PL 2565 DL 2021


Namo Buddhaya ~ Namo Guru

Tổ Sư Tịch Chiếu
[Nhâm Tý (1912) - 4-7-2016 (1-6-Bính Thân) Thượng thọ 105 tuổi, 74 Hạ lạp.]
NGÀY VIÊN TỊCH CỦA THIỀN SƯ NHƯ TRẠM THÍCH TỊCH CHIẾU :
MỒNG MỘT THÁNG SÁU ÂM LỊCH

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ tát khi hành Bát nhã ba la mật đa sâu xa, soi thấy năm uẩn đều Không, thoát tất cả khổ ách.
Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác Không, Không chẳng khác sắc; sắc tức là Không, Không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như vậy. Xá Lợi Tử! Mọi pháp là Không tướng, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng dơ chẳng sạch, chẳng tăng chẳng giảm.
Thế nên trong Không không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thanh hương vị xúc pháp; không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có dứt vô minh, cho đến không có lão tử cũng không có dứt lão tử, không có khổ, tập, diệt, đạo; không có trí cũng không có đắc.
Vì không có chỗ đắc nên Bồ tát y vào Bát nhã ba la mật đa, tâm không có chướng ngại, không có chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, rốt ráo Niết bàn. Ba đời chư Phật y vào Bát nhã ba la mật đa mà đắc giác ngộ Vô thượng toàn khắp. Thế nên hãy biết Bát nhã ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, chú không gì sánh, hay trừ tất cả khổ, chân thực chẳng hư.
Vậy nên nói chú Bát nhã ba la mật đa:

GATE, GATE PARAGATE, PARASANGATE, BODHI, SVAHA!

(Phổ Quang Tự)
 

   KALACHAKRA (Script) & Mantra
 
Om Ah Hum Ho Ham Ka Sha Ma La Variya Phat (pay)...Om Prem Vishva Mata Hum Hum Phat (pay)

 
  
DƯỢC-SƯ PHẬT TÂM CHÚ
TAYATA OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA BEKANDZE
RADZA SAMUDGATE SOHA

    GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NHÌN THẤY
 

[Live Stream] Garchen Rinpoche giảng dạy về 37 Pháp tu Bồ tát và Chương trình kỷ niệm 800 năm Sơ tổ Jigten Sumgon nhập Niết bàn

https://www.facebook.com/1216948998395443/videos/vb.1216948998395443/1424966347593706/?type=2&theater

Garchen Rinpoche teaching on Dharmakaya Phowa (section 2)

- https://www.facebook.com/1216948998395443/videos/vb.1216948998395443/1423895077700833/?type=2&theater

Avalokiteshvara Empowerment

The Avalokiteshvara Empowerment given by His Holiness the Dalai Lama at the teaching ground in Padum, Zanskar, J&K, India on July 23, 2018.

Buddha Sakyamuni Mantra

TEYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNI YE SOHA

Đạo Sư Phẫn Nộ - Guru Drakpo (Liên Hoa Sanh)

Wrathful Guru Rinpoche, protection of all infectious diseases

Chú Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai - Medicine Buddha Mantra

Tayata Om Bekandze Bekandze Maha Bekandze Radza Samudgate Soha

Vajrasattva Mantra

Om Vajrasattva Hum oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva tvenopatiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva siddhiṃ me prayaccha sarva karma su ca me cittaṃ śreyaḥ kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavan sarva tathāgatavajra mā me muñca vajrī bhava mahā samaya sattva aḥ ((hūṃ phaṭ)))

Green Tara Mantra


                    Great Compassion Mantra                     
Chú Đại Bi
 
Om Mani Padme Hum 

"Om Mani Padme Hum" first known description of the mantra appears in the Karandavyuha Sutra (佛說大乘莊嚴寶王經/ The Buddha Teaches the Sutra of Mahayana King's Sublime Treasure),

"Om Mani Padme Hum" is an ancient mantra that is related to the bodhisattva of compassion, Avalokiteshvara, and with therefore the Dalai Lama, who is considered to be an incarnation of Avalokiteshvara.

Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

                                                   Padmasambhava GURU RIMPOCHE MANTRA
           Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum (Sanskrit) - Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung
                                                       (Dialectic variation in Tibetan pronunciation)

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA

(SÁCH NÓI TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ)

Âm nhạc Tây Tạng giải tỏa nỗi sợ hãi và thu hút hòa bình | Thông điệp của Hy vọng và Tự do

THƯ VIỆN BOOK:
THƯ VIỆN BOOK MP3:
Lama Thubten Osell  - [Hòa Thượng Nhẫn Tế (1889-1951)] 


THỰC HÀNH CON ĐƯỜNG BỒ TÁT

QUA KINH DUY MA CẬT - NXB Thiện Tri Thức 2001


LỤC TỔ PHÁP BẢO ĐÀN KINH GIẢNG GIẢI Đương Đạo - NXB TTT


Thực Tại Thiền  Những Bước Chân Trong Rừng Thiền Việt Nam - Đương Đạo,TTT


 

BÁT NHÃ TÂM KINH THIỀN GIẢI - Đương Đạo

 

NXB VH Sài Gòn 2010


KINH VIÊN GIÁC LƯỢC GIẢNG
Đại Phương Quảng Viên Giác Liễu Nghĩa Kinh

ĐƯƠNG ĐẠO - NXB TTT


KINH LĂNG NGHIÊM HÀNH GIẢI

Đương Đạo - NXB TTT

 

 


 
QUAN NIỆM CỦA PHẬT GIÁO VỀ CUỘC ĐỜI VÀ HẠNH PHÚC

Cũng cùng một đời sống, cùng hít thở không khí, cùng ăn uống ngủ nghỉ, cùng một sinh hoạt của cuộc sống con người, thế mà chúng ta thấy có một sự khác biệt lớn lao giữa một người sống được đạo Phật và một người thường tục. Người sống được đạo Phật thì mãn nguyện, không lo sầu, thảnh thơi, thanh tịnh, tự do và an lạc...
xem thêm..

 
Đạo Phật là gì?

Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí chính bạn. Thay vì đề cao một thực thể cao cả siêu nhiên nào đó, Phật giáo chủ trương tập trung vào những vấn đề thực tiễn của con người, cách hướng dẫn cuộc sống, cách điều hòa thân tâm và tạo một đời sống an bình hạnh phúc cho con người...
xem thêm..

 
Tiếp xúc với Thực Tại

Về thực tại Chân Tâm này, Quốc sư Thông Biện (?-1134) nói (với Hoàng thái hậu Phù Thánh Linh Nhân) rằng : “Thường trụ thế gian, không sanh không diệt, gọi đó là Phật. Hiểu rõ Tâm tông của Phật, hạnh và hiểu tương ưng, gọi đó là Tổ… Vả Phật là giác vậy. Cái giác này xưa nay trong lặng thường trụ. Tất cả chúng sanh đều đồng một nguyên lý này, chỉ vì tình trần che khuất, theo nghiệp nổi trôi mà chuyển thành các cõi…
xem thêm..

 
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa

(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt ở Tây phương, thế nên trước hết chúng ta hãy hiểu vô minh nghĩa là gì. Truyền thống Phật giáo phân biệt hai loại vô minh: vô minh bẩm sinh và vô minh văn hoá (truyền thống)....
xem thêm..

 
Đức Phật hiện diện giữa cuộc đời

Là những người bình thường, kinh nghiệm tâm linh thì ít ỏi và nhỏ bé, nhưng chúng ta có thể nhờ kinh luận mà cố gắng hình dung ở nơi các vị thánh, dù tầng thánh thấp nhất, Đức Phật hiện diện nơi các vị đó như thế nào. Các vị thấy rõ con đường Phật đạo, con đường Đức Phật đã từng khéo đi (Thiện Thệ), đã chỉ bày, và các vị thường xuyên bước trên đó...
xem thêm..

 
Vô Tình Thuyết Pháp

John Daido Loori là vị hướng dẫn tâm linh và là tu viện trưởng tu viện Zen Mountain Monastery ở New York, cũng là người sáng lập giòng Thiền Mountain and River. Ngài là tác giả của nhiều tác phẩm về Thiền và bài sau đây được trích dịch từ tác phẩm Teachings of the Earth của ngài...
xem thêm..

