Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

CROSSING THE OCEAN

All things, originally, are just like emptiness
neither existent nor nonexistent
Those who understand this will recognize that sentient beings are equal to Buddha.
The moon of Lankavatara is tranquil;
the vessel of Prajnaparamita, void.
Realize the emptiness [of all things],  and use this emptiness insight to comprehend existence.
Then you will know how to live in the right contemplation, naturally at all times. 

HUE SINH (? – 1063)

NOTE: Lankavatara and Prajnaparamita are two Mahayana scriptures. Both are studied in most Zen monasteries. The right contemplation mentioned above is a part of the Noble Eightfold Path.

In the Sn 5.15 Sutta (in Parayanavagga — The Chapter on the Way to the Far Shore), Buddha said to Mogharaja that those who constantly and mindfully see the world as empty and non-self will get to the deathless.

 --- ---

QUA BIỂN SINH TỬ   

Pháp gốc như không pháp,  
Chẳng có cũng chẳng không. 
Nếu người biết pháp ấy, 
Chúng sanh cùng Phật đồng. 
Trăng Lăng-già vắng lặng 
Thuyền Bát-nhã rỗng không. 
Biết không, không giác có 
Chánh định mặc thong dong.  

HUỆ SINH (? – 1063) – Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Lăng Già và Bát Nhã Ba La Mật là hai bộ kinh Bắc Tông. Hầu hết thiền viện đều học cả hai kinh này. Chánh định nói ở trên là một phần trong Bát Chánh Đạo.

Trong Kinh Sn 5.15 (trong Phẩm Qua Bờ Kia, Tiểu Bộ Kinh), Đức Phật nói với Mogharaja rằng những ai thường trực tỉnh thức, nhìn thấy thế giới rỗng không và vô-tự-ngã sẽ tới được bờ bất tử.

Xem mục lục