Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (37)


Xem mục lục

TAMING THE MIND

Outwardly, stop all involvement; inwardly, stop all fabrication.
Be alert -- have a mind unmoved by the form you see, by the sound you hear, by the odor you smell, by the flavor you taste.
Constantly, watch the ox moving, listen to its hoofbeats. 
Constantly, in any movement, never keep your eyes away from the ox.
Constantly, keep your mind on the ox while lying down, sitting, standing and walking.
Constantly, keep watching inwardly.
It’s wrong to let it wander wildly.

QUANG TRI (circa 18th century) 

NOTE: Meditation is like taming an ox. How can you have a mind unmoved while living in this world? Just be like the water, not like waves or bubbles; the water is unmoved, uncreated, unconditioned while the waves rise and fall, the bubbles form and pop endlessly. Look at your mind – an endless stream of thoughts. Keep watching the mind, and be like water, which equally flows all things thrown into that stream.

--- ---

LUYỆN TÂM  

Bên ngoài ngưng các duyên, bên trong dứt các vọng. 
Kiểm soát cái nhìn của mắt, cái nghe của tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi.

Trong suốt ngày, lúc nào mắt cũng cần nội quán sự rong chạy của con trâu, tai lắng nghe tung tích của con trâu. 
Cho đến nhất cử nhất động, niệm niệm đều không tách xa con trâu. 
Nằm, ngồi, đi, đứng đều để tâm vào con trâu này. 
Không để cho một giây phút nào là không chiếu rọi vào. 
Hễ lơi lỏng là trái phạm.

QUẢNG TRÍ –Bản dịch Cư sĩ Trần Đình Sơn.

GHI NHẬN: Thiền tập y hệt như chăn trâu. Làm sao bạn giữ tâm bất động trong khi sống trong cõi này? Hay sống như nước, chứ đừng như sóng trào hay bọt nổi; nước thì bất động, vô tác, vô vi trong khi các đợt sóng sinh rồi diệt, bọt nổi rồi tan hòai thôi. Hãy nhìn vào tâm bạn – một dòng suối bất tận của các niệm. Hãy cứ nhìn vào tâm hòai, và cứ sống như nước, bình đẳng cuốn trôi hết tất cả những gì ném vào suối.

Xem mục lục