Sách Đọc (37)


21. Illusory Body | Ảo Thân
Xem mục lục

ILLUSORY BODY

This illusory body was originally born from emptiness and stillness,
just like images appearing in a mirror.
Realizing that all forms are all empty, 
instantly in this illusory body you realize the true form. 

BON TINH (1100 – 1176)

NOTE: Empty. True form. Just look around. Are all things around you emptiness? And how can we realize the true form in this illusory body? Just meditate. Because this exists, that exists; because this arises, that arises... That is the Law of Dependent Origination. Nothing exists by itself alone.

Just watch a thought come and go. When a thought arises, there is no place from which it comes; when it ceases, there is no place to which it goes. All things come and go. All things exist and vanish. All things are emptiness, impermanence, non-self, and unsatisfactoriness. When you constantly see that this group of body and mind is illusory, you are seeing its true form.

--- ---

ẢO THÂN  

Thân huyễn vốn từ không tịch sanh,
Dường tợ trong gương hiện bóng hình. 
Bóng hình giác rõ không tất cả, 
Thân huyễn chớp mắt chứng tướng chân.

BỔN TỊNH (1100 – 1176) – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Không. Thật tướng. Hãy nhìn quanh. Có phải vạn pháp quanh bạn đều là không? Và làm sao bạn có thể chứng ngộ thật tướng trong ảo thân này? Hãy thiền tập. Bởi vì cái này có, nên cái kia có; bởi vì cái này tập khởi, nên cái kia tập khởi... Đó là Luật Duyên Khởi. Không có gì tự thân xuất hiện.

Hãy nhìn xem một niệm tới và đi. Khi một niệm khởi, không từ đâu niệm nay tới; khi niệm này diệt, không nơi nào để về đâu. Tất cả các pháp đến và đi. Tất cả các pháp hiện rồi biến. Tất cả các pháp đều rỗng không, vô thường, vô ngã và bất như ý. Khi bạn thấy liên tục khối thân tâm nào là huyễn ảo, bạn đang nhìn thấy thực tướng của nó.

Xem mục lục
Top Book
Chùa Việt
Bài Viết