Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (16)


Xem mục lục

 

1) Cần tránh những vị thầy mà tâm hồn bị pha trộn với sự muốn có danh tiếng và của cải thế gian.

(2) Cần tránh những người bạn và những người đi theo mình làm hại cho sự bình yên của tâm thức và sự phát triển kinh nghiệm tâm linh của con.

(3) Cần tránh những chỗ ẩn cư và nơi chốn có nhiều phóng dật và nguy hiểm.

(4) Cần tránh sự duy trì mạng sống bằng dối gạt và trộm cắp.

(5) Cần tránh những hành động và hoạt động nào làm hại đến tâm thức con và làm ngăn ngại sự khai triển kinh nghiệm tâm linh của con.

(6) Cần tránh những thức ăn và lối sống làm hại cho thể chất của con.

(7) Cần tránh sự trụ bám và tham luyến ràng buộc con vào ham muốn, hy vọng và tham lam.

(8) Cần tránh những hành động khinh xuất và vô ý thức làm cho những người khác mất lòng tin.

(9) Cần tránh những hạnh kiểm và hành động vô nghĩa không hữu ích.

(10) Cần tránh che dấu những lỗi lầm của mình và nói lên những lỗi lầm của những người khác.

Đây là Mười Điều Nên Tránh.

Xem mục lục