Tin Tức (680)


KHO TÀNG NHỮNG SỰ GIA HỘ

16,648

KHO TÀNG NHỮNG SỰ GIA HỘ
Một Nghi thức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Nguyên tác: “A Treasury of Blessings – A Liturgy of Buddha Shakyamuni” 
by Mipham Rinpoche
 

Namo Guru Shakyamunaye
Kính lễ Đạo sư Thích Ca Mâu Ni

Trong Kinh Định Vương có nói:

Trong khi đi, đứng, ngồi hay ngủ,
Bất kỳ ai nhớ tưởng tới Hiền nhân như-vầng trăng,
Đức Phật luôn luôn hiện diện trước mặt họ
Và họ sẽ đạt được Niết bàn viên mãn.

Và cũng nói:

Bởi thân sắc ngài như vàng ròng
Đấng Bảo Hộ Thế giới tuyệt mỹ về mọi mặt.
Những ai chú tâm vào điều đó
Ngơi nghỉ trong thiền định của chư vị Bồ Tát.

Kinh đã nói như thế.

Hãy dấn mình vào thực hành nhớ tưởng Đạo sư vô song của chúng ta, Đấng Thủ hộ của các Hiền nhân. Trước tiên hãy quy y, phát Bồ đề tâm và nuôi dưỡng Bốn Tâm vô lượng.  

QUY Y VÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Lập lại ba lần:

Sang gye chö dang tsog kyi chog nam la
Jang chub bardu dak ni kyab su chi
Dak gyi jin sog gye pay sonam kyi
Dro la pen chir sang gye drub par sho

Trước Phật, Pháp và Tăng đoàn siêu việt
Con quy y cho tới khi đạt được giác ngộ.
Nhờ công đức của hạnh bố thí và v.v…,
Cầu mong con đạt được Phật quả vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh.

Lập lại ba lần:

Semchen tamchey dey wa dang dey wey gyu dang denpar gyur chik.
Duk ngal dang duk ngal kyi gyu dang drel war gyur chik.
Duk ngal mey pay dey wa dampa dang mi drel war gyur chik.
Nye ring chak dang nyi dang drel way tang nyom chenpo la neypar gyur chik.

Cầu mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc và nguyên nhân của hạnh phúc.
Cầu mong họ thoát khỏi khổ đau và nguyên nhân của khổ đau.
Cầu mong họ không bao giờ xa lìa hạnh phúc siêu việt thoát khỏi khổ đau.
Cầu mong họ an trụ trong sự xả bỏ vô lượng, không luyến ái người thân và thù ghét kẻ thù.

QUÁN TƯỞNG

Bản tánh của mọi sự là mặc dù chúng xuất hiện, chúng không thực sự hiện hữu. Hãy quán chiếu về điều này và từ trạng thái đó:

Ah
Kye mey tongpa nyi dang ten jung gyi
Nang wa gak mey zung jug gyu mey tsul
Rang dun nam khar chö trin gyam tso u
Rinchen seng tri pey nyi da wey teng
Tonpa tsung med shakya seng ge ni

Như phô diễn thần diệu của sự hợp nhất tánh Không vô sanh
Và những hình tướng duyên sinh không ngừng nghỉ, 
Trong bầu trời trước mặt ta
Hãy quán tưởng giữa những đám mây cúng dường cuồn cuộn như đai dương, Đạo sư vô song, Mãnh Sư của dòng Thích Ca (Đức Phật)
An tọa trên một Tòa Sư tử quý báu, hoa sen, mặt trời và mặt trăng.

Ser kyi dok chen tsen dang pay chen den
Cho gu sum sol dor jey kyil trung zhug
Chak ye sa nön chak gya leg kyang shing
Chag yön nyam zhak dud tsey lung zey nam
Ser kyi ri tar zi ji pal bar wa
Ye shey özer tra way kha ying khyab

Sắc vàng, với những hảo tướng chính và phụ,
Đắp ba Pháp y, an tọa trong tư thế kim cương,
Bàn tay phải ngài duỗi ra trong tư thế chạm đất (xúc địa ấn), và
Bàn tay trái trong tư thế thiền định,
Ngài cầm một bình bát đầy chất cam lồ.
Chói ngời vẻ lộng lẫy và tráng lệ, như một ngọn núi vàng,
Những tia sáng trí tuệ tràn ngập không gian.

Nye wey se gye ney ten chu drug sog
Pak tsog gya tsoi khor kyi yong kor zhing
Dren pa tsam gyi si zhi ta nyi ley
Nam drol de wa chog gi pal tsol wa
Kyab kun du pey dag nyi chen por sal

Được đoàn tùy tùng trùng trùng như đại dương vây kín,
Tập hội của Tám Nam tử (Bồ Tát), Mười Sáu Trưởng Lão (Thera) và những Bậc Tôn quý,
Những ai chỉ nhớ tưởng tới ngài
Sẽ được ban tặng hạnh phúc của Cực Lạc, giải thoát khỏi hai thái cực Sinh tử và Niết bàn.
Hãy quán tưởng ngài như Đấng vĩ đại, hiện thân của mọi sự quy y.

