và Những Chữ Vàng của Garab Dorje, bản tiếng Việt của NXB. Thiện Tri Thức.
7. Nhảy Qua (TT. thod rgal) : cái thứ hai của hai giai đoạn trong thực hành Đại Toàn Thiện, nhắm đến sự chứng ngộ những biểu lộ tự phát của Pháp thân.
8. Từ Tây Tạng lu gu rgyud nghĩa đen là một sợi dây cột những con cừu thành một hàng, ám chỉ một chuỗi, một dãy.
9. Đây không phải là một điểm trên trán, mà là không gian trước mặt bạn ngang với lông mày.
10. Nắm bàn tay lại và đặt nó vào giữa trán. Khi bạn nhìn thẳng về phía trước, nếu bạn không thể thấy cổ tay của bạn, bấy giờ nói rằng “sự vắng mặt của một hình thể đời sống trong không gian trước mặt”.
11. (TT. gtum mo) : một thực hành thiền định để chứng ngộ tánh Không bằng cách làm bật lên “sức nóng tinh thần” ở luân xa rốn.

Xem mục lục