Bài Viết (701)


KHÔNG NỢ - KINH TĂNG CHI BỘ

554

1) “ Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến Thế Tôn, sau khi đến… Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika đang ngồi một bên: ”

2) “ Có bốn loại an lạc này, này gia chủ, người tại gia thọ hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn ? Lạc sở hữu (atthisukham), lạc thọ dụng (bhogasukham) lạc không mắc nợ, lạc không phạm tội. ”

3) “ Và này gia chủ, thế nào là lạc sở hữu ? ”

“ Ở đây, này gia chủ, tài sản của người thiện nam tử, thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, trích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp. Vị ấy suy nghĩ: “ Ta có tài sản, thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, trích lũy được do sức mạnh cánh tay,.. thâu hoạch đúng pháp”, nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này gia chủ, đây gọi là lạc sở hữu. ”

4) “ Và này gia chủ, thế nào là lạc tài sản ? ”

“Ở đây, này gia chủ, thiện nam tử thọ hưởng những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, trích lũy được… thâu hoạch đúng pháp và làm các việc phước đức. Vị ấy nghĩ rằng: “ Ta thọ hưởng những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn… thâu hoạch đúng pháp và ta làm các các phước đức ”, nghĩ vậy vị ấy được lạc, được hỷ. Này gia chủ, đây gọi là lạc tài sản ”.

5) “ Và này gia chủ, thế nào là lạc không mắc nợ ? ”

“ Ở đây, này gia chủ, vị thiện gia nam tử không có mắc nợ (dhàreti) ai một điều gì, ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ rằng : “ Ta không có mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều ”, nghĩ vậy vị ấy được lạc, được hỷ. Này gia chủ, đây gọi là lạc không mắc nợ ”.

6) “ Và này gia chủ, thế nào là lạc không phạm tội ? ”

“ Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu thân hành không phạm tội, thành tựu khẩu hành không phạm tội, thành tựu ý hành không phạm tội. Vị ấy nghĩ rằng: “ Ta thành tựu thân hành không phạm tội, khẩu hành không phạm tội, ý hành không phạm tội ”. Nghĩ vậy vị ấy được lạc hỷ. Này gia chủ, đây gọi là lạc không phạm tội ”.

“ Có bốn loại lạc này, này gia chủ, người tại gia thọ hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời cơ, khởi lên cho vị ấy ”.

“ Được lạc không mắc nợ,
Nhớ đến lạc sở hữu,
Người hưởng lạc tài sản,
Với tuệ, thấy như thị.
Do thấy, nên nó biết,
Sang suốt cả hai phần,
Lạc vậy chỉ bằng được,
Bằng một phần mười sáu,
Lạc không có phạm tội.”

---*---

Trích dẫn: KINH TĂNG CHI BỘ, 1988
Việt dịch: Tỳ Kheo THÍCH MINH CHÂU
TRƯỜNG CAO CẤP PHẬT HỌC VIỆT NAM CƠ SỞ II ẤN HÀNH

554

BẠN MUỐN ĐƯỢC YÊN HAY MUỐN CÓ NHỮNG BI KỊCH ? - Eckhart Tolle

Không ai mà lại không muốn có sự bình yên. Ấy vậy mà trong ta có một cái gì đó luôn muốn có những bi kịch, luôn muốn có sự xung đột.

811
Phương pháp luận trong tư tưởng Phật giáo - Tác giả: GS.TS. Nandasena Ratnapala - ĐĐ. Thích Huệ Pháp dịch

Phương pháp luận của đức Phật là phương pháp thực nghiệm. Nhờ nghiên cứu về tư tưởng Phật giáo, chúng ta có thể tìm thấy nhiều kiến thức hữu ích giúp mở

17,896
Sống Trong Bổn Nguyện Của Phật A Di Đà

SỐNG TRONG BỒN NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ   PHẬT DI ĐÀ  (Amitabha)Tất cả chúng ta đang sống trong Ánh sáng Vô lượng (Vô lượng Quang) và Đời sống Vô lượng (Vô lượng

15,839
Nhân quả - định luật căn bản của đời sống - Nguyễn Thế Đăng

Nhìn chung quanh chúng ta, sự vật nào cũng có những nguyên nhân, để có thể giải thích tại sao là cái này mà không là cái khác, tại sao nó có

22,121
BẠN TỌA THIỀN LÀ PHẬT TỌA THIỀN - Taizan Maezumi

Thiền sư An Cốc (Yasutani) – sư phụ của tôi – nói: “khi tu Chỉ quản đả tọa cần phải có niềm tin (faith)”.Niềm tin ở đây mang một hàm nghĩa đặc

732
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,281
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,712
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,621
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,388
Chùa Việt
Sách Đọc