Bài Viết (701)


Quy Sơn Cảnh Sách - TỔ QUY SƠN

692

Nếu muốn tham thiền học đạo, đốn siêu pháp môn phương tiện, tâm khế hợp Đạo mầu; phải cứu xét cơ tinh yếu, chọn lấy xác quyết cái sâu xa, tỏ ngộ được nguồn chân. 🌺

Hai câu đầu, nêu tông chỉ. Câu thứ ba ngộ được tông chỉ. Câu bốn câu năm, tột lý. Câu thứ sáu, đạt đến nguồn. Lại câu thứ ba, thấy đạo. Câu bốn câu năm, là rán sức làm theo, tức là theo dòng vậy. Câu thứ sáu, ngộ bản tâm, tức là đạt nguồn vậy.

Tham là tham thiền trực chỉ. Học là học đạo vô thượng. Thế nào là đốn siêu các pháp môn phương tiện? Dứt hết các pháp quyền thừa, không rơi vào tầng bậc. Tâm khế hợp đạo mầu là một niệm tương ưng, bèn hiệp cùng đạo. Cứu xét cái tinh yếu là gì? Nghiên là xét tìm; cơ là tâm, kín nhiệm. Nghĩa là xét tìm cái kín nhiệm của chân lý tự tâm, cho nên gọi là tinh yếu. Chọn lấy xác quyết cái sâu xa là dùng trí huệ vô lậu, quyết đoán chọn lựa, bỏ chỗ thô cạn, lựa lấy cái sâu mầu. Tỏ ngộ nguồn chân là cùng nguồn tột đáy vậy.

Lời ký nói: Phương tiện là phương pháp tạm thời thích nghi với căn cơ, tức là giáo pháp quyền thừa. Giáo pháp thì có quyền có thiệt, quyền để tiếp với sự việc, thiệt thì tột chân lý, cho nên nói tột nguồn vậy.

Nếu trải qua ba vô số kiếp, rộng tu sáu ba la mật, vạn hạnh, mà chứng Tam hiền, Thập thánh cũng đều là pháp quyền thừa.

Kinh Tư Ích nói: Đắc chánh tánh của các pháp thì chẳng từ một địa đến một địa khác. Cho nên nói chẳng sa vào tầng bậc thứ lớp. Nói một niệm tương ưng bèn cùng hiệp với Đạo. Là nếu được xứng với chân, thì không có mê lầm để có thể đoạn, không có lý nào để chứng, không có hạnh để tu, không có địa vị nào để đắc, cho nên nói liền cùng Đạo hiệp

Nhưng tâm tuy khế hợp với Đạo mà sức chưa được tự do. Cái thấy tướng có, vốn như huyễn, chưa trừ; các trần vốn không mà chưa thoát thì cần dùng cái trí của như huyễn mà đoạn mê lầm như huyễn, chứng chân lý như huyễn, tu cái hạnh như huyễn, cầu cái vị như huyễn. Nên nói: Nghiên xét chân lý tự tâm, chọn lấy cái huyền diệu, cần đoạn đến chỗ không có gì để đoạn, chứng đến chỗ không có gì để chứng thì mới gọi là cùng nguồn tột đáy.
"Quy Sơn cảnh sách"

692

GIỚI THIỆU KINH ĐẠI NIỆM XỨ - Tác giả: Hòa thượng Silananda Dịch giả: Khánh Hỷ

GIỚI THIỆU KINH ĐẠI NIỆM XỨ Tác giả: Hòa thượng Silananda Dịch giả: Khánh HỷNày các thầy tỳ-khưu...Ðây là con đường duy nhất để thanh lọc (tâm) chúng sanh, chấm dứt lo

15,901
Tánh Không - Jeffrey Hopkins

Tánh KhôngTsongkapa nói rằng chỉ có Phật pháp là lối vào cho những người muốn giải thoát khỏi vòng sanh tử và trong Phật giáo chỉ qua việc hiểu thấu sự trình

14,904
TRẢI TÂM TỪ BI KHI NIỆM PHẬT

Pháp sư Tịnh Không* * *Hỏi: Bạch Hòa thượng, phương pháp nào bên cạnh pháp niệm Phật nào giúp hành giả mau đạt đến trạng thái nhất tâm?Đáp: Trong việc tu học

1,034
KINH LĂNG NGHIÊM - TÂM NHÂN ĐỊA LÀ TÁNH KHÔNG SANH KHÔNG DIỆT (trích một số đoạn)

HAI THỨ CĂN BẢNPhật bảo A Nan : Tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, đủ thứ điên đảo, giống nghiệp tự nhóm lại như chùm ác xoa. Những người

417
Tìm hiểu Tính Không - Lama Yeshe Rinpoche

Tìm hiểu Tính KhôngTại sao thực hành phương pháp nội qui y của mật tông quá khó? Tại vì nó được hoàn thành bởi tâm, ở trong tâm. Để bắt đầu công

921
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,168
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,610
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc