XUÂN VỚI CÁC THIỀN SƯ VIỆT NAM

Thiền sư Viên Chiếu (999 – 1090, đời thứ tư dòng Vô Ngôn Thông)

Hỏi: "Chư Phật thuyết pháp đều nhằm giáo hóa mọi người, ngộ được bản ý gọi là xuất thế, sao gọi là bản ý?".
Đáp:
"Xuân dệt như hoa gấm,
Thu sang lá tự vàng".

📗Thiền sư Chân Không (1045 – 1100, đời thứ 16, dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi)

Tăng hỏi:
"Thế nào là khai minh?"
Sư đáp:
"Khai minh chiếu khắp cõi ta bà,
Tất cả chúng sanh chung một nhà".

Tăng lại thưa:
"Tuy nhiên không biện rõ.
Chốn chốn đều gặp y.
Cái gì là y?"
Sư đáp:
"Kiếp hỏa cháy tan mảy may sạch,
Núi xanh như cũ, mây trắng bay".

Tăng hỏi:
"Khi sắc thân bại hoại thì thế nào?
Sư đáp:
"Xuân đến, xuân đi ngờ xuân hết,
Hoa tàn, hoa nở chỉ là xuân".

Tăng suy nghĩ. Sư quát rằng:
"Đất bằng sau nhiều năm,
Thực vật đều thơm ngát".
Tăng lễ bái.

📗Thiền sư Trường Nguyên (1110 -1165, đời thứ 10, dòng Vô Ngôn Thông)

"Khỉ vượn bồng con lại núi xanh,
Từ xưa hiền thánh không mối manh.
Oanh hót xuân về trăm hoa nở,
Thu đến cúc vàng mất dáng hình".

Sư thường bảo mọi người:
_Lạ thay! Lạ thay! Tại sao các chúng sanh nầy có đủ trí huệ Như Lai, mà ngu si mê mờ chẳng thấy chẳng biết. Ta thường đem đạo lý dạy dỗ, khiến họ vĩnh viễn xa lìa vọng tưởng chấp trước khiến nơi tự thân mà thấy trí huệ rộng lớn Như Lai, được lợi ích an lạc.
Đến ngày 7 tháng 6 niên hiệu Chính Long Bảo Ứng thứ ba (1165), Sư có chút bệnh, nói kệ dạy chúng:

"Tại quang tại trần,
Thường lìa quang trần,
Lòng dạ trong vắt,
Cùng vật không thân,
Thể vốn tự nhiên,
Ứng vật vô ngần
Ở ngoài trời đất,
Vượt cả nhân luân.
Nuôi nấng vạn vật,
Cùng vật làm xuân,
Làm gái sắt múa,
Người gỗ trống khua".
Nói kệ xong, Sư viên tịch, thọ 56 tuổi.

Top Bài Viết

Top Music

Top Book Mp3

Top Music Album

 
© Copyright 2009 - 2021 anphat.org - Chịu trách nhiệm nội dung: Thị Đức bienman0811@yahoo.com - Hỗ trợ kỹ thuật votamthoai@gmail.com