Nếu tập trung như thế trên thân tướng của Đức Phật, nghĩ rằng ngài thực sự an tọa ở đó thì ngài sẽ thực sự an trụ bất kỳ nơi nào ta quán tưởng ngài, bởi đối với trí tuệ của Đức Phật thì không có sự phân biệt nơi chốn, thời gian, hay khoảng cách. Trong một bộ Kinh có nói:

“Đối với những ai nghĩ tưởng về Đức Phật,
Ngài sẽ an trụ trước mặt họ.
Ngài sẽ không ngừng gia hộ cho họ
Và sẽ giải thoát họ khỏi mọi lỗi lầm.”

Sự tích tập công đức nhờ quán tưởng Đức Phật sẽ là một cội gốc vô tận không bao giờ bị lãng phí. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói:

“Nhờ thấy, nghe, và cúng dường chư Phật,
Vô lượng công đức sẽ tăng trưởng.
Cho tới khi mọi khổ đau của sinh tử và những ô nhiễm bị tiệt trừ, 
Những công đức này sẽ không bị cạn kiệt.”

Mọi nguyện ước được lập ra trước mặt ngài sẽ được thành tựu. Trong Manjushri Ksetrayuha (Lời Dạy về những Phẩm tính của Cõi Phật của Đức Văn Thù) nói rằng: 

“Mọi hiện tượng hiện hữu theo các duyên
Và tùy thuộc vào ý hướng.
Mọi nguyện ước được lập ra, 
Kết quả tương ứng sẽ được thành tựu.”

Khi phát triển xác tín kiên cố nơi những lời dạy này, hãy tụng như sau:

Nying je chen pö tsö den nyig mey zhing
Zung ney mon lam chen po nga gya tab
Pey kar tar ngag tsen tö chir mi dog
Tonpa tug je chen la chag tsal lo

Bởi lòng bi mẫn, ngài chấp nhận thế giới hỗn loạn suy hoại này
Và đã lập 500 ước nguyện. 
Được tán thán là Hoa Sen Trắng, những ai nghe danh hiệu của ngài sẽ không trở lại sinh tử.
Đạo sư đầy lòng bi mẫn, con kính lễ ngài!

Dag zhen go sum ge tsog long chö chey
Kun zang chö pey trin du mig ney bul
Tok mey ney sag dig tung ma lu pa
Nying ney gyö pa drag pö so sor shag

Khi quán tưởng tích tập công đức của ba cửa (thân, ngữ, tâm) và những hoan hỉ của bản thân con và những người khác
Như đám mây cúng dường của Đức Phổ Hiền, con xin cúng dường.
Mọi ác hạnh và vi phạm từng tích tập từ vô thủy,
Con sám hối từng điều một với lòng sùng mộ nồng nhiệt và chân thành.

Pag dang so sö kye woi ge wa ni
Dusum sag la jey su yi rang ngo
Zab ching gya che chö kyi khor lo’i tsul
Chog chur gyun mi che par kor du sol

Con tùy hỉ công đức mà các Đấng Cao quý và chúng sinh bình thường
Đã tích tập suốt ba thời!
Con khẩn cầu các ngài chuyển Pháp Luân sâu xa và rộng lớn
Không ngừng nghỉ khắp mười phương!

Khyö ni nam kha ta bu’i ye shey ku
Du sum po gyur mey par zhug mö kyi
Dul chey nag ngor kye jig tsul ton kyang
Trul pey zug ku tag tu nag war dzö

Mặc dù Thân Trí tuệ của ngài như không gian,
An trụ bất biến suốt ba thời.
Nhưng trong tri giác của các đệ tử, ngài biểu hiện sinh và diệt,
Cầu mong ngài mãi mãi hiển lộ Hóa Thân.

Dag gi du sum sag pey ge tsog kyi
Kha khyab dro wa kun la phen ley du
Chö kyi gyal po tag tu nyey chey ching
Chö je gyal wey go phang tob par shog

Nhờ công đức con đã tích tập suốt ba thời
Làm lợi lạc chúng sinh vô biên,
Cầu mong con đạt được trạng thái của Đấng Chiến Thắng,
Và luôn luôn làm vui lòng Đức Pháp Vương (Đức Phật).

