Bài Viết (701)


Kinh Lăng Già Tâm Ấn - Phẩm Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm - TRÍ VÀ BI ĐỒNG THỜI

681

Thế gian lìa sanh diệt
Ví như hoa hư không,
Trí chẳng đắc có, không
Mà khởi tâm đại bi.

Tất cả pháp như huyễn
Xa lìa nơi tâm thức,
Trí chẳng đắc có, không
Mà khởi tâm đại bi.

Xa lìa chấp đoạn thường
Thế gian hằng như mộng,
Trí chẳng đắc có, không
Mà khởi tâm đại bi.

Biết nhơn pháp vô ngã
Phiền não và sở tri (nhỉ diệm)
Thường thanh tịnh không tướng
Mà khởi tâm đại bi.

Tất cả không Niết bàn
Không Niết Bàn của Phật
Không có Phật Niết Bàn
Xa lìa giác, sở giác
Hoặc có hoặc không có
Cả hai thảy đều lìa.

Quán Mâu Ni tịch tĩnh
Thế là xa lìa sanh
Ấy gọi là chẳng thủ
Đời này đời sau tịnh.

681

Bốn Mươi Sáu Cách Thức Thất Bại Của Một Bồ Tát

Bốn Mươi Sáu Cách Thức Thất Bại Của Một Bồ Tát BA MƯƠI BỐN SỰ TRÁI NGƯỢC  VỚI SỰ HIỆN THÂN CỦA ĐỨC HẠNH  Những Trái ngược với Bố thí Ba la mật

13,709
Một Bức Thơ Tán Thán Tánh Không (Khenpo Jamyang Dorje cho Mẹ ngài)

Con kính lễ dưới chân sen của Tenpai Nyima, Người không tách lìa với Pháp Vương Longchenpa Rabjam, Và thấy biết trạng thái tự nhiên của tánh Không  Của đại dương vô

1,249
Số Phận & Cuộc Đời của bạn - Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV

"We are visitors on this planet. we are here for ninety or one hundred years at the very most. During that period, we must try to do something good, something useful, with

13,024
TÁNH KHÔNG TRONG KINH PHÁP HOA

Các pháp từ bổn laiTướng thường tự vắng lặngPhật tử hành đạo rồiĐời sau đặng thành Phật.…Các Phật Lưỡng Túc TônBiết pháp thường không tánhGiống Phật theo duyên sanhCho nên nói nhứt

537
LUẬN TỐI THƯỢNG THỪA - NGŨ TỔ HOẰNG NHẪN

Hỏi: Làm sao biết Tâm mình xưa nay thanh tịnh?Đáp: Kinh Thập Địa nói: “Trong thân chúng sanh có Phật tánh Kim cang”. Ví như mặt trời tròn đầy sáng rộng lớn

1,061
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,169
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,611
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,506
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,270
Chùa Việt
Sách Đọc