Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (8)


Xem mục lục

 

Cánh cửa Mãn Nguyện

 LỜI DẠY TÂM HUYẾT CỦA MỘT VỊ SƯ PHẬT GIÁO TÂY TẠNG


Cố Dịch giã: Thiện Lộ Nguyễn văn Điểu (Mất tháng 9-2010)

 

 Dịch giả đã vâng theo lời dạy của Ngài Lama Thubten Zopa Rinpoche để dịch Tác phẩm này

 

 

 

 Hiện Trang Nhà (Home page) chúng ta sẽ phải up load Nội dung sau khi có đủ điều kiện (Tháng 9 - 2010).

Nhân đây, cũng xin cùng hồi hướng công đức dịch, ấn tống  quyễn sách này cho Tác giả và gia đình cùng khắp Pháp giới Chúng sanh đặng viên thành Phật đạo.

NAMO TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BẢN  DỊCH VIỆT NGỮ  ẤN TỐNG  KHÔNG  BÁN

Viết bởi            :  Lama Thubten Zopa Rinpoche 

                           Được giảng tại Thánh Địa thiêng liêng Bodhgaya, Ấn Độ, dựa theo quyển "KHAI MỞ CÁNH CỬA PHÁP: Giai đoạn mở đầu của việc luyện  Tâm trên Đạo lộ từng bước tới Giác Ngộ" (Đây là tuyển tập cc lời dạy của các Kadampa vĩ đại) Biên soạn bởi: Lodro Gyaltsen, hành giả du già Tây Tạng thế kỷ 15 

Viết lời tựa       :  Kirti Tsenshab Rinpoche 

Biên tập            :  Ailsa Cameron và Robina Courtin

Phát hành         :  Wisdom Publication (Boston, USA)

 

Xem mục lục