Nyingmapa - Cổ Mật - Dòng Mủ Đỏ (17)


BA LỜI TUYÊN BỐ ĐIỂM VÀO NHŨNG ĐIỂM THIẾT YẾU

Tshig gsum gnad du brdeg-pa
Garab Dorje

I. 
NGO RANG THOG TU SPRAD
(đọc : ngo rang tog tu tray)
Người ta được đưa trực tiếp vào bản tánh của chính mình.
II. 
THAG GCIG THOD TU BCAD
(đọc : tag chig tog tu chay)
Người ta quyết định dứt khoát ở trong trạng thái độc nhất này.
III. 
GDENG GROL THOG TU BCA
(đọc : deng drol tog tu cha)
Người ta liên tục trực tiếp tin vào giải thoát. 

Top Book
Chùa Việt
Bài Viết

848