Thiền Tổ Sư (37)


39. Nowhere | Không Một Nơi

NOWHERE

All things return to emptiness; there is nowhere for things to lean on.
Serenely, True Thusness appears clearly before your eyes.
Realizing that the mind is perfect in nature, you see nowhere to point it out.
Seen on the water and shown in your mind, the moon's reflection ceases all your thoughts.

BAO GIAC (circa 12th century)

NOTE: All things are just like dreams, like echoes, like mirages, but we are still trapped in this world and burdened by suffering. Buddha said it was important to guard the mind carefully, just like thatching a roof for the rain of passions would not penetrate the house.

A koan says that after you climb up and reach the top of a mountain, you have to climb more. Another koan says that after you climb up and reach the top of a hundred-meter pole, you have to move up one more step. That is to say that after you learn skilfully many Buddhist scriptures, keep strictly the precepts, meditate deeply on the path leading to wisdom and enlightenment, you have to take one more step onto the realization of emptiness.

In the MA 75 Sutra, the Buddha said that when a practitioner practices observing and seeing that “there is not a trace of the I or the mine in the time being; also, not such a trace in the past and future.” In that way, this practitioner gains equanimity. In case this practitioner enjoys, clings to and remains in that equanimity, this person surely will not attain Nirvana.

Then the Buddha said that when a practitioner practices observing and seeing that “there is not a trace of the I or the mine in the time being; also, not such a trace in the past and future.” In that way, this practitioner gains equanimity. In case this practitioner does not enjoy, cling to or remain in that equanimity, this person surely will attain Nirvana.

KHÔNG MỘT NƠI

Muôn pháp về không không thể nương, 
Chân như lặng lẽ hiện tỏ tường, 
Thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, 
Nước tâm bóng nguyệt bặt nghĩ lường. 

BẢO GIÁC (khoảng thế kỷ 12) -- Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Cho dù rằng vạn pháp hệt như mơ, như âm vang, như quáng nắng, nhưng chúng ta vẫn bị kẹt trong thế giới này, và mang nặng khổ đau. Đức Phật nói, điều quan trọng là phải phòng hộ tâm cẩn trọng, hệt như lợp mái nhà để các trận mưa tham dục không không vào nhà được.

Một công án nói rằng sau khi bạn trèo lên, tới đỉnh ngọn núi, bạn phải trèo thêm nữa. Một công án khác nói rằng sau khi bạn trèo lên, tới chót đỉnh đầu sào trăm trượng, bạn phải bước thêm một bước. Đó là nói rằng sau khi bạn học nhuần nhuyễn nhiều kinh điển Phật giáo, giữ nghiêm túc các giới luật, thiền định thâm sâu trên đường tới trí tuệ và giác ngộ, bạn phải đi thêm một bước vào chứng ngộ tánh không.

Trong Kinh Trung A Hàm MA 75, trích bản dịch của Thầy Tuệ Sỹ, lời Đức Phật dạy:

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vầy, ‘Không có ta, không có sở hữu của ta; ta sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ không tồn tại; những gì có trước kia,’ hoàn toàn xả ly như vậy. Nhưng này A-nan, nếu Tỳ-kheo ấy vui thích với sự xả ấy, đắm trước nơi sự xả ấy, an trú nơi xả ấy, Tỳ-kheo như thế chắc chắn không chứng đắc Niết-bàn...

... “Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vầy, ‘Không có ta, không có sở hữu của ta; ta sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ không tồn tại; những gì có trước kia,’ hoàn toàn xả ly như vậy. Và này A-nan, nếu Tỳ-kheo ấy không ưa thích với xả ấy, không đắm trước xả ấy, không an trú nơi xả ấy, thì này A-nan, Tỳ-kheo thực hành như thế, chắc chắn chứng đắc Niết-bàn...”

Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

19,436