Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (16)


Xem mục lục

 

ĐẠI ẤN
THIỀN XÓA TAN BÓNG TỐI CỦA VÔ MINH

  Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje với bình giảng khẩu thuyết của 
Beru Khyentze Rinpoche - dịch từ tiếng Tây Tạng và biên tập bởi Alexander Berzin
Văn phòng Dịch thuật Thư Viện những Tác phẩm và Văn thư Lưu trữ của Đức Dalai Lama

Việt dịch: Đương Đạo - Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2001 TTT-19-2545/09-01

THE MAHAMUDRA
ELIMINATING THE DARKNESS OF IGNORANCE
WANGCHUG DORJE THE NINTH KARMAPA  

 Bản tiếng Anh
Xem mục lục