Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (14)


Xem mục lục

Nguyễn An Cư và Trùng Hưng Việt dịch

THIỆN TRI THỨC 2003, TTT -35-2547/11-2003

Nguyên tác: Six Yogas of Naropa & Teachings on Mahamudra

Dịch : Garma C. C. Chang và Glenn H. Mullin. Snow Lion

 

Ấn bản khác (Theo Amazon)

Và theo Dabase.org :

 

Six Yogas of Naropa
& Teachings on Mahamudra

Translated and Annotated by
Garma C.C. Chang

 

© 1963 by the Oriental Studies Foundation

Originally published in cloth
Teachings of Tibetan Yoga
by University Books
Published by Arrangement with Lyle Stuart, Inc.

Introduction
by Garma C.C. Chang

Xem mục lục