Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

1. Kinh cốt lõi: Kinh rút ngắn của Đại Bát-nhã

2. Các vị Tổ ngày xưa cố ý dùng chữ Tâm trong tựa kinh Bát-nhã. Vì Bát-nhã là Tâm vậy. Tất cả đạo Phật đều quy về Tâm này. Tâm này là thực tại duy nhất, là Phật tánh, là tự tánh, là Không, là Tâm ấn của chư Phật và Tổ.

3. Huyền Sa Sư Bị nói: “Như mọi sự đều do ánh sáng mặt trời mà hiện. Mặt trời lại có chỗ chẳng giáp khắp chăng? Muốn biết Tâm này cũng thế. Hiện nay sông núi, đất bằng, mười phương cõi nước, sắc không, sáng tối, thân tâm ông, cả thảy trời người, các loài tạo nghiệp cho tới các bậc Giác Ngộ đều nhờ cái oai quang viên thành này mà hiện.”

* Một vị tăng hỏi ngài Triệu Châu: “Ý Tổ Đạt Ma qua Trung Hoa dạy tâm là thế nào?”
Tổ đáp: “Cây bách trước sân”

* Linh Chiếu, con của Bàng cư sĩ nói: “Dễ dễ dễ, trên đầu trăm ngọn cỏ, rành rành ý Tổ sư”

4. Người xưa nói: “Vô tâm, đạo dễ tầm”, “Vô tâm là đạo”. Ngài Huệ Năng lấy Vô niệm làm Tông. Tâm, đối cảnh không sanh, không phân biệt, không chọn lựa yêu ghét, không lấy bỏ, khi ấy toàn thức là Tâm. Lục Tổ Huệ Năng chỉ cho Huệ Minh: “Đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, chính khi ấy là bản tâm của ngươi.”

Xem mục lục