Top Book
Chùa Việt
Bài Viết
Sách Đọc (37)


65. At Ease With Birth And Death | Sống Chết Nhàn Mà Thôi
Xem mục lục

When the mind arises, birth and death arise;
when the mind vanishes, birth and death vanish.
Originally emptiness – birth and death in nature are void.
Illusory manifestation – this unreal body is disappearing.
When you see affliction and bodhi fading, 
hell and heaven will themselves wither, 
the fire oven and the boiling oil will soon cool, 
and the mountain of knives
and the tree of swords will all shatter.
The hearers meditate; I don’t.
The bodhisattvas give dharma talks; I tell the truth.
Life is itself unreal, and so is death. 
The four elements are originally empty;
where did they emerge from?
Don’t behave like a thirsty deer chasing the mirage, 
and searching east then west endlessly.
The Dharma Body neither comes nor goes; 
the True Nature is neither right nor wrong.
After arriving home, you should not ask for the way anymore.
After seeing the moon, you need not look for the finger.
The unenlightened persons wrongly fear birth and death;
The enlightened fully have insight, and live at ease.

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230 - 1291)

NOTE: Tue Trung was not a monk, but he was a prominent Zen master. His poetry is so beautiful and powerful. Just like Zen itself. Tue Trung Thuong Sy (1230-1291) had several significant roles in thirteenth-century Vietnam: being a governor, he was one of the famous military generals who led the resistance against three Mongolian invasions; being a layperson, he lived a life mixed with meditation, poetry and royal glory; and being a Zen master, he had a strong influence on the founder of the Truc Lam  Zen School, which has become an important part of the Vietnamese culture. His religious name was Tue Trung, meaning The Wisdom Within. His title, given by King Tran Thanh Tong, was Thuong Sy, meaning The Superior Person.

A koan tells that Ananda once asked Mahakasyapa: "Dear Dharma brother. The Buddha gave you the golden kashaya as an emblem of the Dharma heir. What else did the Buddha transmit to you?"

Mahakasyapa called Ananda by name. Ananda responded: "Yes, Venerable Sir."

Mahakasyapa said: "Knock down the flagpole in the front gate."

Ananda replied to what he heard after Mahakasyapa called Ananda by name. In this way, Mahakasyapa already showed Ananda how to notice the secret of Zen: For the sound can be heard, the mind that is awakening while hearing must have been originally silent, empty and non-self. When a voice, or a song, or a rainstorm of sounds is heard, the mind that is awakening while hearing must have been originally impartial and unbiased.

Mahakasyapa then asked Ananda to knock down the flagpole in the front gate. The flagpole is what is seen by Ananda. For a thing can be seen, the mind that is awakening while seeing must have been originally silent, empty and non-self. When a flagpole, or a tree, or a mountain is seen, the mind that is awakening while seeing must have been originally impartial and unbiased. What happens when you knock down a flagpole? The vast emptiness behind what you are seeing will be shown. On earth -- the mind.

This glimpse of the original mind will help you effortlessly live in mindfulness day and night. Everything in the universe becomes medicine to cure suffering. You don't need to do anything else if you are constantly mindful of that awareness which is originally silent, empty, non-self, impartial and unbiased. In the awakening of that awareness, there is not a trace of desire, hatred, and delusion.

---  ---

SỐNG CHẾT NHÀN MÀ THÔI

Tâm mà sanh chừ sanh tử sanh 
Tâm mà diệt chừ sanh tử diệt. 
Sanh tử xưa nay tự tánh không 
Thân huyễn hóa này rồi sẽ diệt. 
Phiền não Bồ-đề thầm tiêu mòn 
Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. 
Lò lửa dầu sôi chóng mát lành 
Cây kiếm núi đao liền gãy hết. 

Thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi 
Bồ-tát nói pháp, ta nói thật. 
Sống tự dối sống, chết dối chết 
Bốn đại vốn không, từ đâu khởi. 
Chớ như nai khát đuổi sóng nắng 
Chạy đông tìm tây không tạm nghỉ. 
Pháp thân không đến cũng không đi 
Chân tánh không phải cũng không quấy. 
Đến nhà, nên biết thôi hỏi đường 
Thấy trăng, đâu nhọc tìm tay ấy. 
Kẻ ngu điên đảo sợ sống chết 
Người trí thấy suốt nhàn thôi vậy.

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230 - 1291) - HT Thanh Từ dịch

GHI NHẬN: Ngài Tuệ Trung không phải là một vị sư, nhưng ngài là một Thiền Sư lớn. Thơ của ngài đẹp và đầy sức mạnh. Y hệt như Thiền vậy. Tuệ Trung Thượng Sỹ (1230-1291) có nhiều vai trò quan trọng tại Việt Nam thế ký thứ mười ba: là một thống đốc, ngài là một trong các vị tướng nổi tiếng những người chỉ huy cuộc kháng chiến chống ba cuộc xâm lăng của Mông Cổ; là một cư sĩ, ngài sống một cuộc đời hòa lẫn với thiền định, thi ca và hào quang vương giả; và là một Thiền sư, ngài đã ảnh hưởng lớn đối với người sáng lập Thiền Phái Trúc Lâm, một dòng thiền đã trở thành một phần quan trọng của văn hóa Việt Nam. Pháp danh ngài là Tuệ Trung, nghĩa là Trí Tuệ Bên Trong. Danh hiệu ngài, trao tặng bởi Vua Trần Thánh Tông, là Thượng Sỹ, có nghĩa là Bậc Cao Tột.

Một công án kể rằng một hôm Ananda hỏi ngài Ma Ha Ca Diếp: "Thưa Pháp huynh. Đức Phật trao cho sư huynh áo cà sa vàng làm tín vật kế thừa. Ngài còn trao gì nữa không?"
Ngài Ca Diếp gọi: "Ananda." Ngài Ananda đáp: "Dạ, thưa sư huynh."
Ngài Ca Diếp nói: "Hãy đánh ngã cột cờ nơi sân trước đi."

Ananda đáp ứng khi nghe, sau khi ngài Ca Diếp gọi tên Ananda. Trong cách này, ngài Ca Diếp chỉ cho Ananda cách nhận ra bí mật của Thiền Tông: Để âm thanh được nghe, cái tâm tỉnh thức trong khi nghe hẳn là nguyên thủy tịch lặng, rỗng không và vô ngã. Khi một tiếng nói, hay một ca khúc, hay một trận mưa âm thanh được nghe, cái tâm tỉnh thức trong khi nghe hẳn là nguyên thủy bình đẳng và không thiên lệch.

Ngài Ca Diếp lại bảo Ananda đi dẹp ngã cột cờ nơi sân trước. Cột cờ là cái được Ananda thấy. Để một vật có thể được thấy, cái tâm tỉnh thức trong khi thấy hẳn là nguyên thủy tịch lặng, rỗng không và vô ngã. Khi một cột cờ, hay một cái cây, hay một ngọn núi được thấy, cái tâm tỉnh thức trong khi thấy hẳn là nguyên thủy bình đẳng và không thiên lệch. Chuyện gì xảy ra khi bạn dẹp bỏ cột cờ? Cái tánh không mênh mông phía sau cái bạn đang thấy sẽ được hiển lộ. Trên mặt đất -- tâm đó.

Cái thấy suốt bản tâm sẽ giúp bạn nhẹ nhàng hồn nhiên sống trong chánh niệm ngày đêm. Mọit hứ trong vũ trụ trở thành thuốc chữa trị đau khổ. Bạn không cần làm bất cứ thứ gì khác nếu bạn liên tục tỉnh thức với cái tâm nhận biết đó, vốn là tịch lặng, rỗng rang, vô ngã, bình đẳng và không thiên lệch. Trong cái tỉnh thức về tâm nhận biết đó, không hề có chút gì của tham, sân và si.

Xem mục lục