Bài Viết (701)


Quy Sơn Cảnh Sách - TỔ QUY SƠN

754

Nếu muốn tham thiền học đạo, đốn siêu pháp môn phương tiện, tâm khế hợp Đạo mầu; phải cứu xét cơ tinh yếu, chọn lấy xác quyết cái sâu xa, tỏ ngộ được nguồn chân. 🌺

Hai câu đầu, nêu tông chỉ. Câu thứ ba ngộ được tông chỉ. Câu bốn câu năm, tột lý. Câu thứ sáu, đạt đến nguồn. Lại câu thứ ba, thấy đạo. Câu bốn câu năm, là rán sức làm theo, tức là theo dòng vậy. Câu thứ sáu, ngộ bản tâm, tức là đạt nguồn vậy.

Tham là tham thiền trực chỉ. Học là học đạo vô thượng. Thế nào là đốn siêu các pháp môn phương tiện? Dứt hết các pháp quyền thừa, không rơi vào tầng bậc. Tâm khế hợp đạo mầu là một niệm tương ưng, bèn hiệp cùng đạo. Cứu xét cái tinh yếu là gì? Nghiên là xét tìm; cơ là tâm, kín nhiệm. Nghĩa là xét tìm cái kín nhiệm của chân lý tự tâm, cho nên gọi là tinh yếu. Chọn lấy xác quyết cái sâu xa là dùng trí huệ vô lậu, quyết đoán chọn lựa, bỏ chỗ thô cạn, lựa lấy cái sâu mầu. Tỏ ngộ nguồn chân là cùng nguồn tột đáy vậy.

Lời ký nói: Phương tiện là phương pháp tạm thời thích nghi với căn cơ, tức là giáo pháp quyền thừa. Giáo pháp thì có quyền có thiệt, quyền để tiếp với sự việc, thiệt thì tột chân lý, cho nên nói tột nguồn vậy.

Nếu trải qua ba vô số kiếp, rộng tu sáu ba la mật, vạn hạnh, mà chứng Tam hiền, Thập thánh cũng đều là pháp quyền thừa.

Kinh Tư Ích nói: Đắc chánh tánh của các pháp thì chẳng từ một địa đến một địa khác. Cho nên nói chẳng sa vào tầng bậc thứ lớp. Nói một niệm tương ưng bèn cùng hiệp với Đạo. Là nếu được xứng với chân, thì không có mê lầm để có thể đoạn, không có lý nào để chứng, không có hạnh để tu, không có địa vị nào để đắc, cho nên nói liền cùng Đạo hiệp

Nhưng tâm tuy khế hợp với Đạo mà sức chưa được tự do. Cái thấy tướng có, vốn như huyễn, chưa trừ; các trần vốn không mà chưa thoát thì cần dùng cái trí của như huyễn mà đoạn mê lầm như huyễn, chứng chân lý như huyễn, tu cái hạnh như huyễn, cầu cái vị như huyễn. Nên nói: Nghiên xét chân lý tự tâm, chọn lấy cái huyền diệu, cần đoạn đến chỗ không có gì để đoạn, chứng đến chỗ không có gì để chứng thì mới gọi là cùng nguồn tột đáy.
"Quy Sơn cảnh sách"

754

KINH VIÊN GIÁC - Chánh Niệm Thất Niệm Đều là Giải Thoát

Như Lai tùy thuận tánh Viên Giác.Thiện nam tử! Tất cả chướng ngại tức là cứu cánh giác, chánh niệm mất niệm không gì chẳng phải là giải thoát; thành pháp phá

782
THỌ GIỚI - Thích Nhất Chân

THỌ GIỚI Thích Nhất Chân--- o0o ---Trong Phật giáo Ðại thừa, Giới không phải chỉ là một căn bản chung cho mọi người tu Ðạo của bất cứ tông phái nào, Giới

29,146
HOA THIỀN - J. Krishnamurti, Ẩn Hạc chuyễn ngữ

FOREWORDMan, in order to escape his conflicts, has invented many forms of meditation. These have been based on desire, will and the urge for achievement, and imply conflict and a struggle to

1,239
Lịch sử Triết học Ấn Độ - Surendranath Dasgupta

PHỆ-ĐÀ, BÀ-LA-MÔN VÀ NỀN TRIẾT HỌCTình trạng cổ xưa của Phệ-đà Phệ-đà (Veda), thánh điển của Ấn Độ, thường được xem là nền văn học viết có sớm nhất của chủng tộc

1,081
Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức

1. Ba cõi duy tâm“Ba cõi duy chỉ là tâm, muôn pháp duy chỉ là thức” là một chân lý, một sự thật được nói nhiều trong tông Duy thức, và rộng

902
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,253
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,687
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,590
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,359
Chùa Việt
Sách Đọc