Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

1. Ma-ha là lớn. Tánh Không rộng lớn bao trùm cả hư không. Đối với sóng, đại dương là lớn. Nếu so sánh vũ trụ vật chất với Không thì cũng như so sánh các làn sóng trên mặt biển với một đại dương lớn vô hạn. Tánh Không được gọi là lớn, vì đó là thực tánh của vũ trụ vật chất và của con người cho đến các bậc Giác Ngộ. Gọi là lớn vì Không là toàn thể tánh của mọi hiện thể.

2. Ma-ha giảng theo ngài Huệ Năng: “Tự tánh vốn là Không, không một pháp khác được. Tự tánh Chân Không cũng như thế. Thế giới hư không chứa tất cả vạn vật hình tượng: mặt trời, mặt trăng, sao, sông núi, đất đai, thiên đàng, địa ngục đều ở trong hư không. Tánh Không của người cũng như vậy, gồm chứa vạn pháp gọi là lớn. Tâm như hư không gọi là lớn, Ma-Ha”

3. Một thiền sư nói: “Mở ra thì bao trùm pháp giới. Thu lại thì không dấu vết”

4. Để thấu đạt Tánh Không lớn không gì sánh được đó phải phá bỏ những ngăn che nhốt ta vào thân tâm hữu hạn. Tức là phá bỏ năm ấm: sắc thọ tưởng hành thức. Muốn phá bỏ năm ấm phải quán chúng là không có tự tánh, rỗng không. Phá trừ ngã chấp và pháp chấp, thực tại Không hiện tiền.

Xem mục lục