Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (14)


Xem mục lục

Đảnh lễ Guru Dorje Chang (Kim Cương Trì).

Nhất thể của bản thể và hiện tượng
Là thực tại của Pháp
Sự đồng nhất của Phương tiện và Trí Huệ
Là Con Đường của Lạc-Không.
Tính nhất như của các sắc và Không
Là Quả của Ba Thân.
Trước Phật Kim Cương Trì, người chỉ bày 
Con Đường
Con xin đảnh lễ.

Tịnh hóa thân, khẩu và tâm
Ngài làm chủ ba Yoga,
Đã tìm được sự Thành Tựu Tối Thượng ;
Trước Gampopa,(1) Guru vô song,
Con xin chân thành đảnh lễ.

Tánh Không phúc lạc của Bí Mật Nhiệt Tum-Mo
Là tinh túy của tuồng huyễn thuật.
Những Yoga Thân Huyễn và Giấc Mộng
Là tinh túy của Ánh Sáng.
Trong cõi Trung Ấm, đạt được Ba Thân
Giúp cho sự sanh về các cõi Phật.
Trước những Guru trong Dòng Phái
Đã chủ trị mọi Yoga này,
Con xin chân thành đảnh lễ.

Những Yếu Chỉ của Sáu Yoga này
Được giới thiệu ở đây để giúp đỡ người có khả năng.
Hỡi Đấng của những Bí Mật và của những Dakini,
Con cầu xin Ngài hướng dẫn chúng con với sự ban phước.

Giáo lý này được ban cho những người đã từ bỏ thế gian, và tha thiết đạt đến Phật quả trong chỉ đời này. Chính vì để giúp cho những người thành tâm có khả năng trong hai Yoga(2) nhanh chóng đạt đến Ba Thân của Phật tánh mà sự giảng giải về những giáo lý tinh yếu của Con Đường Thậm Thâm được viết ra.

Trước hết, chúng ta sẽ ôn lại ngắn gọn những nguyên lý nền tảng của sự thực hành (về Sáu Yoga) ; rồi chúng ta sẽ bàn luận những thực hành đó trong chi tiết ; và cuối cùng chúng ta sẽ bình luận về kết quả, hay là sự Thành Tựu.

Xem mục lục