Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (16)


Xem mục lục

SVASTI. Minh họa này về các giai đoạn của con đường – của những sự quán đảnh làm thuần thục và các giáo lý giải thoát – xuất phát từ những Kinh điển và Tantra, từ các luận giải, và từ các giáo huấn tinh túy. Bằng cách kinh qua những giai đoạn này, ta đạt được trí tuệ bất nhị của tâm kim cương, nó hoàn toàn tiệt trừ những bức màn  là hai che chướng.

Cầu mong con đạt được con đường siêu việt trong đời này

Cầu mong con đạt được cấp bậc của Đức Vajradhara, Thử hộ của các Đấng Chiến Thắng, Đạo Sư tuyệt hảo sở hữu Bốn Thân:

Thân Trí Tuệ Cao quý vinh quang bẩm sinh (Pháp Thân), sự hợp nhất của tánh Không và lòng bi mẫn;

Thân Hỷ lạc Viên mãn (Báo thân) và Hóa Thân, xuất hiện với chúng sinh một cách tự nhiên và không cần nỗ lực;

Và Thân Thứ Tư, thực hiện hai mục đích – của bản thân và những người khác.

Khi đã đạt được trạng thái siêu việt này, cầu mong con đem lại kết quả cho tất cả chúng sinh không loại trừ ai.

Ở đây, trong Minh giải Chuỗi Ngọc của Con đường Năm Nhánh Sâu xa, tôi đã trình bày ý nghĩa thuần túy, không xa rời cái thấy thanh tịnh và không thêm thắt, phù hợp với tư tưởng của Đức Phagmo Drupa vinh quang, Pháp vương cao quý của tất cả chúng sinh; của Đức Jigten Sumgön, Pháp vương cao quý của Pháp, bậc toàn trí và vô song; và của những trưởng tử tâm linh của các ngài.

Tác phẩm này giải tan sự ngộ nhận, hiểu biết sai lạc, và những nghi ngờ. Nó được viết cho những người khao khát sống phù hợp với giáo lý của những bậc hộ trì truyền thống Kagyu của chúng ta, khiến họ có thể thấu suốt ý nghĩa của giáo lý. Tôi, Kunga Ratna Chökyi Gyaltsen Pal Sangpo, đã soạn tác phẩm này để trợ giúp cho việc truyền bá và phát triển của kho tàng, các giáo lý của Đấng Chiến Thắng Drikungpa, và bởi Shampa Lama ở Yarlung và những người khác thỉnh cầu tôi viết. Tác phẩm này được viết trong thiền thất Pema Sambhava ở Tảng Đá Trắng vào ngày mồng một tháng năm, năm Thủy-Mùi. Giờ đây nó đã hoàn tất.

MANGALAM BAVANTU SHUBHAM

Xem mục lục