Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

WISDOM

To learn the way of Buddha, you must have zeal; 
to become a Buddha, you need wisdom.
To shoot a target with an arrow from more than a hundred steps away, you must be strong; 
to hit the mark, you need more than strength.

BAO GIAM (?-1173)

NOTE: Wisdom, insight, right view... Just follow the Buddha’s teachings, meditate for many years, and you will understand the Way. Wisdom is different from knowledge. Knowledge is gathered from the past; wisdom is beyond time. Knowledge is obtained from experience, reserved for future use; wisdom is just like a clear and empty mirror that mindfully reflects the objects and grasps nothing. It is via wisdom that you see the truth of all things as emptiness, non-self, and impermanence. It is via wisdom that you see nothing as "the I" or "the mine" in your whole body and mind. It is via wisdom that you see yourself as a group of flesh, bone, skin, blood, legs, arms, hands, head and hair that is walking, sitting, speaking, smiling, and doing many other things. At the first time you see the emptiness nature of the wisdom mirror, you will understand many Zen sayings.

--- ---

TUỆ 

Muốn tiến đến tông thừa của Phật là phải siêng năng,
song thành Phật chánh giác phải nhờ trí tuệ.
Ví như nhắm bắn cái đích ngoài trăm bứơc, 
mũi tên đến được là nhờ sức mạnh, 
song trúng được đích không phải do sức.

BẢO GIÁM (?-1173) –Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Trí tuệ, tuệ tri, chánh kiến… Hãy theo lời Phật dạy, thiền tập trong nhiều năm, và bạn sẽ hiểu Đạo. Trí tuệ khác với kiến thức. Trong khi kiến thức gom góp từ quá khứ, trí tuệ nằm ngoài thời gian. Kiến thức là kinh nghiệm bạn học và sử dụng nhiều lần; trí tuệ lại y hệt một gương sáng rỗng rang, tỉnh thức phản chiếu sự vật và không nắm giữ gì. Nhìn qua trí tuệ, bạn thấy sự thật của vạn pháp là tánh không, là vô ngã và là vô thường. Nhìn qua trí tuệ, bạn thấy không có gì là "tôi" hay "của tôi" trong toàn thân và tâm của bạn. Nhìn qua trí tuệ, bạn mới thấy bạn là một nhúm thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, bàn tay, đầu và tóc đang đi bộ, ngồi, nói, cười, và làm nhiều chuyện khác. Lần đầu bạn thấy bản tánh không của gương sáng trí tuệ, bạn sẽ hiểu nhiều câu Thiền ngữ.

Xem mục lục