HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TU - Cư Sĩ Diệu Âm (Úc Châu)

HỘ NIỆM LÀ MỘT PHÁP TUCư Sĩ Diệu ÂmLời Trần Bạch. Kính bạch chư Tôn Phẩm, Kính thưa chư thiện hữu tri thức,  Tại Niệm Phật Đường A-Di-Đà, rất nhỏ ở thành phố

14,126

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA - PHẨM “AN LẠC HẠNH” THỨ MƯỜI BỐN

Thường tu hành nhẫn nhụcThương xót tất cả chúngMới có thể diễn nóiKinh của Phật khen ngợi.Đời mạt thế về sauNgười thọ trì Kinh nàyVới tại gia, xuất giaVà chẳng phải Bồ

446