Bài Viết (701)


KINH VIÊN GIÁC - PHẨM PHỔ HIỀN

554

Bấy giờ Bồ tát Phổ Hiền ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật nhiễu quanh bên phải ba vòng, quỳ thẳng chắp tay và bạch Phật rằng:

Thế Tôn đại bi, xin nói cho các Bồ tát trong hội này cùng tất cả chúng sanh đời rốt sau tu Đại thừa, được nghe cảnh giới Viên Giác thanh tịnh này, làm sao tu hành?

Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh biết là như huyễn thì thân tâm cũng huyễn, làm sao lại lấy huyễn để tu cái huyễn?

Còn nếu các huyễn diệt hết thì không có tâm, lấy ai để tu hành, thế thì sao lại nói tu hành như huyễn?

Với các chúng sanh chưa tu hành, ở trong sanh tử thường sống theo huyễn hóa, chưa từng biết cảnh giới như huyễn, làm sao thoát khỏi tâm vọng tưởng huyễn hóa?

Xin Đức Phật chỉ bày cho tất cả chúng sanh đời sau làm phương tiện nào, thứ lớp tu tập ra sao, khiến cho chúng sanh vĩnh viễn lìa dứt các huyễn.
Nói xong, năm vóc làm lễ sát đất, cầu thỉnh như vậy lặp lại ba lần.

🍀 Đức Phật khen ngợi.

Bấy giờ Thế Tôn bảo cùng Bồ tát Phổ Hiền:

Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Các ông có thể vì các Bồ tát và chúng sanh đời rốt sau mà thưa hỏi sự tu tập tam muội Như Huyễn của Bồ tát, phương tiện thứ lớp, khiến cho chúng sanh được lìa các huyễn. Nay các ông lắng nghe, ta sẽ vì các ông nói.

Khi ấy Bồ tát Phổ Hiền hoan hỷ vâng lời dạy, cùng cả đại chúng yên lặng lắng nghe.

🍀 Huyễn hóa đều nằm trong Diệu Tâm Viên Giác.

Thiện nam tử! Mọi thứ huyễn hóa của tất cả chúng sanh đều sanh trong Diệu Tâm Viên Giác Như Lai, giống như hoa đốm giữa hư không ở trong hư không mà có, hoa huyễn tuy diệt mà tánh hư không chẳng hề hoại diệt.

Thức tâm huyễn hóa của chúng sanh cũng như hoa đốm kia, y theo huyễn mà diệt, tuy các huyễn diệt hết, giác tâm bất động.

Nương nơi huyễn để nói rằng Giác, thì đó cũng chỉ là huyễn. Nếu nói có Giác thì vẫn chưa lìa huyễn. Còn nói không giác thì cũng chưa khỏi huyễn.
Thế nên huyễn diệt, gọi là tánh giác chẳng động.

🍀 Phải xa lìa các huyễn: con đường giải thoát.

Thiện nam tử! Tất cả Bồ tát và chúng sanh đời rốt sau cần phải xa lìa hết thảy cảnh tướng huyễn hóa hư vọng. Do chấp chặt cái tâm xa lìa, tâm ấy như huyễn nên cũng phải xa lìa. Cái lìa “sự xa lìa” ấy là huyễn nên cũng phải xa lìa.
Đến chỗ “không có gì để lìa” tức là trừ hết các huyễn.
Ví như lấy lửa từ hai thanh cây cọ xát nhau, lửa phát ra thì cây cháy trọn, tro bay khói hết. Dùng huyễn để tu huyễn thì cũng như vậy. Các huyễn tuy hết mà chẳng rơi vào đoạn diệt.

🍀 Nhất thời đốn chứng tánh Giác là biết huyễn tức lìa, lìa huyễn tức giác.

Thiện nam tử! Biết huyễn tức lìa, chẳng khởi phương tiện; lìa huyễn là giác, cũng không thứ lớp.
Tất cả Bồ tát chúng sanh đời sau y đây tu hành, như thế mới có thể lìa vĩnh viễn các huyễn.

🍀 Bài kệ trùng tuyên

Bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng:
Phổ Hiền ông nên biết
Mọi huyễn hoá vô minh
Vô thủy của chúng sanh
Đều sanh trong Viên Giác,
Tâm của chư Như lai.
Như hoa đốm giữa không
Y không mà có tướng
Hoa không nếu mà diệt
Hư không vốn chẳng động.
Các huyễn từ giác sanh
Huyễn diệt, giác viên mãn
Tâm Giác vốn chẳng động.
Nếu như các bồ tát
Và chúng sanh đời sau
Thường xa lìa các huyễn
Các huyễn thảy đều lìa
Như trong cây sanh lửa
Cây tiêu lửa cũng tắt
Giác tức không thứ lớp
Phương tiện cũng như vậy.

Trích "Kinh Viên Giác "

554

Tantra in Tibet:- Tenzin Gyatso - An Phong chuyễn ngữ

Đồng biên tập bản văn của Tsongkapa và bản văn của Dalai Lama: Lati Rinpochay. Phụ tá biên tập bản văn của Tsongkapa : Geshe Gedušn Lodroš. Phụ tá biên tập bản

21,657
GIỚI THIỆU KINH PHÁP HOA, Thích Viên Giác

GIỚI THIỆU KINH PHÁP HOAThích Viên Giác Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh lớn của hệ thống Kinh tạng Đại thừa Phật giáo, được các học giả phương Tây cho

13,999
Thiền sư, luật sư, pháp sư là gì ?

Trong sách Luật Hữu Bộ - Tạp sự quyển 13, Tỳ kheo chia làm 5 loại kinh sư, luật sư, luận sư, pháp sư và thiền sư. Giới tụng kinh là kinh

1,836
HOÀN THIỆN CUỘC SỐNG NHỜ PHẬT PHÁP - SUNIL J. WIMALAWANSA (TRẦN KHIẾT BÁCH dịch)

Phật giáo không kêu gọi sự tin tưởng mù quáng nơi những ngưới tin theo . Ở đây , sự tin tướng thuần túy bị hạ bệ và được thay thế bởi

16,354
MƯỜI THỨ BA LA MẬT - KINH HOA NGHIÊM

Chư Phật tử! Đại Bồ Tát có mười thứ Ba la mật:💮 Thí Ba la mật, vì xả bỏ tất cả sở hữu.💮 Giới Ba la mật, vì thanh tịnh Phật giới.💮

571
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,253
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,688
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,593
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,361
Chùa Việt
Sách Đọc