Dag chag nyig mey dro wa gön mey nam
Tug jey lhag par zung wey ka trin ley
Zhing dang du dir rin chen nam sum gyi
Nang wa ji nyey khye kyi trin ley nyi

Bởi thiện tâm ngài hoàn toàn bảo bọc với lòng bi mẫn
Tất cả chúng con, những chúng sinh không được bảo vệ của thời đại suy hoại này.
Mọi ánh sáng của Tam Bảo hiện hữu
Trong thế gian và thời đại này đều là hoạt động giác ngộ của ngài.

De chir kyab chog tsung mey chig pu ru
Yi chey dey pey nying ney sol deb na
Ngon gyi dam cha chen po ma nyel war
Jang chub bardu tugjey jey dzin dzö

Khi con cầu nguyện ngài từ đáy lòng với sự kỳ vọng và niềm tin
Nơi Nương tựa duy nhất, vô song và siêu việt,
Xin đừng quên hứa nguyện vĩ đại của ngài trong quá khứ - 
Xin ghì chặt con với lòng bi mẫn cho tới khi con đạt được giác ngộ!

Như thế, với lòng sùng mộ tin tưởng và nồng nhiệt, hãy nghĩ rằng Đức Phật thực sự hiện diện và nhất tâm quán tưởng thân tướng của ngài. Tụng những lời sau đây càng nhiều càng tốt.

Lama tonpa chomden dey de zhin sheg pa dra chom pa yang dag par dzog pey sang gye pal gyal wa shakya tubpa la chag tsal lo chö. Kyab su chio.

Guru, Đạo sư, Đấng Thế Tôn, Đấng Thiện Thệ, A La Hán, Đức Phật Toàn Giác, Đấng Chiến Thắng Vinh Quang, Đức Thích Ca Mâu Ni, con kính lễ, cúng dường và nương tựa (quy y) ngài.

Để khẩn cầu dòng tâm của Đức Phật, hãy tụng thần chú từ “Bát Nhã Ba La Mật Giản lược” càng nhiều càng tốt:

TADYATA OM MUNI MUNI MAHA MUNA YE SOHA

Sau đó, bắt đầu với “Om,’ hãy tụng thần chú này càng nhiều càng tốt: (OM MUNI MUNI MAHA MUNI-YE SOHA)

Lúc này, nhớ tưởng những phẩm tính của Đạo sư trong khi tập trung nhất tâm với lòng sùng mộ về thân tướng được quán tưởng sinh động, đọc các danh hiệu của ngài và tụng thần chú của ngài sẽ dẫn tới:
 
Ton pey ku ley yeshey kyi özer natsog pey nangwa chenpö dag dang semchen tamchey kyi drib ba tamchey sal zhing
Tenpa chen po’i lam gyi yonten tsul zhin du kye de chir mi dog pa’i sa non par (gyur).

Nhờ ánh sáng vĩ đại của những tia sáng trí tuệ đủ màu từ thân của Đạo sư, mọi che chướng của con và tất cả chúng sinh được tiệt trừ.
Những đức hạnh của con đường Đại thừa xuất hiện không lỗi lầm và trạng thái Bất-Lai được thành tựu.

Hãy nỗ lực trong thực hành này càng nhiều càng tốt.

Giữa các thời khóa hãy cúng dường mạn đà la và những cúng dường khác và tùy thuộc vào khả năng của bạn, hãy đọc bất kỳ Kinh điển nào bạn muốn, chẳng hạn như Những Lời Tán thán Đức Phật, Kinh Bi Hoa, Kinh Phổ Diệu, những câu chuyện về tiền thân của Đức Phật và Một Trăm lẻ tám Danh hiệu của các Đức Như Lai. Kết thúc bằng cách hồi hướng những cội gốc đức hạnh cho sự giác ngộ vô song và thực hiện những lời nguyện ước.

HỒI HƯỚNG:

Gewa diyi nyur du dak
Dzok pey sang gye drub gyur ney
Drowa chig kyang ma lü pa
De yi sa la gö par shok

Nhờ đức hạnh của việc này cầu mong con nhanh chóng,
Thành tựu Phật quả viên mãn,
Và cầu mong con kiến lập tất cả chúng sinh không ngoại trừ ai trong trạng thái đó.

Deshek se che kun gyi tuk kyey dang
Dzepa monlam khyentse nupai tsul
Lame yeshe gyutrul ji drawa
Didra khöna dro kun gyur war shok.

Sự phô diễn kỳ diệu của trí tuệ vô song
Xuất hiện như những ý hướng, hành động, nguyện ước, sự hiểu biết, lòng từ ái, và khả năng của tất cả các đấng Thiện Thệ và Nam tử của các ngài.
Cầu mong tất cả chúng sinh hoàn toàn giống như các ngài.

Nói chung, dù đang làm gì, vận động, đi đứng, ngủ hay ngồi – ta nên nhớ tới Đạo sư (Đức Phật) mà không quên lãng.
Ban đêm, khi rơi vào giấc ngủ ta nên nghĩ rằng Đức Phật thực sự hiện diện, soi sáng muôn phương, giống như ánh sáng giữa ban ngày.

Phù hợp với bản thân Đức Phật đã phát khởi Bồ đề tâm trong quá khứ, và phù hợp với những hoạt động của chư Phật và Bồ Tát trong ba thời, ta nên luôn luôn hết sức nỗ lực trong việc thực hành những bổn phận của một Bồ Tát, không uể oải trong thái độ giác ngộ nói chung, hay trong thực hành an định và nội quán nói riêng. Theo cách đó, đời người quý báu của ta trở nên có ý nghĩa.

Trong nhiều bộ Kinh có nói rằng chỉ nhờ nghe danh hiệu Đạo sư của chúng ta, dần dần ta sẽ không chệch khỏi con đường đại giác ngộ. Trong Kinh Bát Nhã Ba La Mật Giản lược nói rằng thần chú được đề cập ở trên là nguồn mạch của chư Phật. Nhờ phương tiện của thần chú này, chính vị Vua của dòng Thích Ca đã thành tựu giác ngộ và Đức Quán Thế Âm đã trở thành Đấng Tuyệt hảo trong các Bồ Tát.

Chỉ nhờ nghe thần chú này ta sẽ tích tập công đức bao la và tịnh hóa mọi nghiệp chướng. Nếu ta thực hành thần chú, những che chướng và thế lực tiêu cực sẽ không xuất hiện. Những Kinh điển khác cũng đề cập đến những đức hạnh vô biên của thần chú này. Ví dụ như, nhờ trì tụng thần chú một lần ta sẽ tịnh hóa mọi ác nghiệp đã tích tập trong 80.000.000.000 kiếp. Lợi lạc của thần chú này thật vô biên và nó được coi là cốt tủy thiêng liêng của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni.

Tôi có ý biên soạn sadhana này khi Won Orgyen Tenzin Norbu, bậc hộ trì kho tàng của ba tu tập (tam học: giới, định, tuệ), thực hiện những sự cúng dường tốt lành và thúc dục tôi làm điều đó. Rồi mới đây, Won Rinpoche phái Tulku Jigme Pema Dechen với những món cúng dường kiết tường như vàng, và nói “xin nhanh chóng hoàn tất nó”. Vì thế theo khẩn cầu của hai bậc linh thánh này, tôi, Mipham Jamyang Gyatso, một môn đồ của Đức Thích Ca Mâu Ni chỉ có danh xưng của một Pháp sư trong thời đại quyết định này, khi đã có niềm tin bất biến nơi Đạo sư Cao cả, đã hoàn thành nó tại Phuntsok Norbu Ling dưới Núi Dza Dorje Penchuk vào ngày mồng tám của tháng Đại Huyền diệu năm Kim Tý (1899).

Cầu mong nó mang lại lợi lạc liên tục và siêu phàm cho Giáo Pháp và chúng sinh; cầu mong những gia hộ vô song của Đạo sư Munidra thực sự đến với tất cả những ai nhìn, nghe, tưởng nhớ hay xúc chạm với sadhana này. 

Nguyên tác: “A Treasury of Blessings – A Liturgy of Buddha Shakyamuni” by Mipham Rinpoche

Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên

16,648

Khoa học hiện đại và con đường Phật giáo

Khoa học hiện đại và con đường Phật giáo   Nguyễn Thế Đăng Khoa học phương Tây như chúng ta biết hiện nay phát xuất từ văn minh Hy Lạp. Vào khoảng 500

17,433
Tinh Thần Bồ Tát

Tinh Thần Bồ TátNhư chúng ta đã biết, Bồ tát là người khát khao và nỗ lực đạt đến giác ngộ để làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Bồ đề

17,296
Một vài nhân vật tiêu biểu hành trì Mật tông Tây Tạng tại Việt Nam

Giác Ngộ Online Hành trì Mật tông Tây Tạng Tại Việt NamNhững hành giả Việt Nam bên ngài Sangsa Rinpoche tại NepalDẫn khởiMặc dầu hầu hết các dòng

18,537
NHÂN QUẢ VÀ GIẢI THOÁT

_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. thưa thầy, thưa đại chúng, con xin phép hỏi thầy hồi nãy thầy nói cái bản tâm khi mà tâm nó sáng lên

595
Đức Pháp chủ Thích Đức Nhuận

Sư Cụ cố Pháp Chủ, người mà tôi đã được hai lần bái kiến tại chùa Hồng Phúc (Hoè Nhai) với lòng tràn trề kính mếnNăm 1987, tôi được Giáo hội Phật

15,285
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,248
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,685
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,589
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,358
Chùa Việt
Sách Đọc