26. Watchful | Thẩm Sát

Xem mục lục

WATCHFUL

Watch yourself every day, constantly.
Watch yourself, be mindful, be alert.
In this dream world, don’t search for a Dharma counselor; 
Watch yourself, and see the Buddha’s face on your face.

HUONG HAI (1628 – 1715)

NOTE: Watch yourself, and see you are impermanent, non-self. Watch yourself, and see whether you are living in a dream. You are changing swiftly, endlessly. Yesterday, you had millions of different bodies, millions of different feelings, millions of different thoughts – just like a stream flowing swiftly. Look back and see all those bodies, feelings, and thoughts just like dreams, like echoes, like mirages. Then look at the day before yesterday. Do you feel just like millions of lives away? Are those dreams? Think nothing, just observe. Just be alert, feel the breath, observe the body breathing. And feel the life and death flowing swiftly, endlessly in your whole body.

The blazing fire of impermanence is burning your whole body and mind. Just like a person whose turban or head is on fire, you should make a great effort to stamp out the fire. The Buddha said that you should constantly watch your own mind, repeatedly ask yourself whether you have any bad thoughts arising in your mind, continually be mindful to grow in wholesome qualities and destroy defilements.

--- ---

THẨM SÁT  

Hằng ngày quán lại chính nơi mình 
Xét nét kỹ càng chớ dễ khinh 
Trong mộng tìm chi người tri thức 
Mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. 

HƯƠNG HẢI (1628 – 1715) – Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Hãy nhìn chính bạn, và thấy rằng bạn là vô thường, vô ngã. Hãy nhìn chính bạn, và xem có phải bạn đang sống trong một giấc mơ. Bạn đang biến đổi mau chóng, bất tận. Hôm qua, bạn có hàng triệu thân khác nhau, hàng triệu cảm thọ khác nhau, hàng triệu niệm khác nhau – y hệt như một dòng suối chảy xiết. Hãy nhìn lại và xem tất cả các thân đó, cảm thọ đó, và niệm đó y hệt như mơ, như tiếng vang, như ảo ảnh. Rồi hãy nhìn vào ngày trứơc ngày hôm qua. Bạn có cảm thấy như là hàng triệu kiếp xa cách đó không? Có phải chúng là mơ? Hãy quan sát, đừng khởi niệm. Hãy tỉnh táo, hãy cảm nhận hơi thở, hãy quan sát thân bạn đang thở. Và hãy cảm thấy sống và chết đang trôi chảy mau chóng, bất tận trong toàn thân bạn.

Ngọn lửa vô thường đang phừng phực đốt cháy toàn thân tâm bạn. Y hệt như người có khăn quấn đầu hay có đầu bị cháy, bạn nên ra sức tinh tấn dập tắt lửa. Đức Phật nói rằng bạn nên thường trực quán sát tâm mình, thường xuyên tự hỏi có vọng niệm nào khởi trong tâm hay không, liên tục tỉnh thức để trưởng dưỡng thiện pháp và đoạn tận lậu hoặc.

Xem mục lục

Vừa mới xem

Tìm kiếm nhiều

Book

Book Mp3

Bài Viết

Chùa Việt