PL 2563 DL 2019


Namo Buddhaya ~ Namo Guru

 

Tổ Sư Tịch Chiếu
[Nhâm Tý (1912) - 4-7-2016 (1-6-Bính Thân) Thượng thọ 105 tuổi, 74 Hạ lạp.]
 

   KALACHAKRA (Script) & Mantra
 
Om Ah Hum Ho Ham Ka Sha Ma La Variya Phat (pay)...Om Prem Vishva Mata Hum Hum Phat (pay)

 
  
DƯỢC-SƯ PHẬT TÂM CHÚ
TAYATA OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA BEKANDZE
RADZA SAMUDGATE SOHA

    GIẢI THOÁT THÔNG QUA SỰ NHÌN THẤY
 

[Live Stream] Garchen Rinpoche giảng dạy về 37 Pháp tu Bồ tát và Chương trình kỷ niệm 800 năm Sơ tổ Jigten Sumgon nhập Niết bàn

https://www.facebook.com/1216948998395443/videos/vb.1216948998395443/1424966347593706/?type=2&theater

Garchen Rinpoche teaching on Dharmakaya Phowa (section 2)

- https://www.facebook.com/1216948998395443/videos/vb.1216948998395443/1423895077700833/?type=2&theater

Avalokiteshvara Empowerment

ĐỨC DALAI LAMA TRAO TRUYỀN QUÁN ĐẢNH QUÁN THẾ ÂM VÀO 10H GIỜ SÁNG GIỜ VIỆT NAM THỨ 7 NGÀY 27 - 05

Buddha Sakyamuni Mantra

TEYATHA OM MUNI MUNI MAHA MUNI YE SOHA

Vajrasattva Mantra

Om Vajrasattva Hum oṃ vajrasattva samayam anupālaya vajrasattva tvenopatiṣṭha dṛḍho me bhava sutoṣyo me bhava supoṣyo me bhava anurakto me bhava sarva siddhiṃ me prayaccha sarva karma su ca me cittaṃ śreyaḥ kuru hūṃ ha ha ha ha hoḥ bhagavan sarva tathāgatavajra mā me muñca vajrī bhava mahā samaya sattva aḥ ((hūṃ phaṭ)))

Green Tara Mantra


                   Chú Đại Bi - Great Compassion Mantra                     
Om Mani Padme Hum 

"Om Mani Padme Hum" first known description of the mantra appears in the Karandavyuha Sutra (佛說大乘莊嚴寶王經/ The Buddha Teaches the Sutra of Mahayana King's Sublime Treasure),

Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum

                                                   Padmasambhava GURU RIMPOCHE MANTRA
           Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum (Sanskrit) - Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung
                                                       (Dialectic variation in Tibetan pronunciation)

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA

(SÁCH NÓI TẠI ĐÂY VÀ BÂY GIỜ)

THƯ VIỆN BOOK: