Bài Viết (701)


KINH VIÊN GIÁC - Chánh Niệm Thất Niệm Đều là Giải Thoát

715

Như Lai tùy thuận tánh Viên Giác.
Thiện nam tử! Tất cả chướng ngại tức là cứu cánh giác, chánh niệm mất niệm không gì chẳng phải là giải thoát; thành pháp phá pháp đều là Niết bàn; trí huệ ngu si cùng là Bát nhã; chỗ thành tựu của Bồ tát hay ngoại đạo đồng là Bồ đề; vô minh Chân Như không khác cảnh giới; giới định huệ cùng dâm nộ si thảy là phạm hạnh; chúng sanh quốc độ đồng một pháp tánh; địa ngục thiên cung đều là Tịnh độ; hữu tình vô tình đều thành Phật đạo; hết thảy phiền não là giải thoát rốt ráo. Biển huệ pháp giới chiếu suốt các tướng cũng như hư không.
Đây gọi là Như Lai tùy thuận tánh Giác.

Trích “Kinh Viên Giác”

715

LINH QUANG CHÍNH MÌNH THƯỜNG HIỂN HIỆN - LỤC TỔ HUỆ NĂNG

Tăng Trí Thường, người ở Quý Khê, Tín Châu, xuất gia lúc thiếu niên, chí cầu thấy tánh, một ngày nọ đến tham lễ.🔔 Sư hỏi: Ông từ đâu đến, muốn cầu

534
Dòng Truyền Thừa Kagyu - VNF

Kagyu là dòng Khẩu Truyền (hoặc có khi còn được gọi là Nhĩ Truyền) do chư đạo sư trực tiếp truyền lại cho đệ tử, từ  miệng của Thầy qua tai của

966
Quan điểm vô vi của Lão Tử và vô vi của đạo Phật - Tác giả: Thích Pháp Như

Hơn bao giờ hết xã hội càng văn minh thì con người càng đánh mất chính mình. Sự tranh giành về quyền lợi, vật chất đã làm cho con người ngày càng

18,747
DỨT SẠCH MỌI KHỔ ĐAU - Ni Sư Ayya Khema

Hãy kết giao với bạn lành,Những người sống trong sạch, không lười nhácLời chỉ giáo đầu tiên, về những người bạn tâm linh, là một chủ đề thường xuất hiện trong giáo

18,218
Đời sống tâm linh trong thời hiện đại - Phần 1 - Ngài Gyalwang Drukpa đời thứ XII

Đời sống tâm linh trong thời hiện đại - Phần 1 - Ngài Gyalwang Drukpa đời thứ XIIGiác Ngộ - Sự hiểu biết này là một phần trong sự thực hành tâm

20,360
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,167
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,608
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,505
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc