PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC

Quán sát, lý luận và thí nghiệm tạo thành cái chúng ta gọi là phương pháp khoa -học.
_Richard P. Feynman.

⚜️ Đây là một trong những bài học quan trọng nhất của phương pháp khoa học: nếu bạn không thể thất bại, bạn không thể học._Eric Ries.

⚜️ Chân lý sẽ sớm đến từ sai lầm hơn là mê mờ._Franccis Bancon.

⚜️ Khoa học, giống như nghệ thuật, tôn giáo, thương mại, công việc chiến tranh và thậm chí giấc ngủ, đều đặt nền trên những giả định._Gregory Bateson.

⚜️ Hãy tấn công trực diện những sự vật nhưng theo những phương pháp khoa học nhất._Ernest Dimnet.

⚜️ Phương pháp khoa học liên hệ với những cách thức hiệu quả để phát sanh hiểu biết._George Box.

⚜️ Tất cả khoa học không gì khác hơn sự tinh lọc suy nghĩ hàng ngày._Albert Einstein.

⚜️ Cái chúng ta quan sát không phải là bản thân thiên nhiên mà là thiên nhiên trình hiện cho phương pháp đặt câu hỏi của chúng ta. Công việc khoa học của chúng ta trong vật lý cốt ở hỏi về thiên nhiên trong ngôn ngữ mà chúng ta có và cố gắng được một trả lời từ thí nghiệm bởi những phương tiện chúng ta sử dụng theo ý mình._Werner Heisenberg.

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2018 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com