 
Tìm hiểu Phật Tánh theo Kinh Luận

Ba truyền thống Phật giáo Ấn Độ, Trung Hoa và Tây Tạng đều cho rằng Phật tánh hay Như Lai tạng là lần thuyết pháp sau cùng và cũng là cực điểm của kinh điển. Ngoài những kinh của lần chuyển pháp luân thứ ba nói về Phật tánh như kinh Thắng Man, kinh Lăng Già, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn…
xem thêm..

 
Thể và Dụng của Tâm

Tất cả chúng ta đều đang sống với tâm và bằng tâm. Tùy theo chất lượng của tâm mà chúng ta có đời sống như thế nào. Nếu tâm nặng nề, hạn hẹp, ô nhiễm thì cuộc đời của chúng ta hẳn ở những cấp độ thấp, nhiều khổ đau; tâm nhẹ nhàng, rộng lớn, trong sáng thì cuộc đời của chúng ta ở những cấp độ cao, nhiều hạnh phúc...
xem thêm..

 
Suy Niệm Vô Thường - Shangpa Rinpoche

Ta nên suy niệm về những gì sẽ xảy ra trong cái chết. Đôi khi ta hỏi người nào đó: “Anh có sợ chết không?” và nhiều người sẽ nói là không. Nếu người ấy là một đại hành giả thì câu trả lời này có thể là chân thật....
xem thêm..

 
Mục Đích của Thiền Định

Chúng tôi muốn trình bày vài điều để giới thiệu cách thực hành thiền. Như đa số mọi người, từ người phương Tây đến người Á châu, đều rất hâm mộ thiền định, bởi vì bị lôi cuốn bởi sự thực hành và đạt được nhiều lợi lạc từ đó...
xem thêm..


Tiếp xúc với một vị Lạt-Ma Trụ Trì..

Làng SEPTVAUX (thuộc địa phận tỉnh Aine) - Chỉ còn vài giờ nữa là Đức Đạt-Lai Lạt-Ma sẽ rời thành phố Toulouse, và tại ngôi làng Septvaux này một khóa tu học Phật Pháp cũng sắp được khai mạc...
xem thêm..


Tham Thiền

Mục đích của tham thiền là minh tâm kiến tánh, tức quét trừ tự tâm ô nhiễm, để chân thật thấy rõ bổn lai diện mục của tự tánh. Ô nhiễm tức là vọng tưởng chấp trước. Tự tánh tức là trí huệ đức tướng của Như Lai...
xem thêm..


 15. Một Thời

Một thời… Với tâm thức bình thường, hạn hẹp của chúng ta thì nghe như xa lắm. Một thời… đã qua, đã là cái chết xa xôi trong quá khứ. Sự “đang đi”, “đang ở” ấy là thời hiện tại của một quá khứ không còn nữa, một quá khứ đã chết.

Nhưng nếu một thời của Đức Phật cũng giống như một thời của chúng ta (ai cũng có một thời của riêng mình: ngày đó…) thì chắc đạo Phật chẳng còn ở trên đời này...

 xem thêm..


BÀI THUYẾT GIẢNG VÀ THÔNG ĐIỆP CỦA ĐỨC DALAI LAMA VỀ TÂM ĐẠI BI

Một câu hỏi lớn xuyên qua kinh nghiệm của cuộc đời dù chúng ta có suy tư một cách có ý thức hay không luôn được đặt ra là: Mục đích của cuộc đời là gì? Kể từ khi lọt lòng mẹ, mỗi con người đều muốn hạnh phúc và không ai mong cầu khổ đau...
xem thêm..


SỐNG TRONG BỒN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ
 
Tất cả chúng ta đang sống trong Ánh sáng Vô lượng (Vô lượng Quang) và Đời sống Vô lượng (Vô lượng Thọ), trong bổn nguyện của Phật A Di Đà, điều đó được nói trong 48 lời nguyện của Tỳ kheo Pháp Tạng (Dharmakara), tiền thân của Ngài...

xem thêm..


Tính cách nhân bản và thực tiễn của đạo Phật

Đạo Phật, với muôn ngàn hướng đi, không gì khác hơn là làm cho con người càng ngày càng thực hiện được tính người cao đẹp của mình, những điều Chân Thiện Mỹ đang tiềm tàng hột giống nơi tính người được thực hiện, và sự thực hiện trọn vẹn thì gọi là thành Phật...
xem thêm..


