Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (17)


Xem mục lục

Bản dịch Việt: An Phong và Đương Đạo - Thiện Tri Thức, 2000

TTT -04-2543/02/00

First page

OM MANI PADME HŪM

...

31. Tâm thức không thể đảm đương tất cả những thực hành quán tưởng ;
Thiền định về một vị Phật là thiền định về tất cả chư Phật.
Bất cứ cái gì xuất hiện, những hình tướng là hình sắc của Quán Thế Âm ;
Trong cảnh giới của thân thể bổn tôn, xuất hiện nhưng trống không, hãy trì tụng thần chú sáu âm.

32. Những trì tụng, công phu và thần chú chỉ là những rắc rối ;
Thần chú sáu chữ bao gồm tất cả là âm thanh thực sự của Pháp.
Tất cả âm thanh không gì khác hơn là lời của Quán Thế Âm ;
Nhận biết chúng như là thần chú, âm vang nhưng trống không, hãy trì tụng thần chú sáu âm.

64. Một bổn tôn, Quán Thế Âm, hiện thân của tất cả chư Phật ;
Một thần chú, sáu chữ, hiện thân của mọi thần chú ;
Một Pháp, Bồ đề tâm, hiện thân của cả thảy thực hành trong hai giai đoạn phát triển và thành tựu.
Biết cái một nó giải thoát cho tất cả, hãy trì tụng thần chú sáu âm.

The Heart Treasure of the Enlightened Ones
Nguyên tác: Patrul Rinpoche - Bản dịch Anh:Nhóm dịch thuật Padmakara

NXB Shambhala, 1992

Xem mục lục