Bài Viết (701)


KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT - Phẩm XVII Trang Nghiêm

531

Đại Bồ tát đúng với tâm nhất-thiết- trí nghĩ rằng tôi sẽ làm cho vô-lượng vô-biên vô-số tất cả chúng sanh an trụ sáu ba-la-mật. Tôi sẽ đặt tất cả chúng sanh nơi tứ-niệm-xứ nhẫn đến mười tám pháp bất-cộng. Tôi sẽ làm cho tất cả chúng sanh được quả Tu-Đà-Hoàn đến nhất-thiết-chủng-trí. Nhưng thiệt không có chúng sanh an trụ sáu ba-la-mật nhẫn đến được nhất-thiết-chủng-trí.
Tại sao vậy? Vì pháp-tướng như ảo vậy ví như nhà ảo thuật giỏi.
Đây gọi là đại Bồ tát đại trang nghiêm.
Ngài Tu Bồ Đề thưa: “Bạch đức Thế Tôn! Theo ý nghĩa mà con được nghe nơi đức Phật dạy thì đại Bồ tát không đại trang nghiêm là đại trang nghiêm. Vì các pháp tự tướng rỗng không vậy.
Nghĩa là sắc tự tướng rỗng không nhẫn đến thức tự tướng rỗng không, nhãn tự tướng rỗng không nhẫn đến ý tự tướng rỗng không, sắc tự tướng rỗng không nhẫn đến pháp tự tướng rỗng không, nhãn-thức tự tướng rỗng không nhẫn đến ý-thức tự tướng rỗng không, nhãn-xúc tự tướng rỗng không nhẫn đến ý-xúc tự tướng rỗng không, nhãn-xúc nhân duyên sanh thọ tự tướng rỗng không nhẫn đến ý-xúc nhân duyên sanh thọ tự tướng rỗng không, đàn-na ba-la-mật đến bát-nhã ba-la-mật tự tướng rỗng không, nội-không nhẫn đến vô-pháp- hữu- pháp- không tự tướng rỗng không, tứ niệm-xứ nhẫn đến mười tám pháp bất-cộng tự tướng rỗng không, bồ tát tự tướng rỗng không.
Do duyên cớ trên đây mà biết rằng đại Bồ-tát không đại trang nghiêm là đại trang nghiêm.”
Đức Phật nói: “phải lắm, đúng như lời ông nói. Này Tu Bồ Đề! Nhất-thiết-trí chẳng phải là tác-pháp, chúng sanh cũng chẳng phải là tác-pháp. Đại Bồ tát vì chúng sanh này mà đại trang nghiêm.
Tại sao vậy? Vì tác-giả bất- khả-đắc vậy.
Này Tu Bồ Đề! Nhất-thiết-trí chẳng phải là pháp làm ra sanh ra, chúng sanh này cũng chẳng phải là pháp làm ra sanh ra.
Tại sao vậy? Vì sắc chẳng phải làm ra chẳng phải chẳng làm ra, thọ tưởng hành thức chẳng phải làm ra chẳng phải chẳng làm ra, nhẫn đến ý-xúc nhơn duyên sanh thọ chẳng phải làm ra chẳng phải chẳng làm ra, ngã nhân nhẫn đến tri-giả kiến-giả chẳng phải làm ra chẳng phải chẳng làm ra.
Tại sao vậy? Vì các pháp rốt ráo bất-khả-đắc vậy.
Này Tu-Bồ-Đề! Mộng nhẫn đến biến hóa chẳng phải làm ra chẳng phải chẳng làm ra, vì rốt ráo bất-khả-đắc vậy.

531

VƯỢT XA HƠN SỰ CẢM THỌ - SUNLUN SAYADAW (1878 – 1952)

Thiền sư Sunlun Sayadaw (1878 – 1952), Ngài có được tên gọi như vậy là vì Ngài đến từ hang động tu viện làng Sunlun ở gần Myingyan ở miền Trung Miến

1,669
Hạnh Phúc Hay Khổ Đau Nằm Trong Tay Bạn - Gyalwang Drukpa Xii

Nguồn/ Source: Good Life, Bad Life, The Choice Is Yours Không nằm ngoài quy luật vạn pháp vô thường, Đại đàn Quán đỉnh cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Một mặt, điều

920
CHƯA TỰ ĐỘ MÀ CÓ THỂ ĐỘ CHO NGƯỜI - KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG NGHĨA - PHẨM MƯỜI ĐIỀU CÔNG ĐỨC

3/ Này trang Thiện nam! Phần thứ ba kinh này có công đức lực thật khó nghĩ bàn. Nếu có chúng sanh nào nghe đặng kinh này, hoặc đọc qua một phen,

548
SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM (P2) - NAMKHAI NORBU RINPOCHE

An Định Sự Thực HànhChủ đề thứ hai ở đây là “an định sự thực hành của chúng ta (brtan-pa)”. Bây giờ chúng ta đã hiểu trạng thái của Rigpa mà trước

571
Quả Phật - Đức Đạt Lai Lạt Ma_nguyễn Minh Tiến & Ngọc Cẩm Dịch

Để có thể chân chánh quy y Tam bảo, với lòng khao khát sâu sắc đạt đến giác ngộ tối thượng để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh hữu tình,

19,294
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,205
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,652
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,541
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,307
Chùa Việt
Sách Đọc