Bài Viết (701)


Song of Victory - His Holiness Jigme PhuntsokRinpoche

352

The Song of Victory is an extemporaneous vajra doha sung by His Holiness Jigme Phuntsok Rinpoche, in which His Holiness addressed four piths — the non-dual wisdom in the context of Mahayana and Vajrayana teachings, Bodhichitta, renunciation, and virtuous personality. These four piths are the essence of all 84,000 Dharma teachings being summarized through His Holiness’ theoretical study and personal realization. It’s of great importance for all of us who aspire to follow the Dharma to chant this text to realize our aspirations, and overcome all obstacles we encounter.

The Great Perfection is the essence of all sūtras and tantras, and its merits are beyond all description. People can attain liberation by merely hearing its words, touching its texts, attaching them to their body, or understanding their meaning.

If someone with extraordinary faith and strong conviction practices Dzogchen by following the sequence of preliminary, main and concluding practice, that person may attain liberation in six months.

Translating Song of Victory into Your Own Language

H.H. Jigme Phuntsok Rinpoche’s Song of Victory is a vajra doha (song born of realization) that carries inconceivable blessings and power. Merely by reading this text or carrying a copy of it, one can transform any obstacles to studying or practicing the Dharma, into favorable conditions. Khenpo Sodargye Rinpoche advised that translating this vajra doha into different languages will certainly bring auspicious benefits to the world. Therefore we invite you to translate either the vajra doha or its commentary into your own language. If you would like to send your translation to us, please do so at the email address below. We welcome your thoughts and suggestions about our translations; please feel free to contact us at: translation@khenposodargye.org.

Song of Victory
The Wonderful Sound of the Celestial Drum By His Holiness Jigme Phuntsok Rinpoche

The embodiment of the wisdom of all the buddhas, who are the protectors of all sentient beings,
Venerable Mañjughoṣa, who appears as a young boy,
May you abide forever in my heart on the stamens of an eight-petaled lotus,
Bless me, such that my words will benefit all sentient beings.
The Great Perfection, profound and luminous,
Just upon hearing its verses allows one to break the roots of saṃsāra,
And through the six-month practice of its essence to achieve liberation,
May you all engrave this in your hearts.
Those who with great fortune encounter such supreme teaching
Must have been accumulating merit in previous lives through numerous eons
And possess the same conditions for achieving enlightenment as Buddha Samantabhadra,
Dharma friends, may you all be joyful.
For the sake of all sentient beings submerged in the fearful ocean of saṃsāra,
In order to help them attain the eternal happiness of buddhahood,
You should shoulder the responsibility of benefiting others,
And discard the poisonous food of attachment to yourselves.
This blocks the gate to the lower realms,
Allows you to attain the happiness of higher realms,
And eventually leads you to ultimate liberation from saṃsāra,
You should practice this essential teaching without being distracted at all.
For all kinds of grand events in saṃsāra,
Do not have any thought of desire.
Do observe the pure precepts, the magnificent adornment in the world,
To which human and gods make supreme offerings.
Since all the temporary and ultimate happiness
Result from observing the pure precepts,
And breaking precepts leads one to take rebirth in lower realms,
You must make the right choices and not fall into confusion.
Always comply with your friends in word and deed
Be a person of integrity filled with kindheartedness.
In order to benefit yourselves in the long term,
The pith instruction is to benefit others at the present moment.
These are the pure standards for being a good person,
And the skillful means of all buddhas of the past, present and future,
Also the essence of the four dharmas of attraction,
Each of you, my disciples, should never forget!
I dedicate this virtue to all sentient beings,
May they transcend the abyss of saṃsāra.
May all my heart disciples be joyful
And take rebirth in the Western Pure Land of ultimate bliss.

         In the seventeenth cycle of the Tibetan calendar and the year of the fire rat [1996], the teacher and the disciples had overcome all the external, internal, and secret hindrances. On this auspicious day, Ngawang Lodrö Tsungme celebrated the victory, and sang extemporaneously among the almost five thousand monastic persons. Sādhu./.-----------------

Bài Cát chiến thắng /Âm thanh tuyệt vời của Trống Celestial Bởi Đức Pháp Vương Jigme Phuntsok Rinpoche

Hiện thân của trí tuệ của tất cả các vị phật, những người bảo vệ tất cả chúng sinh,

Đại đức Mañjughoṣa, người xuất hiện khi còn là một cậu bé, Cầu mong ngài mãi mãi ở trong trái tim tôi trên nhị hoa của một bông sen tám cánh,

Hãy ban phước cho tôi, như vậy lời nói của tôi sẽ mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh.

Sự hoàn hảo tuyệt vời, sâu sắc và rực rỡ, Chỉ khi nghe những câu thơ của nó, người ta có thể phá vỡ gốc rễ của saṃsāra,

Và thông qua sáu tháng thực hành tinh túy của nó để đạt được giải thoát, Mong tất cả các bạn khắc ghi điều này trong trái tim của bạn.

