Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

Sách Đọc (4)


Xem mục lục

Namo guru shrỵ klachakra ye

(Kính lễ)

Từ trong trò phô diễn

Của lạc sâu thẳm sáng chói hợp nhất với trí huệ về tánh không,

Mạn đà la của Kalachakra vinh quang hiển lộ.

Do thiền định về nó nguyện tôi làm vui lòng các bậc giác ngộ

Và tích lũy một đại dương oai nghiêm của năng lực tích cực.

(Thừa Kinh điển Chung Nhau)

Qua sức mạnh bao la của tánh thiện bạch tịnh,

Nguyện tôi thường trực được các đạo sư chăm lo

Các ngài không tách lìa với Kalachakra, Phật Bổn Nguyên, trong bản tánh,

Và nhanh chóng đổ đầy bình tâm thức tôi bằng cam lồ

Của kinh nghiệm bên trong của con đường chung nhau.

(Nhận Quán Đảnh)

Đã nhận những quán đảnh Mật thừa

Của sự đi vào như một đứa trẻ, cũng như những quán đảnh thế gian và xuất thế gian

Làm thanh tịnh dòng tương tục có những nhiễm ô

Và trồng những hạt giống của bốn thân, nguyện tôi trụ

Một cách trang trọng trong những giới luật Mật thừa.

(Những Yoga Giai Đoạn Phát Sanh)

Qua yoga mặc áo giáp của bốn kim cương thông thường

Và thỉnh cầu Vajravega, bậc hung nộ đáng sợ,

Bao quanh có sáu mươi hộ pháp,

Nguyện tôi hoàn thành thần lực để vượt qua

Mọi cái xấu và chướng ngại.

Nguyện tôi học để hòa nhận đại lạc bất khả phân

Với tánh không của bốn cửa giải thoát,

Và như vậy tịnh hóa cái chết, chuyển di và tái sanh bình thường ;

Qua thiền định về hư không,

Bốn nguyên tố, Núi Tu Di và vân vân,

Nguyện tôi chứng ngộ bản tánh thường trụ của thân kim cương.

Bằng khơi dậy đại định tập chú vào cung điện huyền bí,

Ở trung tâm là Đại Anh Hùng, với hình tướng và không hình tướng,

Sanh ra từ năm giác ngộ, ôm vị Phối Ngẫu,

Nguyện sự chuyển di và tái sanh không được kiểm soát được thanh tịnh.

Được triệu thỉnh bởi những âm thanh của sự kết hợp,

Những bổn tôn mật giáo tan vào hoa sen (của vị Phối Ngẫu)

Và rồi xuất hiện trong những hình dạng mạn đà la.

Qua thiền định về mạn đà la chiến thắng tối thượng, nhánh tiếp cận,

Nguyện những che ám, như các uẩn, được xóa bỏ.

Nguyện tôi hoàn thành những thiền định hai mươi phần của giác ngộ –

Bổn Tôn và Phối Ngẫu đi vào kết hợp,

Lửa của đam mê của họ gây chảy tan lớn lao,

Sự thỉnh cầu, sự tái xuất hiện,

Sự xuất sanh của vòng tròn những bổn tôn,

Trở thành một vị, quán đảnh và vân vân –

Và như vậy hoàn thành những hoạt động chiến thắng tối thượng, sự thành tựu xấp xỉ.

Nhiệt làm tan chảy hạt, phát sanh bốn hỷ từ trên đi xuống :

Nguyện tôi nhanh chóng hoàn thành nhánh thành tựu này, yoga về hạt.

Chất đi lên, phát sanh bốn hỷ từ dưới đi lên :

Nguyện tôi nhanh chóng hoàn thành yoga vi tế này, đại thành tựu.

(Giai Đoạn Thành Tựu : Bốn Yoga Đầu)

Qua thực hành những yoga rút lui cá thể và dhyana thành tựu hình tướng,

Và những yoga kiểm soát năng lực và giữ lại thành tựu năng lực cao hơn,

Nguyện tôi sanh khởi trong hình tướng thực sự của bổn tôn trí huệ,

Bổn Tôn và Phối Ngẫu, đạo sư của bánh xe của thân trống không

Ở vườn hoa sen của rốn.

