Bài Viết (701)


Niệm PHẬT đến chổ Nhất Tâm Bất Loạn, Hành giả đã thành PHẬT chưa? Và trạng thái ấy như thế nào?

1,108

Đáp:

Bạn thân mến, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn là hành giả đã định tâm mình trong câu niệm Phật. Cũng có chỗ gọi là niệm Phật tam muội. Trạng thái này là bên trong quên thân, bên ngoài lìa cảnh, không còn cảm nhận sắc thanh hương vị xúc. Có cảnh mà cũng như không bởi vì phương pháp trì danh là lấy câu niệm Phật để đánh bạt các niệm khác cho nên khi nhất tâm bất loạn là tâm và câu Phật hiệu là một. Hành giả chỉ biết rằng mình định vào câu niệm Phật mà thôi.    Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng lúc đó cảnh Phật hiện, Phật A Di Đà hiện, cho đến Phật cảnh Cực Lạc hiện.
Đây cũng gọi là Tam muội sự.
Do tâm định trong câu niệm Phật, cho nên dừng được tâm tạo tác đã che chướng chúng ta nhiều đời. Đây là cơ hội để nhận ra bản tánh của tâm. Tức là nhận ra trong khi niệm Phật là Vô niệm. Chính khi niệm là Vô niệm. Mà Vô niệm là bản tánh của Tâm. Cho nên cũng gọi là kiến tánh bên Thiền tông. Đây gọi là tam muội lý.
Thiền tông kiến tánh là nhập địa, tức là vào sơ địa bồ tát phải khởi tu, tu đến địa thứ mười rồi đẳng giác, diệu giác mới thành Phật.
Cho nên nhất tâm bất loạn về sự còn phải trực nhận ra đương niệm là Vô niệm. Phải một bước nữa mới ngang với sơ địa Bồ tát. Cho nên nhất tâm bất loạn chưa thành Phật được.
          Cách diễn tả trong kinh Vô Lượng Thọ rằng: khi niệm Phật đến nhất tâm bất loạn; Thánh cảnh hiện, Phật A Di Đà hiện; chúng ta có thể hiểu trên phương diện lý tánh, nghĩa là khi bạn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn; bạn sẽ có cơ hội nhận ra Phật tánh của mình. Nó không khác với Phật A Di Đà.
Khi đã được nhất tâm bất loạn sự người này sẽ vãng sanh sẽ bảo đảm ở địa vị trung phẩm.
Khi đã nhận ra bản tánh của tâm, tức đương niệm mà nhận ra Vô niệm đó là chứng tam muội lý niệm Phật. Người này ngang hàng với sơ địa bồ tát và vãng sanh ở địa vị thượng phẩm.
Cho nên chúng ta thấy, khi kiến tánh thì mới nhận ra Phật nhân còn phải tu tiếp cho cái nhân nó mở rộng cùng khắp mới thành Phật. Chỗ này chúng ta cũng hiểu thêm, là khi vãng sanh địa vị thượng phẩm thì hành giả cũng còn tu tiếp nơi thế giới cực lạc tiến lên từ sơ địa cho đến địa thứ mười và đẳng giác rồi diệu giác mới thành Phật. Những vị vãng sanh ở địa vị thấp hơn thì thời gian tu sẽ lâu hơn.
Mong những chia sẽ của thientrithuc làm vui lòng bạn. Chào bạn.

Theo: Hỏi Đáp Thientrithuc.vn

1,108

TÂM: MÊ VÀ NGỘ – NGỘ TÁNH LUẬN (BỒ ĐỀ ĐẠT MA)

Đạo thì lấy tịch diệt làm thể, tu thì lấy lìa tướng làm tông. Thế nên Kinh nói: “Tịch diệt là Bồ đề (Giác ngộ), vì diệt các tướng vậy”. Phật là

1,196
Vượt qua mọi Tôn giáo. Trí Huệ và Đại Bi, Tenzin Gyatso - Việt dịch: Thiện Tri Thức 1998

Mọi cộng đồng tôn giáo đều chấp nhận sự hiện hữu của một sức mạnh vượt khỏi sự hiểu biết thông thường. Khi chúng ta cùng cầu nguyện chung, tôi cảm thấy

15,982
ĐẠI QUANG MINH TẠNG - KINH VIÊN GIÁC

🍀 KINHNhư thế tôi nghe, một thời Phật nhập chánh định thần thông Đại Quang Minh Tạng, là chỗ trụ trì quang nghiêm của tất cả Như Lai, đó chính là giác

519
TRÍ HUỆ SIÊU VIỆT (Makahannyaharamitsu) - THIỀN SƯ ĐẠO NGUYÊN

Chủ đề của tiểu luận này, mahaprajnaparamita (đại trí huệ ba la mật) trong tiếng Sanskrit, là tiêu đề tổng quát và vấn đề căn bản của một nhóm kinh điển Phật

537
Kinh Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương (Anh & Việt)

Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương KinhTranslated by the Buddhist Text Translation Society - Ban Phiên Dịch Việt Ngữ, Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới, Vạn Phật Thánh ThànhSutra in Forty-Two SectionsKINH

971
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,167
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,608
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,505
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc