Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

BÀI CA VÀ BÌNH GIẢI

12 Ý Nghĩa Thiết Yếu
Dordogne, Pháp 1983

Con đảnh lễ bậc Thế Tôn vua của bầu trời !

Kye Ho ! Hãy nghe, bạn lòng tốt nhất của ta, 
Mặt trời thông tuệ và hiểu biết tuyệt vời :

Hãy vất bỏ mọi xao lãng, mọi ảo tưởng trải cùng,
Và trong một niệm hãy nhìn vào thực tại tuyệt đối, như nó đang là.
Giờ đây, đằng trước, đằng sau và cứ thế,
Trong mười phương, ở dưới và ở trên, 
Tất cả ba vô số tri giác – ngoài, trong và chặng giữa –
Dù chúng xuất hiện, tất cả chúng là thực tại tuyệt đối như thị,
Và sự biểu lộ tự nhiên của nó không gì khác hơn là trò phô diễn sáng tạo.

Bên trong, hãy nhìn vào bản tánh của tâm bạn,
Tâm như hư không, tự nhiên, không cố gắng,
Tự nhiên như thị, thanh tịnh bổn nhiên từ vô thủy,
Sự thật tối hậu, vượt khỏi sự hoàn thành do cố gắng với nhân và duyên,
Cái minh triết vĩ đại của tánh tỉnh thức bẩm sinh, tự chiếu sáng, tánh giác bổn nhiên của chính mình,
Siêu vượt khỏi mọi nơi chốn, dừng trụ, đến và đi, 
Trạng thái tự nhiên tự do với mọi ý niệm, phóng tưởng và mọi nhập định.
Mọi sự là dòng chảy tự nhiên, cái hằng cửu tự nhiên vĩ đại,
Minh triết vượt khỏi tư tưởng, diễn tả và thí dụ,
Tâm Phật, bản tánh của pháp giới bao la,
Tâm-trí huệ của Samantabhadra tự hữu,
Chỗ đến tối hậu của tất cả các pháp,
Của những kinh điển, tantra, truyền thọ và giáo huấn cốt lõi,
Được tán thán bởi triệu triệu bậc học giả và thành tựu trong quá khứ,
Không chỉ một lần mà lập đi lập lại.
Cái ấy ta yêu cầu bạn lấy làm tâm của mọi thực hành.

Sự thiền định đúng đắn về ý nghĩa này :
Điểm bắt đầu của thực hành là niềm tin và ước mong giải thoát khỏi sanh tử.
Nền tảng của sự thực hành là bốn chuyển hướng của tâm,(19)
Cơ sở của sự thực hành là quy y và Bồ đề tâm.
Người bảo vệ của sự thực hành là cầu nguyện hồi hướng hoàn toàn thanh tịnh.
Đây là điểm cốt yếu sâu xa của mọi con đường kinh điển 
và tantra.
Vì chúng làm cho chúng ta đạt đến điểm rốt ráo của con đường thực hành,
Chúng là những gốc rễ và không nên bị bỏ quên.
Bởi thế, con của lòng ta, ta yêu cầu con giữ nó trong lòng con !

Nếu người ta đi đến tinh túy, mọi cái này sẽ được bao gồm,
Nếu không, bấy giờ tất cả hiểu biết và nghiên cứu,
Dầu người ta cặm cụi với chúng hàng đại kiếp, cũng sẽ chỉ là nguyên nhân của lao nhọc.

Lời dạy cốt yếu này được nói lên
Bởi tôi, con người lôi thôi xấu xa Jamyang Dorje.
Tôi tặng lời khuyên giống như trái tim tôi này
Cho bạn, bạn lòng yêu quý nhất của tôi.
Chớ có ruồng rẫy nó, mà cất giữ nó trong lòng bạn,
Do công đức này, nguyện tâm bạn hoan hỷ trong thực hành 
Liên tục, không cách hở, ý nghĩa thiết yếu !
Đây là sự chỉ dạy cho hành giả Hoa Kỳ tên là Surya,
người học những truyền thống Phật giáo và không phải 
Phật giáo.

Géo !
Mangalam !

Xem mục lục