(Giai Đoạn Thành Tựu : Yoga thứ năm và thứ Sáu)

Bấy giờ nguyện tôi hoàn thành yoga chánh niệm tiếp theo

Và qua tác động qua lại hoan hỷ với một ấn

Khởi lên một loạt 21.600 kinh nghiệm lạc

Từ chỗ hợp nhất của mặt trời và mặt trăng

Ở giữa kinh mạch trung ương,

Như vậy làm cho hoàn thiện yoga samadhi.

(Những Hoạt Động Mạn Đà La)

Những bổn tôn Mật thừa của mạn đà la Kalachakra vinh quang

Đầy vô số hệ thống thế giới của mười phương ;

Và bằng những hoạt động pháp lực làm yên dịu, trăng trưởng, thần lực và hung dữ

Các vị đang làm ngay bây giờ cho thành công và giác ngộ của ta.

Hãy biết điều này ; hãy vui với sự hiểu biết đó,

Và tôi sẽ hát một bài ca tốt lành.

(Một Bài Ca Tốt Lành cho những
Đạo sư Dòng Kalachakra)

Kính lễ Phật Kalachakra và Phối Ngẫu, mà bản tánh

Là lòng bi bất khả hoại và trí huệ tánh không

Được làm cho hiển lộ trong một hình tướng chói lọi với đủ tướng tốt,

Như một bức tranh mê mẫn vẽ một cầu vồng tuyệt hảo.

Tôi cầu gọi ngài, và tất cả những đạo sư quá khứ và hiện tại của dòng,

Đặc biệt là bảy đạo sư nguyên thủy của Shambala,

Và hai mươi lăm kalkin của Shambala.

Đặc biệt tôi cầu gọi Suchandra, vị đầu tiên đã nhận

Vua của những tantra này từ đức Phật,

Và Pundarika, vị viết bình giảng rộng.

Bằng thần lực của những phẩm tính tốt lành của chư đạo sư này,

Nguyện mọi những chướng ngại và bất toàn của chúng ta tan biến

Và tánh thiện và niềm vui tăng trưởng như trăng dần tròn,

Làm phát sanh một lễ hội của kỳ diệu và vinh quang.

(Bài Ca Tốt Lành về Thực Hành Kalachakra)

Chỉ nhớ một móng chân của những vị thần mật giáo

Nhảy múa trên đầu của chư thiên cũng như ma quỷ,

Kalachakra và Phối Ngẫu, đấng huyền bí và phu nhân

Ngụ trong cung điện mạn đà la bằng ngọc kim cương,

Sẽ sanh ra một trào dâng vô lượng nghiệp thiện.

Bằng thần lực của những phẩm tính tốt lành của sức mạnh này

Nguyện mọi chướng ngại và bất toàn của chúng ta tan biến

Và tánh thiện và niềm vui tăng trưởng như trăng dần tròn,

Làm phát sanh một lễ hội của kỳ diệu và vinh quang.

(Bài Ca Tốt Lành và Di Sản Kalachakra)

Cái cao nhất tối thượng của mọi hệ thống tantra

Được đức Phật vinh quang, đấng của mọi mạn đà la, dạy

Không gì khác hơn sự truyền thừa Kalachakra.

Bằng thần lực của những phẩm tính tốt lành của di sản kế thừa này,

Nguyện mọi chướng ngại và bất toàn của chúng ta tan biến

Và tánh thiện và niềm vui tăng trưởng như trăng dần tròn,

Làm phát sanh một lễ hội của kỳ diệu và vinh quang.

(Bài Ca Tốt Lành cho những bậc Thông Thạo Kalachakra)

Bằng thần lực của những phẩm tính tốt lành có trong

Những người đàn ông và phụ nữ đã tìm thấy chứng ngộ tối thượng

Qua con đường của Phật Bổn Nguyên vinh quang này,

Và trong những đạo sư chủ trương hiểu biết kinh điển

Và những chứng ngộ bên trong của truyền thống Mật thừa,

Nguyện mọi chướng ngại và bất toàn của chúng ta tan biến

Và tánh thiện và niềm vui tăng trưởng như trăng dần tròn,

Làm phát sanh một lễ hội của kỳ diệu và vinh quang.

Phụ chú : Được soạn trong một dòng không gián đoạn bởi thiền giả Kalachakra và nhà sư Phật giáo Lobzang Chokyi Gyaltsen (Panchen Lama thứ Nhất), trong chùa của tu viện Tashi Lhunpo.

Xem mục lục