Thiền Tổ Sư (37)


35. The Moon Shining | Trăng Sáng

THE MOON SHINING

You don’t need much time for practice to attain complete enlightenment.
Gaining wisdom is the best way; anything else, the exhausting effort.
Understanding the profound truth is just like seeing the sun in the sky.

The enlightened one is just like the moon shining above, illuminating all the realms endlessly.
If you need to know, just need to distinguish this: 
Heavy fog blankets the high mountains in the afternoon. 

BAO GIAM (? – 1173)

NOTE: You should take the four Zen vows. In Zen monasteries, practitioners recite the four Zen vows to save all sentient beings, to remove all the fetters, to master all the dharma teachings, and to attain the unsurpassed Buddahood. There are many good translations of the Zen vows, and you should find the one you can recite comfortably. The vows will lead you on the way to liberation. You are the moon, and you are shining all over rivers and mountains equally.

---  ---

TRĂNG SÁNG   

Được thành chánh giác ít nhờ tu, 
Ấy chỉ nhọc nhằn, trí tuệ ưu. 
Nhận được ma-ni lý huyền diệu, 
Ví thể trên không hiện vầng hồng. 

Người trí khác nào trăng rọi không,
Chiếu soi khắp cõi sáng khôn ngần. 
Nếu người cần biết, nên phân biệt, 
Khói mù man mác phủ non chiều.  

BẢO GIÁM – Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Bạn nên phát tứ hoằng thệ nguyện của Thiền Tông. Tại các thiền viện, người tu sẽ đọc bốn lời thệ nguyện Thiền Tông để cứu tất cả chúng sinh hữu tình, để đoạn tất cả phiền não, để học tất cả Phật pháp, và để thành tựu Phật đạo tối thượng. Có nhiều bản dịch tốt của bốn thệ nguyện này, và bạn nên tìm một bản mà bạn có thể đọc một cách thoải mái. Các thệ nguyện sẽ dẫn bạn đi trên đường giải thoát. Bạn là mặt trăng và bạn chiếu sáng trên sông và núi một cách bình đẳng.

Top Book
Chùa Việt
Bài Viết