Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (4)


Xem mục lục

Namo guru kalachakra bhyah

Đây là một phương pháp tâm linh có thể chiêu cảm mọi hạnh phúc và phẩm tính tâm linh, một thiền định guruyoga tập chú vào Kalachakra vinh quang.

(Những Sơ bộ)

Bắt đầu bằng một quán tưởng rõ ràng những đối tượng quy y. Rồi như một sơ bộ cho thiền định thực sự về đạo sư đồng một bản tánh với Kalachakra vinh quang, hãy trì tụng bài kệ để chuyển tâm đến sự quy y và để phát tâm Bồ đề, và bài kệ bốn tâm vô lượng :

Với chư Phật, Pháp và Tăng

Con quy y cho đến khi đạt được giác ngộ.

Do những công đức của những thực hành của con, như sáu ba la mật,

Nguyện Phật quả đạt được vì lợi lạc của tất cả. (3 lần)

Nguyện tất cả chúng sanh có hạnh phúc và những nguyên nhân của hạnh phúc ;

Nguyện họ thoát khổ và những nguyên nhân của khổ ;

Nguyện họ không bao giờ tách lìa khỏi hạnh phúc không lẫn lộn với khổ ;

Và nguyện họ thoát khỏi lấy bỏ gần xa. (3 lần)

(Thiền định Thực sự)

Trong bầu trời trước mặt tôi

Là một ngai sư tử bằng những chất quý báu.

Ở đó trên đệm hoa sen, mặt trời, mặt trăng

Và những hành tinh rahu và kalagni,

Là hiện thân của tất cả đối tượng quy y,

Bổn sư của tôi trong hình tướng Kalachakra vinh quang,

Thân màu xanh, có một mặt,

Hai tay cầm chày kim cương và chuông.

Ôm vị phối ngẫu Vishvamata,

Ngài đứng trong tư thế kiêu hãnh,

Hai chân đạp lên hai thần màu trắng và màu đỏ.

Chữ om trắng trên đỉnh đầu, chữ h ở cổ họng

Và chữ hm xanh nơi trái tim.

Những ánh sáng phóng ra từ chữ hm ở tim ngài.

Chúng mời gọi tất cả những đối tượng quy y :

Những đạo sư, Bổn tôn thiền định, chư Phật, chư Bồ tát,

Chư Thanh Văn A La Hán, Độc Giác Phật,

Những Daka, Dakini và các Hộ pháp.

Những vị này nhập vào hai vị, và các ngài

Hợp thành một thực thể

Trong bản tánh của tất cả Tam Bảo.

Tôi kính lễ với tất cả ba cửa thân, ngữ, tâm ;

Mọi cái được tạo ra bằng vật chất và bằng tâm thức tôi dâng cúng ;

Phát lồ sám hối mọi tiêu cực và lầm hỏng

Đã tích tập từ thời vô thủy ;

Trong lòng tốt của cả chúng sanh bình thường

Và của những đạo sư siêu việt tôi vui mừng.

Xin những đạo sư ở lại trong sanh tử cho đến ngày nó trống rỗng

Và chuyển bánh xe của hiểu biết.

Xin trụ thế lâu và vững cho đến khi thế gian chấm dứt.

Mọi điều tốt đẹp tôi hồi hướng cho giác ngộ vô thượng.

Thân ngữ tâm của tôi và những người khác,

Sự thịnh vượng và khối thiện hạnh

Trong quá khứ, hiện tại và tương lai,

Và mạn đà la quý báu của Núi Tu Di và các thứ khác,

Cùng với những cúng dường không gì sánh của Phổ Hiền,

Bằng quán tưởng tôi dâng cúng (như một mạn đà la)

Các Đạo sư, chư Bổn tôn thiền định và Tam Bảo ;

Từ lòng bi xin nhận chúng

Và ban cho tôi những thần lực chuyển hóa của các ngài.

Bây giờ hãy trì tụng thần chú danh hiệu [trong trường hợp này, của Đức Ngài Dalai Lama] càng nhiều càng tốt : om h guru vajradhara vgindra sumati shsanadhara samudra shrỵbhadra sarva siddhi hm hm.

Hỡi mưa những lợi lạc và hạnh phúc tâm linh,

Vua của loài ngọc, chittamani, người thành tựu những mong muốn,

Tôi thỉnh cầu ngài, vị thầy và bổn tôn thiền định,

Mọi nguồn thần lực phối hợp.

. . . . . . . . . . . .

Xin truyền cảm cho dòng hiện thể của tôi

Với những thần lực và những ban phước chuyển hóa của ngài.

Bằng sức mạnh của sự cầu xin nhất tâm này,

Bậc thông cảm thường trực và trường cửu

Đến trên đỉnh đầu tôi

Và tan biến vào trong tôi. Tôi trở thành Kalachakra vinh quang,

Với tất cả mặt và tay.

