Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (16)


Xem mục lục

 

(1) Dục vọng có thể được lầm là đức tin.

(2) Ái luyến có thể được lầm là từ bi.

(3) Ý niệm về cái Không do trí thức dựng lập có thể được lầm với tánh Không là bản tánh của mọi cái được biết.

(4) Cái thấy trống rỗng đoạn diệt có thể được lầm là pháp giới.

(5) Chỉ một kinh nghiệm thoáng thấy Thực Tại có thể được lầm là chứng ngộ. 

(6) Người lừa dối có thể được lầm là người có đức hạnh.

(7) Những người nô lệ của Ma có thể được lầm là những bậc thầy đã nhổ sạch hết mọi vọng tưởng và thoát khỏi mọi luật lệ quy ước.

(8) Những tay bịp rêu rao có thể được lầm là những người đã thành tựu.

(9) Những hành động được thực hiện vì cái ta có thể được lầm là vì lợi ích cho những người khác.

(10) Những việc làm lừa dối có thể được lầm là những phương tiện thiện xảo mà một vị thầy dùng để giáo hóa người khác.

Đây là Mười Biểu Hiện Giống Nhau Mà Người Ta Có Thể Lầm Lẫn.

Xem mục lục