Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

Wise persons don’t realize the Way.
Those who realize the Way are all foolish.
Be a guest, lay straight, stretch your legs,
and don’t worry about truth and untruth.

TINH KHONG (? – 1170)

NOTE: When you see the emptiness nature of all things, you know that the Way cannot be described by words, and practitioners from this world of suffering must take a leap into the world of liberation. How can you describe to a blind person about colors? Just like after turning on a light, you see all things anew, and you don’t worry about truth or untruth anymore. Truth and untruth are the stories of the old world, not belonging to the unspeakable world in front of your eyes now. How can you explain the turning on of a light? Just a snap of a finger? That is why some Zen masters said that the Way must be a pathless way. Because all things, including the Way, are empty in nature, Zen Master Tinh Khong said, “Wise persons don’t realize the Way.” Still, you should be careful. After seeing the emptiness nature of all things, you still have to practice rigorously – old habits take time to fade out, and your eyes take time to see the new world more clearly.

Also, meditation is the insight of the present realized, this moment of time instantly and continuously vanishing in the river of impermanence. Don’t wait for some realization that you dream of. In meditation, there exists not a trace of eyes, ears, nose, tongue, body, and mind; also in meditation, there is no future to wait for, there is no past to treasure, and there is no present to cling to. Just relax, and be mindful. You don’t need to turn on anything because the light of insight is already on.

Some Zen masters say that you should practice the Dana Paramita, i.e., cultivate the Perfect Generosity. When it is said that you should give away all the things you have --- including your parents, your spouse, your children, your body, your mind, etc. --- it means that you should never cling to anything of the skandhas (form, feelings, perceptions, mental volition, and consciousness) in the past, present and future. It also means that you should live with no roof over your head and no land under your feet.

---  ---

HÃY CÓ TRÍ TUỆ

Người trí không ngộ đạo, 
Ngộ đạo tức kẻ ngu. 
Khách nằm thẳng duỗi chân, 
Nào biết ngụy và chơn.  

TỊNH KHÔNG (? - 1170) – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Khi bạn thấy tánh không trong vạn pháp, bạn biết đạo không thể diễn tả bằng lời, và học nhân từ thế giới đau khổ này phải nhảy vào cảnh giới giải thóat. Làm sao bạn có thể mô tả cho một người mù về màu sắc? Y hệt như sau khi bật đèn, bạn thấy vạn pháp đều mới tinh khôi, và bạn không bận tâm về chân với vọng nữa. Chân và vọng là chuyện của thế giới cũ, không thuộc vào thế giới bất khả mô tả trứơc mắt bạn bây giờ. Làm sao bạn có thể nói về việc bật lên ngọn đèn? Chỉ một cái búng tay? Đó là lý do vì sao một vài thiền sư nói Đạo phải là con đường không lối đi. Bởi vì vạn pháp, kể cả Đạo, trong tự tánh là rỗng rang, nên Thiền sư Tịnh Không nói, “Người trí không ngộ đạo.” Dù vậy, bạn phải cẩn trọng. Sau khi thấy tánh không của vạn pháp, bạn vẫn phải thiền tập ráo riết – các thói quen cũ cần thời gian để nhạt đi, và mắt bạn cần thờI gian đề nhìn cảnh giới mới rõ ràng hơn.

Thêm nữa, thiền là cái nhìn quán chiếu vào cái hiện tiền hiển lộ, và cái khoảnh khắc của hiện tại này, tức khắc và liên tục, biến mất vào dòng sông vô thường. Đừng chờ bất cứ chứng ngộ gì bạn mơ tưởng. Trong thiền định, không có mảy may nào của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; cũng trong thiền, không có tương lai nào để chờ đợi, không có quá khứ nào để trân quý, và không có hiện tại nào để bấu víu. Hãy thoải mái, và hãy tỉnh thức. Bạn không cần phải bật lên thứ gì cả, vì ánh sáng quán chiếu đã bật lâu rồi.

Một vài Thiền sư thường nói rằng bạn nên tu tập Bố Thí Ba La Mật. Khi nói rằng bạn nên bố thí tất cả mọi thứ bạn có --- kể cả ba mẹ bạn, người hôn phối, con cháu, thân tâm của bạn, vv. --- có nghĩa rằng bạn không nên dính gì tới ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành và thức) ở quá khứ, vị lai và hiện tại. Cũng có nghĩa là, bạn sống mà không một mái nhà trên đầu, và không mảnh đất nào dưới chân.

Xem mục lục