Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (8)


Xem mục lục

PHỤ LỤC 3
THẦN CHÚ MỘT TRĂM ÂM 
(ÂM TÂY TẠNG)

Với các hành giả chưa được nhận lễ quán đảnh Heruka Vajrasattva, khi thực hành Tịnh hóa, xin đọc bài Thần Chú Một Trăm Âm (âm Tây Tạng) sau :

OM BENZA SATOA, SAMAYA MANU PALAYA, BENZA SATOA, TENO PATISTA, DRIDO ME PHAVA, SUTO KAYO ME PHAVA, SUPO KAYO ME PHAVA, ANU RAKTO ME PHAVA, SARVA SIDI ME PRA YACHA, SARVA KARMA SUCHA ME CHI TAN SRIYAN KU RU, HUNG HA HA HA HA HO, PHAGAVAN SARVA TATHAGATA, BENZA MA ME MUNCHA, BENZI PHAVA, MAHA SAMAYA SATOA A.

Xem mục lục