Bài Viết (701)


ĐẠI THỪA KHỞI TÍN LUẬN - BỒ TÁT MÃ MINH

799

Hỏi: Trước đã nói rằng: Pháp giới là một tướng, Phật thể vốn không hai, vì sao không niệm duy nhứt thể Chơn Như, lại phải giả mượn các phương tiện tu các hạnh lành làm gì?

Đáp: ví như ngọc Ma ni quý báu, thể chất nó vốn sáng sạch, song còn lẫn lộn trong khoáng chất nhơ bẩn. Nếu chỉ suy xét cái tính chất quý giá của ngọc, mà chẳng dùng các phương tiện mài dũa, sửa sang, thì không thể nào được viên ngọc ma ni sáng sạch.

Chúng sanh cũng vậy, thể tánh Chơn Như vốn rỗng rang trong sạch, nhưng vì vô lượng phiền não làm cho ô nhiễm cấu uế. Nếu người ta chỉ nhớ nghĩ Chơn Như, mà chẳng huân tu các hạnh lành, thì cũng không nhận ra thể Chơn Như thanh tịnh. Vì phiền não nhơ bợn nhiều vô lượng, làm nhiễm ô tất cả pháp, cho nên phải tu tất cả hạnh lành để đối trị. Nếu người nào tu tất cả hạnh lành, tự nhiên thuận về tánh Chơn Như của mình.

Nói gọn về các phương tiện tu hành: có bốn món:

1/ Phương Tiện Thực Hành Căn Bản.

Quán sát tất cả các pháp tự tánh không sanh để lìa nhận thức hư vọng, nên chẳng trụ sanh tử.

Quán sát tất cả các Pháp đều do nhân duyên hòa hợp, nghiệp quả không mất, rồi khởi tâm Đại bi, tu các việc phước đức, giáo hóa chúng sanh, tự mình không trụ Niết bàn. Như vậy là tùy thuận tánh vô trụ của Thể Chơn Như.

2/ Phương Tiện Đình Chỉ Các Điều Ác.

Nghĩa là hổ thẹn, sám hối, ngăn ngừa các tội lỗi, chẳng cho tăng trưởng, vì lìa tất cả tội lỗi tức là tùy thuận thể tánh Chơn Như.

3/ Phương Tiện Làm Phát Sanh Và Thêm Lớn Căn Lành:

Nghĩa là siêng năng cúng dường, lễ bái, tán dương Tam Bảo, Tùy hỷ khuyến thỉnh chư Phật chuyển chánh pháp luân. Do sự quý kính Tam bảo như vậy, tâm người tu hành được thuần hậu và đức tin ngày cáng thêm lớn, nên người tu mới quyết tâm cầu đạo vô thượng Bồ đề.

Lại nữa, nhờ sức gia hộ của Phật, Pháp, Tăng nên người tu có thể tiêu các nghiệp chướng và căn lành không thoái chuyển. Vì tùy thuận pháp tánh Chơn Như, vốn xa lìa si mê tội chướng.

4/ Phương Tiện Đại Nguyện Bình Đẳng:

Nghĩa là: Người tu hành phát nguyện độ thoát tất cả chúng sanh, mãi đến cùng tột đời vị lai, không bỏ sót bất cứ một chúng sanh nào, làm cho các chúng sanh đều chứng quả Đại Niết Bàn, vì tùy thuận pháp tánh không đoạn tuyệt, rộng lớn khắp giáp tất cả cõi chúng sanh, bình đẳng không hai, không phân biệt kia đây, rốt ráo vắng lặng của thể Chơn Như.

Nhờ phát tâm như vậy, Bồ tát thấy một phần Pháp thân.

Trích “Đại Thừa Khởi Tín Luận” Tạo Luận: Bồ Tát Mã Minh

799

Cái Chính Mình : Bốn Mắt Nhìn Nhau - Đương Đạo

Thiền sư Chân Nguyên (1647-1726) năm 19 tuổi lên chùa Hoa Yên yết kiến Thiền sư Tuệ Nguyệt Chân Trú. Ngài Tuệ Nguyệt hỏi :

14,650
Đối tượng của Logic học - PHẠM ĐÌNH NGHIỆM

ĐỐI TƯỢNG CỦA LOGIC HỌCPHẠM ĐÌNH NGHIỆMLogic học là khoa học xuất hiện rất sớm trong lịch sử. Nó xuất hiện vào thế kỷ thứ IV trước công nguyên, khi sự phát

914
PHÁP BẢO ĐÀN KINH - PHẨM CƠ DUYÊN

Sư nói: Ông là con họ Thích, sao lại học tập tà kiến đoạn thường của ngoại đạo mà bàn luận pháp tối thượng thừa? Cứ như ông nói, thì ngoài sắc

530
ẤN QUANG ĐẠI SƯ DẠY VỀ NIỆM PHẬT, ĂN CHAY VÀ PHÓNG SANH

NIỆM PHẬT, ĂN CHAY VÀ PHÓNG SANH Ấn Quang Đại Sư   Xã hội ngày nay, lòng người ác độc; cho nên bị thiên tai, nhân họa thường xuyên giáng xuống. Khi tai

14,140
NHỮNG BÀI KỆ KẾT THÚC - DILGO KHYENTSE RINPOCHE Bình Giảng

Patrul Rinpoche:Phần nhất, sự tố cáo buồn rầu của ta về những cách thức của thời đại suy đồi này,Là một sự khiển trách ta có ý định giành cho chính ta.Sự

631
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,169
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,611
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc