Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

ILLUSORY

Originally there is no place [for the six senses dwelling].
Any place is true dharma.
True dharma is thus illusory.
Illusory existence is not nothing.

ĐỊNH HƯƠNG (? - 1051)

NOTE: If you say that you are living in a dream, then what is outside this dream? Is this world illusory? Don’t try to answer that question. Just practice hard, and don’t mind anything else. Buddha said, “I am awake.” We are not awake yet, so we should leave that question for Buddha. Actually, suttas (e.g. Uraga Sutta) said that when you have no desire for anything, when you don't cherish anything in the past, when you don't dream for anything in the future, and when you neither entertain nor hate anything in the present, you will see this world is all unreal. Thus, Zen masters say that all things are illusory. Thus, all things and places are empty in nature.

HUYỄN

Xưa nay không xứ sở 
Xứ sở là chân tông, 
Chân tông như thế huyễn 
Huyễn có là không không.  

ĐỊNH HƯƠNG (? - 1051) - Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Nếu bạn nói bạn đang sống trong một giấc mơ, thì cái gì ở ngoài giấc mơ này? Có phải thế giới này là huyễn? Đừng cố gắng trả lời câu hỏi đó. Hãy tinh tấn tu tập, và đừng bận tâm gì khác. Đức Phật nói, “Ta đã tỉnh thức.” Chúng ta chưa tỉnh thức, do vậy nên để câu hỏi này lại cho Đức Phật. Thực sự, các kinh (như Kinh Uraga Sutta) nói rằng khi bạn không còn tham gì, khi bạn không ấp ủ nuối tiếc gì trong quá khứ, không mơ gì trong tương lai, không yêu thích hay ghét bỏ gì trong hiện tại, bạn sẽ thấy thế giới này là huyễn ảo. Do vậy, các Thiền sư nói rằng mọi thứ hiện hữu như huyễn. Do vậy, tất cả mọi thứ và mọi nơi đều rỗng không trong tự tánh.

Xem mục lục