Những người có tài sản lớn gặp được sự dạy dỗ cao siêu như vậy Chắc hẳn đã tích lũy công đức trong kiếp trước qua nhiều kiếp

Và có những điều kiện tương tự để đạt được giác ngộ như Đức Phật Phổ Hiền, Các bạn Pháp ơi, cầu mong tất cả các bạn được vui tươi.

Vì lợi ích của tất cả chúng sinh chìm trong đại dương đáng sợ của saṃsāra, Để giúp họ đạt được hạnh phúc vĩnh cửu của phật tính,

Bạn nên gánh vác trách nhiệm mang lại lợi ích cho người khác, Và vứt bỏ thức ăn độc hại của chấp trước vào chính mình. Điều này chặn cánh cổng dẫn đến các cõi thấp,

Cho phép bạn đạt được hạnh phúc của các cảnh giới cao hơn, Và cuối cùng dẫn bạn đến sự giải thoát cuối cùng khỏi saṃsāra, Bạn nên thực hành lời dạy thiết yếu này mà không bị phân tâm chút nào.

Đối với tất cả các loại sự kiện lớn ở saṃsāra, Không có bất kỳ ý nghĩ của ham muốn. Hãy tuân thủ giới luật thanh tịnh, trang sức lộng lẫy trong thế gian,

Con người và các vị thần cúng dường tối cao. Vì tất cả hạnh phúc tạm thời và cuối cùng Kết quả từ việc tuân giữ các giới luật thanh tịnh,

Và vi phạm giới luật dẫn đến tái sinh trong các cõi thấp hơn, Bạn phải có những lựa chọn đúng đắn và không rơi vào tình trạng bối rối.

Luôn tuân thủ bạn bè của bạn trong lời nói và việc làm Hãy là một người chính trực và tràn đầy lòng tốt. Để có lợi cho bản thân về lâu dài,

Chỉ dẫn cốt lõi là mang lại lợi ích cho người khác vào thời điểm hiện tại. Đây là những tiêu chuẩn thuần túy để trở thành một người tốt,

Và phương tiện thiện xảo của tất cả các vị phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Cũng là bản chất của bốn pháp hấp dẫn, Mỗi người trong các người, các đệ tử của ta, đừng bao giờ quên!

Tôi cống hiến đức hạnh này cho tất cả chúng sinh, Cầu mong họ vượt qua vực thẳm saṃsāra. Cầu mong cho tất cả các môn đồ trái tim của tôi được vui vẻ Và vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Tịnh Độ.

Trong chu kỳ thứ mười bảy của lịch Tây Tạng và năm con chuột lửa [1996], thầy và các môn đồ đã vượt qua tất cả các chướng ngại bên ngoài, bên trong và bí mật. Vào ngày tốt lành này, Ngawang Lodrö Tsungme ăn mừng chiến thắng và hát vang dội trong số gần năm ngàn người xuất gia. Sādhu!

 

352

TRỢ NIỆM VÀ CHUẨN BỊ KHI LÂM CHUNG - Pháp Sư Tịnh Không (Tỳ Kheo Thích Nhuận Nghi biên soạn)

Trợ Niệm Và Chuẩn Bị Khi Lâm Chung Pháp Sư Tịnh Không (Tỳ Kheo Thích Nhuận Nghi biên soạn) Tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu “ sanh ký tử quy, nghĩa

18,491
Những vấn đề triết học Phật giáo - Siêu hình học - Tác giả: O.O.Rozenberg- Nguyễn Hùng Hậu & Ngô Văn Doanh dịch

Việc nghiên cứu triết học Phật giáo trên cơ sở những văn bản hệ thống được giữ lại trong các bản dịch Trung quốc đã chiếu luồng sáng mới vào những vấn

18,998
Thuận Tánh Khởi Tu

THUẬN TÁNH KHỞI TU 1. Thế nào là Thuận tánh khởi tu? Thuận tánh khởi tu là một thành ngữ được dùng nhiều trong Thiền tông, và nói chung, trong kinh luận Đại thừa. Thuận

17,674
Guru Yoga - Thiền Du già Bổn sư Đức Karmapa thứ 16.

THIỀN DU GIÀ ĐỨC KARMAPA THỨ XVITa cảm nhận luồng khí vô hình đi qua đỉnh mũi và để cho mọi suy nghĩ và cảm xúc trôi qua mà không đánh giá

533
Vấn Đáp Cơ Bản về Nghiệp và Tái Sinh - Alexandxer Berzin

Hỏi: Lý thuyết về nghiệp có tính cách thực nghiệm và khoa học, hay được chấp nhận bằng đức tin?Đáp: Ý niệm về nghiệp hữu lý trên nhiều phương diện, nhưng một

882
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,283
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,716
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,623
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,391
Chùa Việt
Sách Đọc