Tìm hiểu Tư tưởng Phật giáo của Đại thi hào Nguyễn Du

Nguyễn Du (1765-1820) tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, biệt hiệu Hồng Sơn Liệp Hộ, Nam Hải Điếu Đồ, sinh trưởng trong gia đình phong kiến quý tộc có nhiều danh vọng, quê gốc ở làng Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cha và anh của ông giữ những chức vụ quan trọng trong phủ chúa Trịnh....
xem thêm..


PHẬT TÁNH

Phật Tánh không phải là một danh hiệu. Nó không phải là một tính chất dành riêng cho đức Phật lịch sử hay những hành giả Phật giáo. Nó không phải một thứ được tạo ra hay tưởng tượng ra. Nó là trọng tâm hay thực chất bên trong tất cả mọi chúng sanh...
xem thêm..


Cái Thiện và Hạnh phúc

Từ thời thơ ấu, chúng ta đã biết thiện ác, tốt xấu là gì. Ăn cơm vung vãi đầy bàn là xấu, dơ dáy không tắm rửa là xấu, viết chữ cẩu thả là xấu, ăn nói thô tục chửi thề là xấu… Và ngược lại là tốt...
xem thêm..


Lời dạy chỉ thẳng cây gậy 

Khi vị đại sư Padmasambhava lưu lại chỗ ẩn cư Núi Lớn ở Samye, thì Sherab Gyalpo Ngog, một ông già 61 tuổi thất học và có niềm tin tột độ và ngưỡng vọng mạnh mẽ đối với Sư, hầu hạ Sư trong một năm. Trong thời gian này Ngog không hỏi xin một lời dạy nào, và Sư cũng không ban cho ông điều gì...
xem thêm..


QUAN HỆ THẦY TRÒ
(Theo Tinh thần Kinh Kế Thừa Chánh Pháp)

Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy, hóa hiện đường mây. Quan hệ Thầy và Trò, đó là mối quan hệ thiêng liêng và cao cả; là hình ảnh sáng ngời, tuyệt vời giữa càn khôn sinh diệt. Không thể có một tác nhân nào, một điều kiện gì có thể chia cắt, hay tách biệt mối quan hệ ấy. Xưa cũng như nay, tình cảm cao quý này luôn luôn được tôn kính, được trân trọng, giữ gìn. Cho nên, Cổ đức có dạy: “Tôn Sư trọng Đạo” là vì vậy...
xem thêm..


Đại sư CHODEN Rinpoche

Choden Rinpoche - thuộc Tu viện Sera Je – là một trong những Lạt ma phái Gelug cao cấp nhất, trước năm 1985 ngài hầu như không được biết tới ở ngoài xứ Tây Tạng. Sau năm 1959, ngài không trốn khỏi quê hương mà cũng không bị cầm tù; ngài sống trong một căn nhà ở Lhasa, không bao giờ ra khỏi căn phòng nhỏ, tăm tối, trống trải trong mười chín năm, ngay cả khi đi vệ sinh, và không bao giờ cạo râu cắt tóc...
xem thêm..


Bài Ca Những Sùng Mộ Bảy Phần
Đức Milarepa

“Trước hết tìm sự quy y nơi Tam Bảo và cẩn thận tuân thủ những giới luật, con hiểu rằng nguồn của mọi hạnh phúc là Lama, và bởi thế nguyên lý đầu tiên là làm tròn mọi giáo huấn của ngài và duy trì một ràng buộc tâm linh không tì vết với ngài. “Hơn nữa, một đời sống làm người là một điều khó được. Bằng cách khởi lên tâm thức rất mãnh liệt soi xét về vô thường và cái chết, những hậu quả của hành động và sự khổ đau của sanh tử, người ta khai triển một lòng mong mỏi giải thoát và phải theo đuổi nó qua sự tuân thủ nhân quả. Đó là nền tảng mà người ta phải lập... "
xem thêm..

Thiền sư Việt Nam đầu tiên khuất phục Hymalaya thỉnh Xá lợi
Ở tuổi 50, thiền sư Minh Tịnh vẫn một lần nữa khiến thế giới Phật giáo ngỡ ngàng, kính phục khi quyết tâm bộ hành vượt dãy Hymalaya viếng Nepal. Tại đây, ông vinh dự trở thành một trong những người Việt Nam đầu tiên vượt Hymalaya và cũng là thiền sư Việt Nam đầu tiên thỉnh được Xá lợi Phật, bảo vật vô giá của Phật giáo nói riêng và khoa học nói chung..

xem thêm..

Con Đường của Sự Rõ Tâm *

Ở đây trong mức độ giới hạn của ý thức, sự nghiên cứu của chúng ta chỉ có tính cách tham khảo để nhìn ra một đường hướng tổng quát trong việc rõ tâm, nó không phải là một đường lối chính thức – hoặc quan niệm sai lầm hơn là duy nhất..

xem thêm..

 Tám Tỉnh Giác của bậc Đại Nhân

(Hachidaininkaku - Bát Đại Nhân Giác)

Rốt ráo, Phật giáo được cho là thực tiễn, và sự dè dặt truyền thống của nó về triết học là do bởi trong sự kích thích tập luyện trí thức có khuynh hướng quên đi rằng những giáo lý là để áp dụng. Một vị thầy vĩ đại của Phật giáo Trung Hoa đã nêu điều đó trong những lời này : trước hết là hiểu, không có nó hành động sẽ mù lòa ; rồi đến hành động, không có nó hiểu sẽ không có hiệu lực ; cuối cùng hiểu và hành động thành một.

“Chớ làm điều xấu, hãy làm điều tốt, hãy làm trong sạch tâm – đây là lời dạy của chư Phật”. Công thức cổ này của Phật giáo tóm tắt thông điệp của ba chương cuối của Chánh Pháp Nhãn Tạng như được trình bày trong cuốn sách này. Chúng cùng làm rõ ba giai đoạn hay ba yếu tố căn bản của Thiền được tìm thấy khắp toàn bộ giáo lý Phật giáo : xa lìa, hòa nhập và sự hòa hợp giữa xa lìa và hòa nhập.


- Dharma Not For Sale -  Gyalwang Drukpa XII
PHẬT PHÁP LÀ VÔ GIÁ
Tôi không ngụ ý rằng con người không bao giờ được mong cầu tiếng tăm, thực phẩm hay của cải. Điều tôi muốn nói ở đây là con người không nên đem Giáo Pháp ra bán để thỏa mãn những tham muốn trần tục của riêng mình. Đây mới là điều duy nhất mà tôi cố gắng muốn mọi người hiểu được. Tất cả các bạn nên hiểu tôi đang muốn hướng tới điều gì. Nói ra điều này một cách rõ ràng minh bạch ở đây cũng là cách để giúp tôi tự kéo chính mình ra khỏi vũng lầy. Trong khi viết nên những dòng chữ này, tôi có hai tâm nguyện lớn, thứ nhất là để tự giúp mình vượt lên khỏi sự lộn xộn này, và thứ hai là mong rằng điều này sẽ giúp cho nhiều người hiểu ra rằng Phật Pháp thực sự có ý nghĩa gì, Phật Pháp cần phải được thực hành như thế nào, và động cơ thuyết pháp tại vườn Kỳ Đà của Đức Phật Thích Ca là gì..

 Số Phận & Cuộc Đời của bạn

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV

Chúng ta là những lữ khách trên hành tinh này. Chúng ta có mặt ở đây nhiều lắm là chín mươi hay một trăm năm. Trong quãng thời gian đó, với cuộc đời của chúng ta, ta phải cố gắng làm những điều tốt lành và ích lợi. Nếu quý vị góp phần vào việc mang lại hạnh phúc cho người khác, quý vị sẽ tìm thấy mục đích chân thực, ý nghĩa thực sự của cuộc đời.”

xem thêm


Lời Nguyện Đại Ấn
Karmapa Rangjung Dorje
thứ Ba

(19)------------
Vì Cái Ấy siêu việt tâm thức,
Nó được gọi là Đại Ấn ;
Vì Cái Ấy thoát khỏi những cực đoan,
Nó được gọi là Trung Đạo vĩ đại ;
Vì Cái Ấy bao trùm tất cả,
Nó được gọi là Đại Toàn Thiện ;
Nguyện con luôn hiểu rằng
Biết cái một là biết tất cả.

(20)------------
Vì không tham luyến, Đại Lạc tương tục sanh khởi.
Thoát khỏi bám chấp, Ánh Sáng thành rạng rỡ
Thấu thoát những ngăn ngại và bóng mờ
Nguyện con hành không ngừng sự thực hành-không-cố gắng này,
Nó là tự do mà tự duy trì, không dính dáng gì đến tư tưởng.

xem thêm


Giữ giới là lựa chọn tự do

Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”..

xem thêm...


THỌ GIỚI

Trong Phật giáo Ðại thừa, Giới không phải chỉ là một căn bản chung cho mọi người tu Ðạo của bất cứ tông phái nào, Giới cũng không phải chỉ là một bài học vỡ lòng về Ðạo, hay chỉ là một sự thực hành phụ kèm theo các sự thực hành chính yếu của Thiền Quán, mà Giới còn là một chủ trương và thực hành chính yếu lập thành một Tông phái riêng rẽ quan trọng nữa

xem thêm...


Những giá trị sống trong một viễn cảnh Phật giáo

Một xã hội quan niệm giá trị sống như thế nào sẽ được định hình và tiến bộ theo những giá trị đó. Chúng ta thấy rằng nhiều xã hội trong thế kỷ XX quan niệm giá trị sống là sự thành công về mặt vật chất, hưởng thụ được nhiều về mặt vật chất, và do đó định hình thành cái mà chúng ta đã từng gọi là xã hội tiêu thụ với sự nảy sinh của các cuộc khủng hoảng đạo đức, môi sinh, xã hội…

xem thêm


Ta đang làm gì đời ta?

Với định luật nhân quả, chúng ta có chìa khoá để giải đáp và hành động cho mọi vấn đề của cuộc sống. Nhận thức và hành động theo nhân quả là chúng ta quản lý cuộc đời mình cũng như xã hội theo một cách bền vững và tiến bộ tốt đẹp..

xem thêm


Ở đây, than khóc gì?

Trưởng lão Adhimutta

Này ông, tâm không khổ
Với người không kỳ vọng
Mọi sợ hãi không còn
Với người kiết sử đoạn
Nhờ đoạn nhân sanh hữu
Pháp được thấy như thật..

xem thêm


Vài câu chuyện ở An Phú Đông

Nhất Như Thị Giới (Trên Văn Hóa Phật Giáo)

..và những ngày và đêm trời thanh, tàng của chúng in lên nền trời rất tuyệt. Nhất là ban đêm, nhìn những cây cối trong vườn như bóng như thật cho tôi sự liên tưởng đến câu thơ của Thiền sư Từ Đạo Hạnh thời Lý “Ai hay không có, có không là gì?”.

xem thêm


Hội Ngộ Giữa Tâm Lý Học Tây Phương

Và Phật Giáo

Điều Phật Giáo thật sự cần truyền đạt đến các nhà tâm lý học Tây phương là họ phải biết làm thế nào để tự liên hệ một cách chặt chẽ vào kinh nghiệm bản thân (relier plus étroitement à sa propre expérience), vào sự tươi mát (fraicheur), tính trọn vẹn (l’entièreté) và sự cấp thời (l’immédiateté) của kinh nghiệm đó..

xem thêm


Mingyur Rinpoche will give us practical guidance on how we can use this opportunity of isolation to connect to our own hearts and transform the way we relate to the world.

1

2

The second day of His Holiness the Dalai Lama's interaction with members of the Vietnam CEO Club at his residence in Dharamsala, HP, India on May 16, 2015. His Holiness conducts the ceremony for generating the awakening mind (bodhichitta).

Teachings from Dharamsala - Vietnamese Translation (2 months ago)

The Source of Genuine Happiness - H.H Dalai Lama

Cẩm Nang Cho Cuộc Sống Đức Đạt Lai Lạt Ma 14

HOANG PHONG Chuyễn ngữ - NXB TG

Thức Tỉnh Mục Đích Sống (Phần 2/3)

Thức Tỉnh Mục Đích Sống (Phần 1/3)

Thức Tỉnh Mục Đích Sống (Phần 3/3)

Giao lưu với Thanh thiếu niên các nước Đông Nam Á

 
 
© Copyright 2009 - 2022 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com