Kagyupa (Sarmapa - Tân Dịch) - Dòng Mủ Đen (16)


12. MƯỜI ĐIỀU NGƯỜI TA KHÔNG LẦM

 

(1) Trong việc thoát khỏi bám níu vào mọi vật, được thọ giới Tỳ Kheo trong Tăng đoàn, từ bỏ gia đình và bước vào trạng thái không nhà, người ta không lầm.

(2) Trong việc mang vị Thầy guru linh thánh trên đỉnh đầu như băng vải buộc trên búi tóc, người ta không lầm.

(3) Trong việc phối hợp nghe, suy nghĩ và thiền định những phương diện của Pháp, người ta không lầm.

(4) Trong việc có một cái thấy cao tuyệt và một cái hạnh khiêm hạ, người ta không lầm.

(5) Trong việc có một tâm thức rộng thoáng và một thệ nguyện chặt chẽ, người ta không lầm.

(6) Trong việc có sự hiểu biết bao la và sự kiêu mạn nhỏ bé, người ta không lầm.

(7) Trong việc giàu có những giáo huấn và siêng năng thực hành chúng, người ta không lầm.

(8) Trong việc có kinh nghiệm và chứng ngộ nhưng vắng hẳn kiêu mạn hay khoe khoang, người ta không lầm.

(9) Trong việc độc lập trong cô đơn và hòa hợp trong chúng hội, người ta không lầm.

(10) Trong việc không dính bám vào lợi lạc của mình và thiện xảo trong việc hiến mình cho lợi lạc của những người khác, người ta không lầm.

Đây là Mười Điều Người Ta Không Lầm.

Top Book
Chùa Việt
Bài Viết