(Trì chú Kalachakra)

Ở tim mình, hãy quán tưởng hoặc một dĩa mặt trời mang chữ hm, hoặc một dĩa mặt trăng mang âm ‘Sở hữu Mười Lực’. Trong trường hợp nào cũng có vòng chữ thần chú (mantramala) bao tròn.

Khi đọc tụng thần chú, hãy quán tưởng những tia sáng phóng ra từ những cái này, hoàn thành hai mục tiêu (của mình và những người khác), và rồi tụ tập lại và tan biến vào vòng chữ thần chú.

Thần chú để đọc tụng là như sau : om h hm hoh hamkshahmalavaraya hm phat.

(Cầu nguyện kết thúc)

Do năng lực công đức của sự thực hành này,

Nguyện tôi không bao giờ tách lìa

Mà trong những đời sau được chăm sóc

Bởi những đạo sư và những bổn tôn thiền định,

Và có phước chuyên đạt đạo tối thượng.

Có niềm tin đầy đủ vào những đạo sư từ bi,

Nền tảng của mọi niềm vui và thiện lành,

Nguồn của mọi chứng đắc tâm linh,

Nguyện tôi làm vui lòng các ngài bằng những đồ cúng dường

Của tôn kính, phụng sự và thực hành hiệu quả.

Những cơ hội có được hình tướng làm người,

Rất ý nghĩa, khó được và dễ mất ;

Những khổ đau của những cõi thấp

Quá mãnh liệt và và kéo dài :

Biết điều này nguyện rằng tôi sống phù hợp

Với luật nhân quả và những giới quy y

Bằng cách sống thường trực trong sự dẫn dắt

Của việc vượt khỏi cái xấu và trau dồi cái tốt.

Không cần nói đến thống khổ của những cõi thấp,

Thậm chí những sung sướng của những cõi cao

Cũng đều là mật ngọt trên lưỡi dao cạo.

Để đạt được giải thoát khỏi vòng của sự trở thành này,

Nguyện tôi củng cố trong tôi ba môn học vô lậu

Của giới, định và huệ,

Và rồi tăng cường sức mạnh của chúng mãi mãi.

Nguyện tôi luôn luôn trụ trong tâm bồ đề bi mẫn,

Nguyện vọng giác ngộ vì lợi lạc cho thế gian,

Và chuyên cần tu hành những hạnh Bồ tát –

Sáu ba la mật và bốn phương tiện làm lợi lạc –

Và nhanh chóng làm tròn những tích tập công đức và trí huệ.

Đã tu hành tâm thức như thế

Theo những thực hành nền tảng của Đại thừa hiển giáo

Và đúng pháp đi vào cửa Kim Cương thừa vô song

Bằng cách nhận những quán đảnh thích hợp,

Nguyện tôi tôn trọng những giới luật và cam kết Mật thừa

Sâu sắc như yêu quý chính đời sống mình.

Bất kỳ khi nào những thành kiến về hình tướng thế gian sanh khởi,

Chúng phải được chuyển hóa thành trí huệ về lạc và tánh không.

Nguyện tôi nhất tâm thực hành để thành tựu

Hai giai đoạn chính yếu của tantra,

Dòng thì thầm bên tai của bí mật vĩ đại.

Nguyện tôi đến trước tôn nhan cao cả

Của Đấng lừng lẫy của Shambala

Trong xứ sở kỳ diệu của sự thanh tịnh và nhanh chóng hiện thực hóa

Trạng thái đại hợp nhất, sự bất khả phân

Của thân trống không bổn tôn-phối ngẫu

Và đại lạc bất biến.

Trong tương lai, trong thời đại chín muồi của

Raudra Chakri, ‘Người Nắm Giữ Hung Nộ Bánh Xe Pháp’,

Nguyện tôi tái sanh trong những đệ tử hàng đầu

Và hoàn thành con đường cao cả của Kalachakra Nguyên Thủy,

Trở thành một vị tinh thông tối thượng, một người bạn với tất cả.

Nguyện tôi không bao giờ xa lìa những đạo sư ;

Nguyện tôi luôn luôn đi vào những giáo lý giác ngộ của các ngài ;

Nguyện tôi hoàn thành mười địa và năm con đường

Và nhanh chóng đạt đến trạng thái Phật Vajradhara (Kim Cương Trì).

Những công đức từ sự thực hành này

Tôi hồi hướng về những nguyên nhân cho sự viên mãn những công hạnh

Về những lời cầu nguyện tán thánh chư Phật chư Bồ tát,

Và cho sự hoằng dương Pháp, cả kinh điển lẫn tri kiến.

Phụ chú : Bản văn này là một trong mười ngàn bản in phát không trong lễ quán đảnh do Đức Ngài Dalai Lama ban ở Ladakh năm 1976, và được chuyển thể từ phương pháp guruyoga ngắn do Kyabjey Khangsar Dorjey Chang soạn.

Xem mục lục