Bài Viết (701)


Kinh Lăng Già Tâm Ấn - Phẩm Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm - TRÍ VÀ BI ĐỒNG THỜI

742

Thế gian lìa sanh diệt
Ví như hoa hư không,
Trí chẳng đắc có, không
Mà khởi tâm đại bi.

Tất cả pháp như huyễn
Xa lìa nơi tâm thức,
Trí chẳng đắc có, không
Mà khởi tâm đại bi.

Xa lìa chấp đoạn thường
Thế gian hằng như mộng,
Trí chẳng đắc có, không
Mà khởi tâm đại bi.

Biết nhơn pháp vô ngã
Phiền não và sở tri (nhỉ diệm)
Thường thanh tịnh không tướng
Mà khởi tâm đại bi.

Tất cả không Niết bàn
Không Niết Bàn của Phật
Không có Phật Niết Bàn
Xa lìa giác, sở giác
Hoặc có hoặc không có
Cả hai thảy đều lìa.

Quán Mâu Ni tịch tĩnh
Thế là xa lìa sanh
Ấy gọi là chẳng thủ
Đời này đời sau tịnh.

742

TÙY TỰ Ý TAM MUỘI - ẤN QUANG ĐẠI SƯ

Phật pháp rộng lớn như Pháp giới, rốt ráo như hư không.Muốn tu tập nhưng chẳng nắm được chỗ trọng yếu, ắt đến nỗi dõi nhìn biển rộng thở than, sinh ý

917
Thế lưu bố tưởng và các hiện tượng lạ thường - Tác giả: Truyền Bình

Tâm như hư không vô sở hữu (theo cách nói của Long Thọ Bồ Tát) hay Phật tánh, hay Giác tánh, hay Thượng Đế (vô ngã), hay là Trời (nói theo Nho

15,549
LUẬN THIỀN TỊNH SONG TU - VĨNH MINH DIÊN THỌ (Tổ Thứ 6 Tịnh Độ Tông)

SỰ TÍCH CỦA ĐẠI SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ.Pháp nạn xảy ra vào năm thứ năm Đường Vũ Tông Hội xương, khiến Phật pháp chịu đựng sự phá hoại lớn lao, giáo

1,518
HÀNH ĐỘNG VÀ QUAN NIỆM CỦA BỒ TÁT - Tai Situpa XII

Mọi sự vật đều có hai khía cạnh tương đối và tuyệt đối. Những khía cạnh này không đối nghịch nhau mà là hai mặt của một sự vật. Để biết được

613
Ba Tính Chất Của Đời Sống Hay Ba Tự Tánh Của Duy Thức

I. Ba tự tánh:Thực chất của đời sống là gì? Chúng ta phải nhìn đời sống như thế nào cho đúng? Bởi vì nhìn sai thì khổ đau sẽ theo ngay lúc

1,227
Top Bài Viết
Quan Hệ Thầy Trò
Niệm Tự Bạch

QUAN HỆ THẦY TRÒ Theo Tinh thần Kinh Kế thừa Chánh pháp Thầy, vầng mây bậc, thong dong, núi cao biển rộng Con, cánh nhạn chiều, chân trời sải cánh, dõi theo Thầy,

33,253
Giữ giới là lựa chọn tự do
Phật học Ứng Dụng

Giữ giới là lựa chọn tự do  Giới luật của Phật giáo có nghĩa là: “Anh đừng tự làm thương tổn mình, anh đừng tự làm hại mình”. 1. Tự do của lệ thuộc

32,687
Đạo Phật là gì?
Niệm Tự Bạch

Đạo Phật là gì Lama Zopa and Lama Yeshe Khi bạn tìm hiểu về đạo Phật tức là bạn đang tìm hiểu về con người thật của mình, về bản chất của tâm trí

32,590
Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa
Tìm Hiểu & Học và Hành

Vô minh bẩm sinh & Vô minh văn hóa(VHPG) Mọi kinh nghiệm của chúng ta, kể cả giấc mộng, khởi lên từ vô minh. Đây là một tuyên bố làm hoảng hốt

32,359
Chùa Việt
Sách Đọc