Top Book
Chùa Việt
Bài Viết
Sách Đọc (37)


62. Urgently Practice | Gấp Tu
Xem mục lục

f you have a sharp eye, you should urgently reflect, transform your mind to leap out of the cycle of birth and death, and cut instantly the net of sensuous desire. Male or female, you can practice the Way; wise or foolish, you will have a place to succeed. While you don’t understand the Buddha’s mind and Patriarch’s intention, first keep the precepts and chant the sutras. When you see that the Buddha is voidness and Patriarch is also emptiness, you will understand that there is no precept that must be kept and there is no sutra that must be chanted.

You will then realize that this illusionary form is also the True Form and this unholy body is also the Buddha's Body. Then you will transform the six consciousnesses into the six supernatural powers, convert the eight afflictions into the eight freedoms. So it is said; but when you get into this bodily form, it is very difficult to let it go.

TRẦN THÁI TÔNG (1218 - 1277)

NOTE: The famous King Tran Thai Tong led Vietnam in several years of military victories. Tran Thai Tong was also a famous Zen master who wrote many books of commentaries on Buddhist Scriptures and Zen. It is said that while reading the words "when your mind clings to nothing, the unconditioned mind will be revealed brightly" from the Diamond Sutra, Tran Thai Tong suddenly understood the Way of Zen. Later, Tran Thai Tong used Zen koans to train his students. His book "The Record of Emptiness" had a chapter that listed forty-three koans with his own commentaries to guide his Zen students on how to study, practice and enter the gateless gate suddenly. 

The first koan of the chapter says that before the Buddha was born as a royal prince, he had already carried human beings to the shore of Nirvana. What should we think? Tran Thai Tong then wrote a commentary that the unborn baby constantly, day and night, has been bringing human beings to move away from the wharf of delusion. The unborn baby symbolizes the unborn mind which is never far away from your mind.

---  ---

GẤP TU

Nếu người tác gia đủ mắt, cần phải sớm gấp hồi quang, chuyển thân nhảy khỏi vòng sanh tử, khoảng khảy tay cắt đứt lưới ái ân. Dù là nam hay nữ thảy đều tu được; dẫu rằng trí hay ngu trọn đều có phần. Nếu chưa đạt được Phật tâm, Tổ ý, hãy trước nương trì giới tụng kinh. Đến lúc Phật cũng chẳng phải, Tổ cũng chẳng phải, thì giới gì trì, kinh nào tụng. 

Nơi sắc huyễn cũng là chân sắc, ở thân phàm cũng là thân Phật. Phá sáu thức làm sáu thần thông, dạo tám khổ (Tám khổ là: sanh ,lão ,bệnh, tử, cầu chẳng được, thương yêu chia lìa, oán thù chung hội, thân năm ấm hưng thịnh.) thành tám tự tại (Tám tự tại: Một thân hiện nhiều thân như số vi trần. - Thân nhiều như vi trần ở khắp các cõi Phật. - Thân lớn của Phật đến các thế giới. - Phật hiện vô số thân. - sáu căn hỗ dụng. - Phật đạt tất cả pháp vẫn như không được. - Phật thuyết pháp tự tại.). Tuy nói thế ấy, mà mỗi người vào trong sắc thân rồi, bỏ đó thật khó thay! 

TRẦN THÁI TÔNG (1218 - 1277) - Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Vị vua nổi tiếng Trần Thái Tông đã lãnh đạo Việt Nam trong nhiều năm với các chiến thắng quân sự. Trần Thái Tông cũng là một Thiền sư nổi tiếng, người viết nhiều sách luận giải về Kinh Phật và Thiền Tông. Sách sử kể rằng trong khi đọc tới dòng chữ "ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm" từ Kinh Kim Cương, Trần Thái Tông hốt nhiên hiểu về Thiền Đạo. Về sau, Trần Thái Tông dùng công án Thiền để dạy môn đệ. Sách "Khóa Hư Lục" của ngài có một chương, trong đó liệt kê 43 công án với chú giải riêng (niêm và tụng) để hướng dẫn Thiền sinh về cách học, thực tập và đốn nhập vào cửa không cửa.

Công án đầu tiên trong chương viết rằng trước khi Đức Phật đản sanh làm hoàng tử, ngài đã hoàn tất việc chở con người tới bờ Niết Bàn rồi. Chúng ta nên suy nghĩ ra sao? Kế tiếp, Trần Thái Tông viết mấy câu thơ bình luận rằng em bé chưa sanh đã liên tục, ngày và đêm, đưa chúng sanh cõi người rời bỏ bến mê rồi. Em bé chưa sinh là biểu tượng cho tâm vô sanh, vốn chưa bao giờ rời xa tâm của bạn.

Xem mục lục