Bài Viết (701)


KINH NHẬP LĂNG GIÀ – PHẨM VÔ THƯỜNG

1,547

TRÍ THANH TỊNH NHƯ LAI
KINH NHẬP LĂNG GIÀ – PHẨM VÔ THƯỜNG

Tích tập nghiệp là tâm
Quán sát pháp là trí
Huệ hay chứng vô tướng
Liền tự tại oai quang.

Cảnh giới buộc là tâm
Giác tưởng sanh là trí
Vô tướng và tăng thắng
Trí huệ trong đó khởi.

Tâm ý cùng với thức
Lìa các tưởng phân biệt
Đắc pháp vô phân biệt
Phật tử, phi Thanh Văn.

Nhẫn tịch diệt thù thắng
Trí thanh tịnh Như Lai
Sanh nơi nghĩa tối thắng
Xa lìa các sở hành.

Ta có ba loại trí
Bậc thánh hay chiếu sáng
Phân biệt rõ các tướng
Khai thị tất cả pháp
Trí ta lìa các tướng.

Siêu vượt khỏi Nhị thừa.
Vì các bậc Thanh Văn
Chấp trước các pháp hữu
Trí Như Lai vô cấu
Vì rõ thông duy tâm.

1,547

NĂM YẾU TỐ CỦA THIỀN ĐỊNH - B. ALAN WALLACE

Tiến sĩ B. Alan Wallace là một học giả, một nhà thuyết pháp, đã viết và dịch nhiều sách về Phật giáo Tây Tạng. Ông không ngừng tìm kiếm các phương thức

665
NHƯ LAI TẠNG - KINH LĂNG NGHIÊM

Ông hãy xét tánh của địa đại, lớn là đất liền, nhỏ là vi trần, cho đến lân hư trần, do chia chẻ các sắc cực vi nhỏ nhất ra bảy phần

485
THỂ HIỆN CÁ TÍNH Tác giả: Daisaku Ikeda.

Tại sao bố mẹ lúc nào cũng phê phán quần áo đầu tóc của cháu? Đấy là cách cháu thể hiện cá tính của mình mà.Tôi có thể hình dung khá rõ

820
TU HỌC THEO KINH LĂNG GIÀ

Đại Huệ! Lại có sa môn, bà la môn, quán thấy tất cả pháp đều vô tự tánh, như mây giữa hư không, như vòng lửa quay, như thành Càn thát bà,

503
HẢI ẤN PHÁT QUANG - KINH LĂNG NGHIÊM ( QUYỂN 4)

Phú Lâu Na, ông lấy cái sắc, cái không lấn đoạt lẫn nhau trong Như Lai tạng thì Như Lai tạng theo ông mà làm sắc làm không, toàn khắp pháp giới.

651
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,169
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,611
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc